Poslovni prostor u ulici Birjanova broj 8, Kruševac

Poslovni prostor u ulici Birjanova broj 8, Kruševac

Poslovni prostor se nalazi na prvom spratu u novosagrađenom poslovno-stambenom objektu u ulici Birjanova broj 8 u Kruševcu ,u centru grada,sto metara od Trga Kosovskih junaka. Poslovni prostor je u objekatu koji je u listu nepokretnosti broj 7914 KO Kruševac označen kao Stambena zgrada za kolektivno stanovanje , objekat br.1, izgrađen na kp.354/3 sa površinom zemljišta pod objektom od 1027m2 dok je na kp.354/1 ,upisane u listu nepokretnosti broj 1690 KO Kruševac, objekat u površini od 6m2.

Detaljnije >>

Na osnovu rešenja o bankrotstvu Privrednog društva iz Kraljeva, broj predmeta St. 473/2011 a u skladu sa članovima 131., 132. I 133. Zakona o stečaju i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik stečajnog dužnika:

 

„AG VERTEX INVEST“ DOO – u stečaju

Ulica Trg Kosturnice 39, 37000 Kruševac

 

je oglasio četvrtu prodaju imovine javnim nadmetanjem.

 

Predmet prodaje je nepokretna imovina koju čini:

 

Celina 1 - Poslovni prostor u Kruševcu u ulici Birjanova broj 8:

                Poslovni prostor se nalazi na prvom spratu u novosagrađenom poslovno-stambenom objektu u ulici Birjanova broj 8 u Kruševcu ,u centru grada,sto metara od Trga Kosovskih junaka. Poslovni prostor je u objekatu koji je u listu nepokretnosti broj 7914 KO Kruševac označen kao Stambena zgrada za kolektivno stanovanje , objekat br.1, izgrađen na kp.354/3 sa površinom zemljišta pod objektom od 1027m2 dok je na kp.354/1 ,upisane u listu nepokretnosti broj 1690 KO Kruševac, objekat u površini od 6m2. Objekat ima odobrenje za gradnju. Celina se sastoji od:

 

1. Dela podruma površine 381m2 sa 90 m2  zajedničkih komunikacija - rampa za silazak vozila. Predmet prodaje nije jedno garažno mesto koje je u vlasništvu fizičkog lica. 

2. Suterena površine 542m2  sa 90m2 zajedničkih komunikacija. Predmet prodaje nisu deset garažinh mesta koja su u vlasništvu fizičkih lica.

3. Poslovnog prostora na prvom spratu površine 764m2 sa 79 m2  zajedničkih komunikacija. Po projektnoj dokumentaciji u njemu je predviđena izgradnja 23 lokala sa dva zajednička mokra čvora. Stepen prosečne završenosti unutrašnjih radova je 65%.

 

Početna cena: Rsd 67.099.480,14                               Depozit: Rsd 38.342.560,08

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja:

                1.  nakon dobijanja profakture, za svaku celinu izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od po 100.000,00 dinara uvećano za PDV. Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 11:00 do 14:00 časova lično od stečajnog upravnika.

                2.  uplate depozit  na tekući račun stečajnog dužnika broj: 355-3200316925-34 koji se vodi kod „Vojvođanske banke“ A.D. ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 19.07.2018. godina). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere isključivo lično/direktno mora dostaviti stečajnom upravniku, najkasnije do 19.07.2018. godine) do 15.00 časova po beogradskom vremenu (GMT+1) zajedno sa Obrascem prijave i prilozima. U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana javnog nadmetanja, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;

                3.  potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.

 

Nakon uplate depozita a najkasnije 2 dana pre održavanja javnog nadmetanja, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati stečajnom upravniku obrazac prijave za učešće, dokaz o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije, potpisanu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita, izvod iz registra privrednih subjekata ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice.

 

Javno nadmetanje održaće se dana 26.07.2018. godine u 11:00 časova na sledećoj adresi: u Privrednom sudu u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41.

 

Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja, odnosno u periodu od 09:00 do 10:50 časova, na istoj adresi.

Ako na nadmetanju za određenu celinu učestvuje dva i više učesnika licitacioni korak je iznos od 10% od početne cene.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja, pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Overa ugovora kao javnobeležničkog zapisa izvršiće se u zakazanom terminu. Proglašeni Kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Tek nakon uplate kupoprodajne cene od strane Kupca i nakon dobijanja potvrde od strane stečajnog dužnika o izvršenoj uplati u celosti, isti stiče pravo na uknjižbu nepokretnosti, dok kod pokretne imovine Kupac stiče pravo vlasništva momentom uplate kupoprodajne cene.

 

Svako lice koje je steklo pravo na učešće u skladu sa uslovima propisanim ovim oglasom, gubi pravo na depozit u skladu sa Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita.

 

Ako proglašeni Kupac ne potpiše zapisnik, kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i na propisan način, kao i u svim drugim slučajevima predviđenim Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita gubi pravo na povraćaj depozita, a za Kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač.

 

Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit (garancija) se vraća u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja.

 

Drugom najboljem ponuđaču na javnom nadmetanju, depozit (garancija) se vraća u roku od 30  dana od dana javnog nadmetanja. Porezi i troškovi se dodaju na postignutu kupoprodajnu cenu.

 

Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 časova isključivo uz prethodnu najavu na telefon 064/15-70-212 (stečajni upravnik Petar Vulović).

 

Poslovni prostor MGF Promo doo Niš

Poslovni prostor MGF Promo doo Niš

Privredni sud u Nišu, sudija Snežana Vukosavljević -Obradović, u postupku izvršnog poverioca JKP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA, ul. 7 juli br. 6, protiv izvršnog dužnika „MGF Promo“ doo Niš, Bulevar Nemanjića br. 30, mb. 17398784

Detaljnije >>

Privredni sud u Nišu, sudija Snežana Vukosavljević -Obradović, u postupku izvršnog poverioca JKP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA, ul. 7 juli br. 6, protiv izvršnog dužnika „MGF Promo“ doo Niš, Bulevar Nemanjića br. 30, mb. 17398784, doneo je dana 25.05.2018. godine sledeći Zaključak:

 

Zakazuje se prvo javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti Izvršnog dužnika MGF Promo doo Niš, i to:

1, 2 i 3 sprata u zgradi poslovnih usluga i lokala br. L3, L7 i L8, u prizemlju zgrade br. 1, na kat. parc. br. 3983/1 KO Niš-Bubanj, spratnosti PO+PR+3SP+PK, na adresi ul. Obrenovićeva, oblik svojine privatna, obim udela 1/1, procenjene vrednosti na ukupan iznos od Rsd 348.568.225,79, od čega:

