Kat. parcele sve upisane u LN 262 KO Topli Do

Kat. parcele sve upisane u LN 262 KO Topli Do

Kat. parcela br. 228, livada 8. klase; kat. parcela br. 241, livada 8. klase; kat. parcela br. 377, šuma 7. klase; kat. parcela br. 378, livada 8. klase; kat. parcela br. 444, njiva 8. klase; kat. parcela br. 444, livada 8. klase; kat. parcela br. 448, pašnjak 4. klase; kat. parcela br. 449, njiva 8. klase; kat. parcela br. 450, livada 8. klase; kat. parcela br. 451, šuma 6. klase; kat. parcela br. 452, livada 8. klase; kat. parcela br. 453, šuma 8. klase; kat. parcela br. 454, livada 8. klase, sve upisane u LN 262 KO Topli Do I. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 126.860,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

Detaljnije >>

Kat. parcela br. 228, livada 8. klase; kat. parcela br. 241, livada 8. klase; kat. parcela br. 377, šuma 7. klase; kat. parcela br. 378, livada 8. klase; kat. parcela br. 444, njiva 8. klase; kat. parcela br. 444, livada 8. klase; kat. parcela br. 448, pašnjak 4. klase; kat. parcela br. 449, njiva 8. klase; kat. parcela br. 450, livada 8. klase; kat. parcela br. 451, šuma 6. klase; kat. parcela br. 452, livada 8. klase; kat. parcela br. 453, šuma 8. klase; kat. parcela br. 454, livada 8. klase, sve upisane u LN 262 KO Topli Do I. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 126.860,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

 

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se dana 17.05.2018.godine, sa početkom u 13 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br.14. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti gore navedene nepokretnosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 16.05.2018. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje do kada treba da se završi registracija prijavljenih učesnika kojom prilikom će isti biti upoznati sa pravilima za učestvovanje na aukcijskoj prodaji. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Parcele i njive, Zagorica

Parcele i njive, Zagorica

Kat.parcela broj 1660/1, livada 3.klase, potes Male livade,  površine 0ha 81a 82m2, Kat.parcela broj 1845/1, livada 3.klase, potes Velike livade

Detaljnije >>

Kat.parcela broj 1660/1, livada 3.klase, potes Male livade,  površine 0ha 81a 82m2, Kat.parcela broj 1845/1, livada 3.klase, potes Velike livade, površine 0ha 14a 58m2, Kat.parcela broj 1860/1, njiva 5.klase, potes Velike livade, površine 0ha 15a 10m2, Kat.parcela broj 1973/1, njiva 3.klase, potes Vićija, površine 0ha 49a 85m2, Kat.parcela broj 1974/1, šuma 4.klase, potes Velike livade, površine 0ha 21a 10m2, Kat.parcela broj 1974/3, šuma 4.klase, potes Vićija, površine 0ha 08a 30m2, Kat.parcela broj 1975/1, njiva 4.klase, potes Vićija, površine 0ha 57a 80m2, Kat.parcela broj 2150/1, njiva 3.klase, potes Polja, površine 0ha 36a 31m2, Kat.parcela broj 2258/1, njiva 3.klase, potes Polja, površine 0ha 55a 56m2, ukupne površine 03.40.42 ha, sve upisano u LN 392 KO Zagorica. Početna cena na aukcijskoj prodaji za sve parcele iznosi 1.714.480,00 dinara, a licitacioni korak 5% od početne cene.Moguća je i pojedinačna prodaja parcela.

 

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se dana 20.12.2017.godine, sa početkom u 13 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br.14. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti gore navedenih nepokretnosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 19.12.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje do kada treba da se završi registracija prijavljenih učesnika kojom prilikom će isti biti upoznati sa pravilima za učestvovanje na aukcijskoj prodaji. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Kat. parcela 4511, površine 1ha 61a 54m2, Palić

Kat. parcela 4511, površine 1ha 61a 54m2, Palić

Kat. parcela 4511, površine 1ha 61a 54m2, Njiva 7. klase, kat. parcela 4513, površine 1ha 39a 96m2, Njiva 6. klase, kat. parcela 4514, površine 1ha 12a 76m2, Livada 4. klase, kat. parcela 4515, površine 1ha 68a 79m2, Njiva 6. klase, kat. parcela 4516, površine 1ha 15a 79m2, Vinograd 2. klase, sve upisane u List nepokretnosti 8728 KO Palić.