-          1. Sprat na iznos od Rsd 100.339.580,21;

-          2. Sprat na iznos od Rsd 100.339.580,21;

-          3. Sprat na iznos od Rsd 97.019.596,32;

-          Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost – lokal L3, broj posebnog dela 3, broj ulaza 3, površine 50m², na iznos od Rsd 12.287.311,36;

-          Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost – lokal L7, broj posebnog dela 7, broj ulaza 7, površine 57m², na iznos od Rsd 14.007.534,96;

-          Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost – lokal L8, broj posebnog dela 8, broj ulaza 8, površine 100m², na iznos od Rsd 24.574.622,73;

-          Zgrade poslovnih usluga, br. zgrade 2, na kat. parc. Br. 3983/1 KO Niš-Bubanj, površine 133m², spratnosti PO+PR+7CP, na adresi ul. Obrenovićeva, oblik svojine privatna, obim udela 1/1, osim posebnog dela br. 1 u prizemlju, površine 161m², na iznos od Rsd 55.143.027,95,

sve nepokretnosti su upisane u List nepokretnosti br. 1174 KO Niš-Bubanj.

 

-          Prvo usmeno javno nadmetanje će se održati, dana 13.06.2018. godine, u 10,00 časova, u Privrednom sudu u Nišu, ul. Svetosavska br. 7a, u prostoriji br. 7,

-          Početna cena na prvom javnom nadmetanju iznosi 60% od utvrđene vrednosti nepokretnosti,

-          Razgledanje nepokretnosti se može izvršiti svakog radnog dana od 08 do 15 sati.

-          Kupac na javnom nadmetanju može biti svako fizičko ili pravno lice, osim Izvršnog dužnika, Sudije, Sudskog izvršitelja, kao i lica koja su učestvovala u proceni nepokretnosti.

-          U javnom nadmetanju mogu da učestvuju samo lica koja su predhodno položila jemstvo u iznosu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, na depozitni račun Privrednog suda u Nišu br. 840-305802-51, sa pozivom na broj predmeta.

-          Javno nadmetanje može biti održano i ako prisustvuje samo jedan poverilac.

-          Ponudiocima na javnoj prodaji čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja, osim za drugog i trećeg ponuđača.

-          Ponudilac kome nepokretnost bude dodeljena je dužan da uplati kupoprodajnu cenu u roku od 10 dana od dana prodaje na depozitni račun suda.

Zgrada poslovnih usluga broj 1, Kraljevo

Zgrada poslovnih usluga broj 1, Kraljevo

Zgrada poslovnih usluga broj 1, Spratnosti Pr1+ Sp 2, na kat. parceli 3501/2, upisana u List nepokretnosti 6503 KO Kraljevo.

Detaljnije >>

Zgrada poslovnih usluga broj 1, Spratnosti Pr1+ Sp 2, na kat. parceli 3501/2, upisana u List nepokretnosti 6503 KO Kraljevo.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 11.01.2017. godine u 11 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Kraljevo, ul. Trg srpskih ratnika bb, sa početnom cenom od 407.053,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 10.01.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 020/741-595 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

arcela br. 1572/2, zemljište pod zgradom i objektom, površine 202m², Sombor

arcela br. 1572/2, zemljište pod zgradom i objektom, površine 202m², Sombor

Parcela br. 1572/2, zemljište pod zgradom i objektom, površine 202m² - zgrada trgovine br. 1, parcela br. 1573, zemljište pod zgradom i objektom, površine 701m² - zgrada trgovine br. 1, parcela br. 1573, zemljište pod zgradom i objektom površine 83m² - zgrada trgovine br. 2, sve upisano u LN 8479 KO Sombor.

Detaljnije >>

Parcela br. 1572/2, zemljište pod zgradom i objektom, površine 202m² - zgrada trgovine br. 1, parcela br. 1573, zemljište pod zgradom i objektom, površine 701m² - zgrada trgovine br. 1, parcela br. 1573, zemljište pod zgradom i objektom površine 83m² - zgrada trgovine br. 2, sve upisano u LN 8479 KO Sombor.

Usmena javna prodaja održaće se 07.12.2016. godine u 12h, u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, po početnoj ceni od 80.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 06.12.2016. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

 

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 024/602-370 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Poslovni prostor, u ul. Zrinjskog i Frankopana br. 1A, u Subotici

Poslovni prostor, u ul. Zrinjskog i Frankopana br. 1A, u Subotici

Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 90, broj ulaza 2, opisan u listu nepokretnosti kao poslovni prostor br. 2, površine 315m2, koji se nalazi u prizemlju stambeno – poslovne zgade u ul. Zrinjskog i Frankopana br. 1A, u Subotici, izgrađenoj na kat. parceli 2699/3, upisana u LN 20425 KO Stari Grad.

Detaljnije >>

Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 90, broj ulaza 2, opisan u listu nepokretnosti kao poslovni prostor br. 2, površine 315m2, koji se nalazi u prizemlju stambeno – poslovne zgade u ul. Zrinjskog i Frankopana br. 1A, u Subotici, izgrađenoj na kat. parceli 2699/3, upisana u LN 20425 KO Stari Grad.

Usmena javna prodaja održaće se 07.12.2016. godine u 11h, u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, po početnoj ceni od 236.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 06.12.2016. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

 

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 024/602-370 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Silos br.16, Bačka Topola – Grad.

Silos br.16, Bačka Topola – Grad.

Silos br.16, površine u gabaritu 1159m2, izgrađen na kat. parceli br. 3720/1, upisan u LN 7456 KO Bačka Topola – Grad.

Detaljnije >>

Silos br.16, površine u gabaritu 1159m2, izgrađen na kat. parceli br. 3720/1, upisan u LN 7456 KO Bačka Topola – Grad.

Usmena javna prodaja održaće se 07.12.2016. godine u 10h, u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, po početnoj ceni od 1.780.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 06.12.2016. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3029-645 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Poslovni prostor u ul. Jakova Ignjatovića br. 122/a, Kula

Poslovni prostor u ul. Jakova Ignjatovića br. 122/a, Kula

Poslovni prostor u porodičnoj stambenoj zgradi, poseban deo 1, zgrada br. 1, prizemlje, ul. Jakova Ignjatovića br. 122/a, izgrađen na kat. parceli 2280/2, upisan u List nepokretnosti 681 KO Kula.

Detaljnije >>

Poslovni prostor u porodičnoj stambenoj zgradi, poseban deo 1, zgrada br. 1, prizemlje, ul. Jakova Ignjatovića br. 122/a, izgrađen na kat. parceli 2280/2, upisan u List nepokretnosti 681 KO Kula.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 31.05.2016. godine u 12 h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Sombor, ul. Staparski put br. 14, sa početnom cenom od EUR 32.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 30.05.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 025/421-412 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Zgrada drvne industrije Aleksandrovo

Zgrada drvne industrije Aleksandrovo

Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira, PROIZVODNA HALA, broj zgrade 1, površine 1036m2 i Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira – SUŠARE, PERIONICA, KOTLARNICA, broj zgrade 2, površine 402m2, izgrađene na kat. parceli 51/5, sve upisano u List nepokretnosti 957 KO Aleksandrovo.

Detaljnije >>

Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira, PROIZVODNA HALA, broj zgrade 1, površine 1036m2 i Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira – SUŠARE, PERIONICA, KOTLARNICA, broj zgrade 2, površine 402m2, izgrađene na kat. parceli 51/5, sve upisano u List nepokretnosti 957 KO Aleksandrovo.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 12.05.2016. godine u 11 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Niš, ul. Episkopska br. 32, sa početnom cenom od 178.808,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 11.05.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 018/519-240 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Parcela, livada, objekti Donja Kravarica

Parcela, livada, objekti Donja Kravarica

Kat. parcela br. 617/1, površine 3955m², livada 4.klase, kat. parcela br. 617/1, površine 774m², zemljište pod zgradom – objektom i zgrada poljoprivrede br. 1, površine u gabaritu 774m², izgrađena na kat. parceli br.617/1, sve upisano u list nepokretnosti br.502 KO Donja Kravarica.

Detaljnije >>

Kat. parcela br. 617/1, površine 3955m², livada 4.klase, kat. parcela br. 617/1, površine 774m², zemljište pod zgradom – objektom i zgrada poljoprivrede br. 1, površine u gabaritu 774m², izgrađena na kat. parceli br.617/1, sve upisano u list nepokretnosti br.502 KO Donja Kravarica.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 20.04.2016. godine u 11h, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, filijala Niš, ul. Episkopska br. 32, sa početnom cenom od 121.926,00 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan održavanja aukcijske prodaje.Licitacioni korak je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti nepokretnosti, na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 19.04.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Detaljne informacije u vezi održavanja aukcijske prodaje možete dobiti na telefon 032/303-107 ili putem e-maila: www.kombank.com/prodaja-i-zakup-imovine

Zgrada na kat. parceli broj 264 KO Voganj

Zgrada na kat. parceli broj 264 KO Voganj

Zgrada za koju nije poznata namena (br. zgrade 1) i zgrada za koju nije poznata namena (br. zgrade 2), izgrađene na kat. parceli broj 264, upisane u List nepokretnosti broj 761 KO Voganj.

Detaljnije >>

Zgrada za koju nije poznata namena (br. zgrade 1) i zgrada za koju nije poznata namena (br. zgrade 2), izgrađene na kat. parceli broj 264, upisane u List nepokretnosti broj 761 KO Voganj.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 05.04.2016. godine u 12 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Novi Sad, ul. Novosadskog sajma br. 2, sa početnom cenom od 60.310,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 04.04.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. (+381 21) 480-1036  ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Poslovni prostor na kat. parceli 4618/1 Novi Sad

Poslovni prostor na kat. parceli 4618/1 Novi Sad

Poslovni prostor – četiri prostorije za koje nije utvrđena delatnost – MEZANIN, broj posebnog dela 8/M, površine 49m2, međusprat Stambeno poslovne zgrade br. 4, u ul. Vardarska 1/C, u Novom Sadu, izgrađene na kat. parceli 4618/1, upisan u List nepokretnosti 10237 KO Novi Sad II.

Detaljnije >>

Poslovni prostor – četiri prostorije za koje nije utvrđena delatnost – MEZANIN, broj posebnog dela 8/M, površine 49m2, međusprat Stambeno poslovne zgrade br. 4, u ul. Vardarska 1/C, u Novom Sadu, izgrađene na kat. parceli 4618/1, upisan u List nepokretnosti 10237 KO Novi Sad II.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 05.04.2016. godine u 11 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Novi Sad, ul. Novosadskog sajma br. 2, sa početnom cenom od 53.410,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 04.04.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. (+381 21) 480-1036  ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Poslovni prostor - lokal u Nišu, površine 17m2

Poslovni prostor - lokal u Nišu, površine 17m2

Poslovni prostor - lokal u Nišu, površine 17m2, u prizemlju tržnog centra Zona III, u ul. Bulevar Nemanjića br.25/41, na kat. parceli 984/1, upisan u List nepokretnosti 4184 KO Niš - Ćele Kula.

Detaljnije >>

Poslovni prostor - lokal u Nišu, površine 17m2, u prizemlju tržnog centra Zona III, u ul. Bulevar Nemanjića br.25/41, na kat. parceli 984/1, upisan u List nepokretnosti 4184 KO Niš - Ćele Kula.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 05.04.2016. godine u 11 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Niš, ul. Episkopska br. 32, sa početnom cenom od 18.105,00 EUR, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 04.04.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. (+381 18) 519-240  ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Subotica, ul. Matije Gupca br. 95

Subotica, ul. Matije Gupca br. 95

Sve napred navedeno nalazi se u Subotici, ul. Matije Gupca br. 95, na kat. parceli br. 8411/1 upisanoj u list nepokretnosti br. 20827, K.O. Donji grad - Subotica.

Detaljnije >>

1. Trosoban stan br. 63A (Međusprat IVe.-V e.) površine 195 m2 po ceni od 73.125 EUR,

2. Poslovni prostor br. 2 površine 45 m2                        po ceni od 22.500 EUR,

3. Poslovni prostor br. 3 površine 39 m2                        po ceni od 19.500 EUR,

4. Poslovni prostor br. 4 površine 24 m2                        po ceni od 10.800 EUR,

5. Poslovni prostor br. 5 površine 42 m2                        po ceni od 21.000 EUR,

6. Poslovni prostor br  6 površine 93 m2 (44 + 49m2 u podrumu) po ceni od 31.620 EUR,

7. Garaža br. 1 površine 27 m2                                        po ceni od 2.700 EUR,

8. Garaža br. 1B površine 18 m2                                     po ceni od 1.800 EUR,

9, Garaža br. 2 površine 30 m2                                        po ceni od 3.000 EUR,

10. Garaža br. 2A površine 27 m2                                   po ceni od 2.700 EUR,

11. 13 parking mesta, od r. br. 2 do r. br. 12 i od r. br. 14 do r. br. 15 u suterenu, površine 11 m2 po ceni od 1.500 EUR po parking mestu,

12. 26 parking mesta, od r. br. 16 do r. br. 41 iznad garaža, površine 11 m2, po ceni od 750 EUR po parking mestu

                                                                  

Sve napred navedeno nalazi se u Subotici, ul. Matije Gupca br. 95, na kat. parceli br. 8411/1 upisanoj u list nepokretnosti br. 20827, K.O. Donji grad - Subotica.