Detaljnije >>

Kat. parcela 4511, površine 1ha 61a 54m2, Njiva 7. klase, kat. parcela 4513, površine 1ha 39a 96m2, Njiva 6. klase, kat. parcela 4514, površine 1ha 12a 76m2, Livada 4. klase, kat. parcela 4515, površine 1ha 68a 79m2, Njiva 6. klase, kat. parcela 4516, površine 1ha 15a 79m2, Vinograd 2. klase, sve upisane u List nepokretnosti 8728 KO Palić.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 05.05.2017. godine u 11 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd u Subotici, ul. Korzo br.10, sa početnom cenom od 65.875,65 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 04.05.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Kat. parcela 2437, Berkasovo.

Kat. parcela 2437, Berkasovo.

Kat. parcela 2437, njiva 3.klase, površine 73.69a, kat. parcela 2454, njiva 4.klase, površine 20.42a, kat. parcela 2455/1, njiva 4.klase, površine 18.91a, upisane u LN 634 KO Berkasovo i kat. parcela 2408, njiva 3.klase, površine 89.69a, upisana u LN 1159 KO Berkasovo.

Detaljnije >>

Kat. parcela 2437, njiva 3.klase, površine 73.69a, kat. parcela 2454, njiva 4.klase, površine 20.42a, kat. parcela 2455/1, njiva 4.klase, površine 18.91a, upisane u LN 634 KO Berkasovo i kat. parcela 2408, njiva 3.klase, površine 89.69a, upisana u LN 1159 KO Berkasovo.

Usmena javna prodaja održaće se 07.12.2016. godine u 12h, u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, Filijala Sremska Mitrovica, ul. Kralja Petra I br. 5-7, po početnoj ceni od 15.993,50 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 06.12.2016. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

 

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel.022/626-044 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Poljoprivredno zemljište, Bukovica.

Poljoprivredno zemljište, Bukovica.

Poljoprivredno zemljište, kat. parcele 690/2, 692/1, 693, 695, 696, 697, 698, 699/2, 700/2, 814/1, 814/2, 814/3, 890/2, 892/1, 892/2, 893, 1102, sve upisane u LN 566 KO Bukovica.

Detaljnije >>

Poljoprivredno zemljište, kat. parcele 690/2, 692/1, 693, 695, 696, 697, 698, 699/2, 700/2, 814/1, 814/2, 814/3, 890/2, 892/1, 892/2, 893, 1102, sve upisane u LN 566 KO Bukovica.

Usmena javna prodaja održaće se 07.12.2016. godine u 12h, u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, Filijala Kraljevo, ul. Trg srpskih ratnika bb, po početnoj ceni od 54.849,34 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 06.12.2016. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

 

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel.036/318-520 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Poljoprivredno zemljište površine 6.00.52 ha, Belotić

Poljoprivredno zemljište površine 6.00.52 ha, Belotić

Poljoprivredno zemljište, kat. parcele 466, 468, 1169, 1170/3, 1186/1, 1186/2, 1187, 1188, 1190/1, ukupne površine 6.00.52 ha, potes Duge njive i Taptić, sve upisano u List nepokretnosti 448 KO Belotić

Detaljnije >>

Poljoprivredno zemljište, kat. parcele 466, 468, 1169, 1170/3, 1186/1, 1186/2, 1187, 1188, 1190/1, ukupne površine 6.00.52 ha, potes Duge njive i Taptić, sve upisano u List nepokretnosti 448 KO Belotić.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 25.05.2016. godine u 14 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, filijala Šabac, ul. Gospodar Jevremova br.2, sa početnom cenom od 21.911,30 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 24.05.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 015/346-986 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Njive 1064 KO Kostajnik

Njive 1064 KO Kostajnik

Njiva 6. klase, površine 1,68.32 ha, poljoprivredno zemljište, kat. parcela 2586, Njiva 5. klase, površine 1,05.90 ha, poljoprivredno zemljište, kat. parcela 2667, Njiva 6. klase, površine 0,46.36 ha, poljoprivredno zemljište, kat. parcela 3518, Njiva 5. klase, površine 0,37.47 ha, poljoprivredno zemljište, kat. parcela 3519, Njiva 5. klase, površine 0,15.71 ha, poljoprivredno zemljište kat. parcela 3520,  sve upisano u List nepokretnosti 1064 KO Kostajnik