 

13. Poslovni prostor br. II na prizemlju, površine 55 m2, sa galerijom od 33 m2, po ceni od 41.250 EUR, koji se nalazi u Subotici, ul. Nikole Kujundžića br. 2 – 4 na katastarskoj parceli br. 4171/1 upisan u listu nepokretnosti br. 20455, K.O. Stari grad – Subotica,

 

14. Poslovni prostor br. III - Međusprat, površine 82 m2, po ceni od 45.100 EUR, koji se nalazi u Subotici, ul. Nikole Kujundžića br. 6 i 6A, na katastarskoj parceli br. 4173/1, upisan u list nepokretnosti br. 8438, K.O. Stari grad – Subotica, i

 

15. Građevinsko zemljište na Paliću ukupne površine 45a 64m2 po ceni od 137.000 EUR (kat. parcela br. 1390/1, Vinograd III klase, površine 40 a 68 m2, kat. parcela br. 1390/2, Vinograd III klase, površine 04 a 96 m2), obe parcele upisane u list nepokretnosti br. 12172 K.O. Palić

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 10.03.2016. godine u 10 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnim cenama koje su gore navedene za svaku pojedinačnu nepokretnost i ispod tih cena se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene svake pojedinačne nepokretnosti.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% procenjene vrednosti svake pojedinačne gore navedene nepokretnosti, na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 09.03.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 024/602 370 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Poslovni prostor u ul. Đorđa Servickog br. 12 i 14, u Novom Sadu

Poslovni prostor u ul. Đorđa Servickog br. 12 i 14, u Novom Sadu

Poseban deo objekta u izgradnji - poslovni prostor broj 3 ukupne površine 64,89 m2 (u prizemlju površine 33,94 m2 i suterenu površine 30,95 m2) koji se nalazi u stambenom objektu spratnosti Su+P+2+Pk, u ul. Đorđa Servickog br. 12 i 14, u Novom Sadu, na parceli broj 4083, upisanoj u LN broj 4530 K.O. Novi Sad II.

Detaljnije >>

Poseban deo objekta u izgradnji - poslovni prostor broj 3 ukupne površine 64,89 m2 (u prizemlju površine 33,94 m2 i suterenu površine 30,95 m2) koji se nalazi u stambenom objektu spratnosti Su+P+2+Pk, u ul. Đorđa Servickog br. 12 i 14, u Novom Sadu, na parceli broj 4083, upisanoj u LN broj 4530 K.O. Novi Sad II.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 03.03.2016. godine u 12 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Novi Sad, ul. Novosadskog sajma br. 2, sa početnom cenom od 53.000,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 02.03.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 021/480-1018 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Više zgrada, potes Dagana, KO Mol

Više zgrada, potes Dagana, KO Mol

Zgrada br. 1, potes Dagana, površine u gabaritu 574 m2, pomoćna zgrada br. 8, potes Dagana, površine 365 m2, pomoćna zgrada br. 9, potes Dagana, površine 237 m2, nalazeće na kat. parceli br. 13246/2, upisane u LN 2631 KO Mol.

Detaljnije >>

Zgrada br. 1, potes Dagana, površine u gabaritu 574 m2, pomoćna zgrada br. 8, potes Dagana, površine 365 m2, pomoćna zgrada br. 9, potes Dagana, površine 237 m2, nalazeće na kat. parceli br. 13246/2, upisane u LN 2631 KO Mol.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 22.12.2015. godine u 13h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Sombor, ul. Staparski br. 14, sa početnom cenom od 109.700,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 21.12.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. (+381 25) 421-412 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Poslovni prostor, površine 413 m², u Subotici

Poslovni prostor, površine 413 m², u Subotici

Poslovni prostor – tri prostorije ostalih industrijskih delatnosti – magacin, površine 413 m², u Subotici, ul. Jovana Mikića 56, u prizemlju zgrade ostalih industrijskih delatnosti, izgrađenoj na kat. parceli br. 900/6, upisan u LN 13901 KO Novi Grad.

Detaljnije >>

Poslovni prostor – tri prostorije ostalih industrijskih delatnosti – magacin, površine 413 m², u Subotici, ul. Jovana Mikića 56, u prizemlju zgrade ostalih industrijskih delatnosti, izgrađenoj na kat. parceli br. 900/6, upisan u LN 13901 KO Novi Grad.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja.

 

Usmena javna prodaja održaće se 18.11.2015. godine u 11h, u prostorijama Komercijalne banke AD, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, po početnoj ceni od 115.000,00 EUR koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 17.11.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju moguće je putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd na tel.: 024/602-370 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Zgrada poslovnih usluga, 825m2, KO Parunovac

Zgrada poslovnih usluga, 825m2, KO Parunovac

Zgrada poslovnih usluga (radionica), gabaritne površine 825m2, izgrađena na kat. parceli 26/24, upisana u List nepokretnosti 3001 KO Parunovac.

Detaljnije >>

Zgrada poslovnih usluga (radionica), gabaritne površine 825m2, izgrađena na kat. parceli 26/24, upisana u List nepokretnosti 3001 KO Parunovac.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 22.12.2015. godine u 15h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Kruševac, ul. Trg oktobarske revolucije br. 1, sa početnom cenom od 118.656,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 60% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% od početne cene na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 21.12.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnik

Poslovni prostor,  28 m2 u Šapcu

Poslovni prostor, 28 m2 u Šapcu

Poslovni prostor, lokal br. 8, površine 28 m2, koji se nalazi u Šapcu, u prizemlju zgrade poslovnih usluga, sagrađenoj na kat. parceli 1462/1, upisana List nepokretnosti 13281 KO Šabac.
Detaljnije >>

Poslovni prostor, lokal br. 8, površine 28 m2, koji se nalazi u Šapcu, u prizemlju zgrade poslovnih usluga, sagrađenoj na kat. parceli 1462/1, upisana List nepokretnosti 13281 KO Šabac.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 17.04.2015. godine u 11h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Šabac, ul. Gospodar Jevremova br. 2, sa početnom cenom od 14.840,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 16.04.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon (+381 15) 361-312 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Lokal br. 3, površine 54m2, u Bačkoj Palanci

Lokal br. 3, površine 54m2, u Bačkoj Palanci

Poslovni prostor, lokal br. 3, površine 54m2, koji se nalazi u Bačkoj Palanci, u prizemlju stambeno poslovne zgrade u ulici Jugoslovenske armije br. 106, izgrađene na kat.parceli 5030, upisan u Listu nepokretnosti broj 7957 KO Bačka Palanka-Grad.
Detaljnije >>

Poslovni prostor, lokal br. 3, površine 54m2, koji se nalazi u Bačkoj Palanci, u prizemlju stambeno poslovne zgrade u ulici Jugoslovenske armije br. 106,  izgrađene na kat.parceli 5030, upisan u Listu nepokretnosti broj 7957 KO Bačka Palanka-Grad.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja RGZ SKN Bačka Palanka br. 952-02-1899/2012 od 11.09.2012. godine i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača.

 

Usmena javna prodaja održaće se 27.11.2014. godine u 11h u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od EUR 39.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 26.11.2014. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.Registracija učesnika vršiće se pola sata pre održavanja aukcijske prodaje. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Sve dopunske informacije, uvid u originalnu dokumentaciju i zakazivanje termina za razgledanje nepokretnosti možete dobiti na telefon 024/602-370 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Poslovni prostor, površine 166,56 m2 u Novom Sadu

Poslovni prostor, površine 166,56 m2 u Novom Sadu

Poslovni prostor broj 2, ukupne površine 166,56 m2, u prizemlju i podrumu, u stambeno-poslovnoj zgradi u ul. Dositejeva broj 7, u Novom Sadu, na parceli broj 9045/1, upisanoj u List nepokretnosti broj 13841 K.O. Novi Sad I.

Detaljnije >>

Poslovni prostor broj 2, ukupne površine 166,56 m2, u prizemlju i podrumu, u stambeno-poslovnoj zgradi u ul. Dositejeva broj 7, u Novom Sadu, na parceli broj 9045/1, upisanoj u List nepokretnosti broj 13841 K.O. Novi Sad I.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 03.03.2016. godine u 11 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Novi Sad, ul. Novosadskog sajma br. 2, sa početnom cenom od 109.000,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 02.03.2016. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste. Registracija učesnika vršiće se pola sata pre održavanja aukcijske prodaje.Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 021/480-1018 ili putem e-maila:prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Valjevo, lokal ulici Vladike Nikolaja

Valjevo, lokal ulici Vladike Nikolaja

½ lokala br. 5, ukupne površine 49 m2, koji se nalazi u potkrovlju objekta br. 2 u ulici Vladike Nikolaja u Valjevu, na kat.par 6677/3 upisan u List nepokretnosti br. 14763 KO Valjevo.
Detaljnije >>

½ lokala br. 5, ukupne površine 49 m2, koji se nalazi u potkrovlju objekta br. 2 u ulici Vladike Nikolaja u Valjevu, na kat.par 6677/3 upisan u List nepokretnosti br. 14763 KO Valjevo.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja RGZ SKN Valjevo i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog  procenitelja.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 11.08.2014. godine u 13 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Valjevo, ul. Gradski trg bb, po početnoj ceni od 15.990,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 08.08.2014. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije.

 

Razgledanje nepokretnosti moguće je uz prethodnu najavu kontakt osobi. Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju moguće je putem najave Komercijalnoj banci a.d. na tel.: 014/244-811 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Poslovni prostor, Novi Sad

Poslovni prostor, Novi Sad

Poslovni prostor-jedna prostorija za koju nije utvrđena delatnost-lokal br. 1, površine 25 m2, u prizemlju, Poslovni prostor- jedna prostorija za koju nije utvrđena delatnost-lokal br. 2, površine 25 m2, u prizemlju i Poslovni prosotor - jedna prostorija za koju nije utvrđena delatnost-lokal br. 3, površine 14m2, u prizemlju, sve u ul. Koste Racina br. 7 u Novom Sadu, na parceli br. 6193/1, upisano u List nepokretnosti broj 20018 K.O. Novi Sad I.
Detaljnije >>

Poslovni prostor-jedna prostorija za koju nije utvrđena delatnost-lokal br. 1, površine 25 m2, u prizemlju, Poslovni prostor- jedna prostorija za koju nije utvrđena delatnost-lokal br. 2, površine 25 m2, u prizemlju i Poslovni prosotor - jedna prostorija za koju nije utvrđena delatnost-lokal br. 3, površine 14m2, u prizemlju, sve u ul. Koste Racina br. 7 u Novom Sadu, na parceli br. 6193/1, upisano u List nepokretnosti broj 20018 K.O. Novi Sad I.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja Službe za katastar nepokretnosti Novi Sad 2 broj: 952-02-5756/2012c od 26.09.2012. godine i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja.

 

Usmena javna prodaja nepokretnosti održaće se 15.10.2014. godine u 12h, u prostorijama Komercijalne banke AD, Filijala Novi Sad, ul. Novosadskog sajma br. 2, sa početnom cenom od EUR 64.500,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate (lokal br. 1 – EUR 25.000,00, lokal br. 2 -  EUR 25.000,00 i lokal br. 3 – EUR 14.500,00) koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 14.10.2014. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.: 021/480-1013, 065/956-1537 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Poslovna zgrada, Subotica

Poslovna zgrada, Subotica

Parcela br. 4371, površine 1181 m2 i objekti na parceli, Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj zgrade 1, površine 449m2, ul. Golubova br. 26, pomoćna zgrada, broj zgrade 2, površine 127m2, pomoćna zgrada, broj zgrade 3, površine 30m2, pomoćna zgrada, broj zgrade 4, površine 77m2 i pomoćna zgrada, broj zgrade 5, površine 86m2, sve upisano u List nepokretnosti br. 16840 KO Stari Grad – Subotica.
Detaljnije >>

Parcela br. 4371, površine 1181 m2 i objekti na parceli, Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj zgrade 1, površine 449m2, ul. Golubova br. 26, pomoćna zgrada, broj zgrade 2, površine 127m2, pomoćna zgrada, broj zgrade 3, površine 30m2, pomoćna zgrada, broj zgrade 4, površine 77m2 i pomoćna zgrada, broj zgrade 5, površine 86m2, sve upisano u List nepokretnosti br. 16840 KO Stari Grad – Subotica.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) Rešenja Službe za katastar nepokretnosti Subotica 952-02-4311/2013 i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača.

Usmena javna prodaja održaće se 18.12.2013. godine u 10 časova, u zgradi Komercijalne banke ad, Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, po početnoj ceni od EUR 244.526,10 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 17.12.2013. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.: 024/602-370, 065/956-1864 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Poslovna zgrada, Varoš Kosjerić

Poslovna zgrada, Varoš Kosjerić

Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj zgrade 1, površina u gabaritu 632m2, izgrađena na k.p. br. 814/2, Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj zgrade 2, površina u gabaritu 769m2, izgrađena na k.p. br. 814/2 i katastarska parcela 814/2, sve upisano u List nepokretnosti 1506 KO Varoš Kosjerić.
Detaljnije >>

Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj zgrade 1, površina u gabaritu 632m2, izgrađena na k.p. br. 814/2, Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj zgrade 2, površina u gabaritu 769m2, izgrađena na k.p. br. 814/2 i katastarska parcela 814/2, sve upisano u List nepokretnosti 1506 KO Varoš Kosjerić.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), rešenja RGZ SKN Kosjerić 952-02-106/2013-C od 27.02.2013. godine i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog veštaka od 17.05.2013. godine.

Usmena javna prodaja održaće se dana 12.05.2014. godine u 10h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Užice, ul. Petra Ćelovića br. 4, sa početnom cenom od 310.840,40 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 65% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 09.05.2014. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti koja iznosi 478.216,00 EUR.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu  Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.: 031/500-226 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Poslovni, površine 25m2

Poslovni, površine 25m2

Poslovni prostor br. 67, površine 25m2, u ul. Nehruova br. 51/a, na kat. parceli 5083/11, upisan u List nepokretnosti 4212 KO Novi Beograd...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM


Poslovni prostor br. 67, površine 25m2, u ul. Nehruova br. 51/a, na kat. parceli 5083/11, upisan u List nepokretnosti 4212 KO Novi Beograd.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja SKN Novi Beograd, br. 952-02-5152/08 od 21.08.2008. godine i Odluke OZNP br. 14/13-8 od 27.03.2013.godine.

Usmena javna prodaja održaće se dana 16.09.2013. godine u 11:30h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br. 14, sa početnom cenom od EUR 31.350,00 u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% početne cene, na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 15.09.2013. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije.

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.: 011-3080-282 i 065-956-1011 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Poslovni, površine 25m2

Poslovni, površine 25m2

Poslovni prostor br. 108, površine 25m2, na prvom spratu objekta u ul. Nehruova br. 51/a, na kat. parceli 5083/11, upisan u List nepokretnosti broj 4212 KO Novi Beograd...
Detaljnije >>

Poslovni prostor br. 108, površine 25m2, na prvom spratu objekta u ul. Nehruova br. 51/a, na kat. parceli 5083/11, upisan u List nepokretnosti broj 4212 KO Novi Beograd.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Rešenja SKN Zemun, br. 952-02-6020/2008 od 09.10.2008. godine i Odluke OZNP br. 16/13-11 od 03.04.2013.godine.

Usmena javna prodaja održaće se u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd u ul. Svetog Save br. 14, po početnoj ceni od 23.600,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na ucešce imaju sva pravna i fizicka lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 10% procenjene vrednosti na racun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašcena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od 2 dana od dana održavanja aukcijske prodaje. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu ce se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašcenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponudilac koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašcenih lica za kontakt, tel.011/3080-282, 065-956-1011 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Zgrada trgovine, Sombor

Zgrada trgovine, Sombor

Zgrada trgovine broj 1, površine u gabaritu 202m2, izgrađena na kat. parceli 1572/2, Zgrada trgovine broj 1, površine u gabaritu 701m2, izgrađena na kat. parceli 1573 i pomoćna zgrada broj 2, površine u gabaritu 83m2, izgrađena na kat. parceli 1573, u ul. Svetozara Miletića br. 40, sve upisano u List nepokretnosti 8479 KO Sombor – 1.

Detaljnije >>

Zgrada trgovine broj 1, površine u gabaritu 202m2, izgrađena na kat. parceli 1572/2, Zgrada trgovine broj 1, površine u gabaritu 701m2, izgrađena na kat. parceli 1573 i pomoćna zgrada broj 2, površine u gabaritu 83m2, izgrađena na kat. parceli 1573, u ul. Svetozara Miletića br. 40, sve upisano u LN 8479 KO Sombor – 1.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 25.10.2016. godine u 10 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od 80.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% početne cene, na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 24.10.2016. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontaktna tel.:024-602-370 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Poslovni prostor, površine 50m2, Subotica

Poslovni prostor, površine 50m2, Subotica

Poslovni prostor br. 2, površine 50m2 u ul Vladimira Majakovskog br. 24 u Subotici ...

Detaljnije >>

Poslovni prostor broj 2, površine 50m2, koji se nalazi u Subotici, u prizemlju zgrade br. 1 ulaz 1, u ul. Vladimira Majakovskog br. 24, sagrađenoj na kat. parceli 3880, upisan u List nepokretnosti br. 11309 KO Novi Grad – Subotica.

 

Usmena javna prodaja održaće se 25.10.2016. godine u 12h u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od EUR 37.600,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% početne cene, na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 24.10.2016. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave  Komercijalnoj banci a.d.  Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, 024-602-370 ili putem e-mailaprodaja.nepokretnosti@kombank.com

Poslovni objekti za proizvodnju gumenih i plastičnih proizvoda

Poslovni objekti za proizvodnju gumenih i plastičnih proizvoda

Zemljište KP 903 KO Globoder, površine 41,65 ari i objekti ...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM


 

Zemljište KP 903 KO Globoder, površine 41,65 ari i objekti izgrađeni na parceli: poslovni objekat – proizvodnja gumenih i plastičnih proizvoda, broj zgrade 4, površine u osnovi 299 m2, spratnosti Pr,  i pomoćna zgrada – magacin, broj zgrade 5, površine u osnovi 110 m2, spratnosti Pr, sve upisano u List nepokretnosti broj 1438 KO Globoder.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja RGZ SKN Kruševac i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog  procenitelja.

 

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se 11.08.2014. godine u 10 časova, u prostorijama Komercijalne banke ad u Beogradu, Filijala Kruševac, Trg fontana br. 1, sa početnom cenom od EUR 124.875,00 što čini 100% procenjene vrednosti nepokretnosti, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan održavanje aukcijske prodaje i ispod ove cene se ne može licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 08.08.2014. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije.

 

Razgledanje nepokretnosti moguće je  uz prethodnu najavu kontakt osobi. Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju moguće je putem najave Komercijalnoj banci a.d. na tel.: 037/444-109 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Zgrada građevinarstva i polsovni objekti

Zgrada građevinarstva i polsovni objekti

Zgrada građevinarstva i polsovni objekti, ukupne površine 609m2, u ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 65, sve upisano u Ln. br. 824 KO Novi Kneževac...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOMZgrada građevinarstva i polsovni objekti, ukupne površine 609m2, u ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 65, sve upisano u Ln. br. 824 KO Novi Kneževac.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i Rešenja SKN Kikinda i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača.

Usmena javna prodaja održaće se u zgradi Banke, Filijala Kikinda, ul. Braće Tatić br. 7, sa početnom cenom od EUR 132.700,00  u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem  kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5 % više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od RSD 50.000,00 dinara na račun   broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.


Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.


Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .


Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu  Banci preko ovlašćenog lica za kontakt
na tel.: 065-956-3105 i 023 – 435 – 301 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Poslovni prostori u Pančevu

Poslovni prostori u Pančevu

Poslovni prostori u Pančevu u ul. Utve zlatokrile br. 9, popvršine 1022m2 ...

Detaljnije >>

Poslovni prostor br.2, hala u Pančevu, ul. Utve zlatokrile br.9, površine 1022m2, upisan kao poseban deo objekta  br.12, na kat.parc.br. 6743/8, upisano u LN br. 14109 KO Pančevo 2.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 25.05.2016. godine u 13 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd u ul. Svetog Save br. 14, po početnoj ceni od 274.126,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od  5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju punomoćja overena kod javnog beležnika, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave  Komercijalnoj banci a.d.  Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel.011-30-80-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Poslovni prostori u Subotici

Poslovni prostori u Subotici

Poslovni prostori u Subotici u ul. Nikole Kujundžića, popvršine 87m2 i 82m2 ..
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKLOM  PRODAJOM


                                                
 Poslovni prostor III, površine 82,06m2, koji se nalazi u Subotici u ul. Nikole Kujundžića br. 6-6a, upisan u LN br. 8438 KO Stari grad III

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Rešenja Dn. br. 3187/11 od 23.06.2011. godine i Odluke OZN br. 69/11-5 i 69/11-6 od 22.11.2011. godine.

Usmena javna prodaja održaće se u zgradi Komercijalne banke AD Beograd, Filijala Subotica, Korzo br. 10,  po početnoj ceni za poslovni prostor II od EUR 55.749,38, za poslovni prostor III od EUR 52.313,25, u dinarskoj protivvrednosi po srednjem kursu Banke,  na dan uplate ( što predstavlja 75% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti) i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene. Moguća je pojedinačna prodaja.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% prodajne cene,  za koju se prijavljuje učešće na aukciji  na račun   broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.
 
Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave  Komercijalnoj banci a.d.  Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel.065-956-1864 i 024-602-370 ili putem e-mailaprodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Pogon za proizvodnju mlečnih proizvoda

Pogon za proizvodnju mlečnih proizvoda

Poslovni objekat, pogon za proizvodnju mlečnih proizvoda br. 2, površine 126m2, izgrađen na k.p.br. 300/2, koji je upisan u Ln. br. 244KOPoljanice,Ljig...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM


  
Poslovni objekat, pogon za proizvodnju mlečnih proizvoda br. 2, površine 126m2, izgrađen na k.p.br. 300/2, koji je upisan u Ln. br.

244KOPoljanice,Ljig

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i Rešenja SKN Ljig i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača.Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od RSD 50.000,00 dinara na račun   broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.


Usmena javna prodaja održaće se u zgradi Banke, Ekspozitura Ljig, ul. Vojvode Mišića bb, sa početnom cenom od EUR 19.450,00  u dinarskoj prtivvrednosti po prodajnom  kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5 % više od početne cene.


Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .


Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu  Banci preko ovlašćenog lica za kontakt
na tel.: 065-956-1728 i 014 – 3445 – 781 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Poslovna zgrada u Knjaževcu

Poslovna zgrada u Knjaževcu

Knjaževac - Poslovna zgrada u Knjaževcu, ul. Spasoja Milkića br. 7/2...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE

PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM

 

Nepokretnosti – poslovni objekat  u ulici Spasoja Milkića broj 7/2 u Knjaževcu, na k.p.br. 61/1 u KO Knjaževac,  koji je upisan u list nepokretnosti  broj 15823 KO Knjaževac , zajedno sa zemljištem  i pomoćnom zgradom i  to :
-kat. parcela 61/1 površine  214 m2 – zemljište pod zgradom objektom , korisne površine Pk= 196,80 m2
-kat. parcela 61/1 površine   6 m2  - zemljište pod zgradom - objektom
-kat. parcela 61/1 površine  5127 m2 - zemljište uz zgradu – objekat

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i Rešenja  RGZ Službe za katastar nepokretnosti br. 952-02-386/2011 od 15.06.2011. godine, koje je postalo konačno 07.07.2011. godine, prema Uverenju  iste Službe broj 952-3/2011-7035 od 13.07.2011. godine i na osnovu nalaza stalnog sudskog veštaka 18.05.2011. godine.

Usmena javna prodaja održaće se u prostoriji ekspoziture Banke u Kjaževcu, ul. Trg Oslobođenja broj 16, sa početnom cenom u iznosu od EUR 78.750,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Banke na dan održavanja aukcijske prodaje. Korak za licitaciju je po 5 % vise od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od  10% dinarske protivvrednosti početne cene na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 61/10-1, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa.Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana odredenog za sprovodenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenih lica za  kontakt na tel. 065-956-2357 i 019–423–623, 065-956-2400 ili putem email adreseprodaja.nepokretnosti@kombank.com

 

nepokretnosti

Poslovno-stambena zgrada i zemljište

Poslovno-stambena zgrada i zemljište

Jasika - zemljište KP 1417/5, KO Jasika, površine 252 m2 i poslovno-stambena zgrada na istoj KP, gabaritne površine (površine u osnovi) 71 m2, spratnosti P/P+1...
Detaljnije >>

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM

 

Opis nepokretnosti (podaci o nepokretnosti):

Zemljište KP 1417/5, KO Jasika, površine 252 m2 i poslovno-stambena zgrada na istoj KP, gabaritne površine (površine u osnovi) 71 m2, spratnosti P/P+1, sve upisano u List nepokretnosti broj 1469 KO Jasika. Objekat čine dva lokala ukupne korisne površine od 49,78 m2 i stambeni prostor površine od 36,92 m2.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 115/2005 od 27.12.2005. godine), Rešenja Službe za katastar nepokretnosti Kruševac o upisu zabeležbe hipotekarne prodaje  broj 952-02-5584/10C od 25.11.2010. godine i procene vrednosti nepokretnosti, koju je izvršio ovlašćeni procenjivač Azdejković Dejan.

Usmena javna prodaja održaće se u zgradi Komercijalne banke AD Beograd – Filijale Kruševac u Kruševcu, Trg fontana broj 1,  po početnoj ceni od 31.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti i ispod ove cene se neće licitirati.

Licitacioni raspon (korak za licitaciju) je 5% od početne cene nepokretnosti.

Razgledanje nepokretnosti moguće je uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Pravo učešća na aukcijskoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u dajem tekstu: Banka) u iznosu od 10 % od procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti (dinarska protivvrednost 3.100,00 EUR po srednjem kursu NBS na dana uplate) na žiro račun Banke broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 43132 – JMBG (za fizička lica) ili 43132- MATIČNI BROJ (za pravna lica) i o tome obaveste ovlašćeno lice za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava po osnovu depozita potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima na aukcijskoj prodaji koji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnicima koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje uplati depozit a izjavi da neće licitirati, gubi pravo na 20 % od iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike aukcijske prodaje mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za sprovođenje javne aukcije sudski overena punomoćja, ne starija od pet dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza. Uplaćeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Kupoprodajna cena se izračunava na taj način što se cena izražena u EUR preračunava u dinare po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Kupac nepokretnosti je dužan da sa Bankom, kao prodavcem, zaključi ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, koji se overava pred Osnovnim sudom u Kruševcu, a sve u roku od pet radnih dana od dana uplate kupoprodajne cene.

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci, Filijali Kruševac preko ovlašćenog lica za kontakt, tel 037/444-109 i meila  prodaja.nepokretnosti@kombank.com.

 

nepokretnosti

Poslovna zgrada sa zemljištem površine 635,90 m2

Poslovna zgrada sa zemljištem površine 635,90 m2

Požega – poslovna zgrada sa zemljištem površine 635,90 m2 i portirnica površine 10,00 m2...
Detaljnije >>

KOMERCIJALNA BANKA
objavljuje
PRODAJU NEPOKRETNOSTI U IZVRŠNOM POSTUPKU

  

Prodaju se  nepokretnosti dužnika „Agrohermes" d.o.o. Beograd  kat. parc.  br.1440/1 k.o. Prijanovići – zemljište pod objektom u površini od 546 m2, poslovna zgrada površine 635,90 m2 i portirnica  površine 10,00 m2.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Zaključka o prodaji nepokretnosti Osnovnog suda u Požegi,  I.br.887/10 od 13.05.2010. godine.

Početna cena  ispod  koje se nepokretnost ne može prodati iznosi 16.271.600,00 dinara.

Lica zainteresovana za učešće u javnom nadmetanju su dužna da pre početka nadmetanja polože jemstvo u visini od 1/10 utvrđene vrednosti nepokretnosti uplatom na  račun depozita  suda. Lica su dužna da na javnom nadmetanju prilože dokaz o položenom jemstvu.

Najpovoljniji ponudilac dužan je da ponuđenu cenu položi u depozit suda u  roku od 8 dana od dana održanog ročišta za prodaju.

Dopunske informacije i uvid u dokumentaciju  moguće je obaviti  putem najave   kontakt osobi: Biserka Lakičević  tel. 065/420-4910  ili putem e – maila: biserka lakicević@yahoo.com 

 

nepokreetnosti

Kraljevo, Metikoš - „Peradarska farma

Kraljevo, Metikoš - „Peradarska farma

Kraljevo, Metikoš - „Peradarska farma" – živinarnici, a koju čine: upravna zgrada kao i prateći objekti na građevinskom zemljištu površine 37.149 m2 …
Detaljnije >>

KOMERCIJALNA BANKA
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI U IZVRŠNOM POSTUPKU

  

Drugog kompleksa "Peradarska farma" - živinarnici, a koji čine: upravna zgrada površine 59,64 m2, hangar šupa za stelju površine 262,65 m2, živinarnika-prva i druga faza- zidovi sa termoizolacijom tarolitom i termoblokovima površine 3.841,24 m2, sekcirnice površine 41,54 m2, radionice - bivši objekat gasne instalacije površine 8,50 m2, MPC- kućice za gasnu instalaciju površine 6,0 m2, betonskog postolja za rezervoare, bunara X - 3 i betonskog prstena bunara 0,09 m3, septičke jame - zid od opeke zapremine 14,66 m3 i ulazne kapije površine 6 m2m, čelični stubići P 2 cm, X 1 - 260 komada i žičano pletivo površine 780 m2 i betonske površine 4630,40 m2 i građevinskog zemljišta na kat. parceli 51 KO Metikoš površine 37.149 m2.

Vrednosti sve ukupno za sve objekte postojeće na kat. parceli 51 KO Metikoš u ukupnom iznosu od 82.471,507,00 dinara. Vrednost za zemljište je utvrđena na iznos od 3.714.900,00 dinara.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Zaključka o prodaji Opštinskog suda u Kraljevu I 1480/08 od dana 23.07.2009. godine

Usmena javna prodaja održaće se u prostorijama Opštinskog suda u Kraljevu.

Ponudioci su dužni da pre početka nadmetanja polože jemstvo u visini od 10% od vrednosti utvrđene ovim zaključkom na žiro račun suda 840-32802-80. Ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja. Najbolji ponudilac dužan je da cenu po kojoj je nepokretnost prodata položi sudu u roku od 15 dana od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi cenu prodaja će se oglasiti nevažećom i odrediće se nova. Kupac je dužan da cenu položi uplatom navedenog iznosa na žiro račun ovog suda iz prethodnog stava.

Kontakt telefon za bliže informacije - Pantović Zoran, advokat 063-8552-555.  

 

nepokretnosti