Detaljnije >>

Njiva 6. klase, površine 1,68.32 ha, poljoprivredno zemljište, kat. parcela 2586, Njiva 5. klase, površine 1,05.90 ha, poljoprivredno zemljište, kat. parcela 2667, Njiva 6. klase, površine 0,46.36 ha, poljoprivredno zemljište, kat. parcela 3518, Njiva 5. klase, površine 0,37.47 ha, poljoprivredno zemljište, kat. parcela 3519, Njiva 5. klase, površine 0,15.71 ha, poljoprivredno zemljište kat. parcela 3520,  sve upisano u List nepokretnosti 1064 KO Kostajnik;

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 05.04.2016. godine u 11 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Loznica, ul. Gimnazijska br. 1, sa početnom cenom od 1.411.008,00 RSD. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 04.04.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. (+381 15) 893-501  ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Subotica, ul. Matije Gupca br. 95

Subotica, ul. Matije Gupca br. 95

Sve napred navedeno nalazi se u Subotici, ul. Matije Gupca br. 95, na kat. parceli br. 8411/1 upisanoj u list nepokretnosti br. 20827, K.O. Donji grad - Subotica.

Detaljnije >>

1. Trosoban stan br. 63A (Međusprat IVe.-V e.) površine 195 m2 po ceni od 73.125 EUR,

2. Poslovni prostor br. 2 površine 45 m2                        po ceni od 22.500 EUR,

3. Poslovni prostor br. 3 površine 39 m2                        po ceni od 19.500 EUR,

4. Poslovni prostor br. 4 površine 24 m2                        po ceni od 10.800 EUR,

5. Poslovni prostor br. 5 površine 42 m2                        po ceni od 21.000 EUR,

6. Poslovni prostor br  6 površine 93 m2 (44 + 49m2 u podrumu) po ceni od 31.620 EUR,

7. Garaža br. 1 površine 27 m2                                        po ceni od 2.700 EUR,

8. Garaža br. 1B površine 18 m2                                     po ceni od 1.800 EUR,

9, Garaža br. 2 površine 30 m2                                        po ceni od 3.000 EUR,

10. Garaža br. 2A površine 27 m2                                   po ceni od 2.700 EUR,

11. 13 parking mesta, od r. br. 2 do r. br. 12 i od r. br. 14 do r. br. 15 u suterenu, površine 11 m2 po ceni od 1.500 EUR po parking mestu,

12. 26 parking mesta, od r. br. 16 do r. br. 41 iznad garaža, površine 11 m2, po ceni od 750 EUR po parking mestu

                                                                  

Sve napred navedeno nalazi se u Subotici, ul. Matije Gupca br. 95, na kat. parceli br. 8411/1 upisanoj u list nepokretnosti br. 20827, K.O. Donji grad - Subotica.

 

13. Poslovni prostor br. II na prizemlju, površine 55 m2, sa galerijom od 33 m2, po ceni od 41.250 EUR, koji se nalazi u Subotici, ul. Nikole Kujundžića br. 2 – 4 na katastarskoj parceli br. 4171/1 upisan u listu nepokretnosti br. 20455, K.O. Stari grad – Subotica,

 

14. Poslovni prostor br. III - Međusprat, površine 82 m2, po ceni od 45.100 EUR, koji se nalazi u Subotici, ul. Nikole Kujundžića br. 6 i 6A, na katastarskoj parceli br. 4173/1, upisan u list nepokretnosti br. 8438, K.O. Stari grad – Subotica, i

 

15. Građevinsko zemljište na Paliću ukupne površine 45a 64m2 po ceni od 137.000 EUR (kat. parcela br. 1390/1, Vinograd III klase, površine 40 a 68 m2, kat. parcela br. 1390/2, Vinograd III klase, površine 04 a 96 m2), obe parcele upisane u list nepokretnosti br. 12172 K.O. Palić

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 10.03.2016. godine u 10 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnim cenama koje su gore navedene za svaku pojedinačnu nepokretnost i ispod tih cena se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene svake pojedinačne nepokretnosti.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% procenjene vrednosti svake pojedinačne gore navedene nepokretnosti, na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 09.03.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 024/602 370 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Zemljište, Klenje

Zemljište, Klenje

Kat. parcela br. 2072, Selo, njiva 1.klase, površine 00.05.77, kat. parcela br. 2073...
Detaljnije >>

Kat. parcela br. 2072, Selo, njiva 1.klase, površine 00.05.77, kat. parcela br. 2073, Selo, pašnjak 1.klase, površine 00.38.92, kat. parcela br. 4292, Staro Klenje, njiva 2.klase, površine 00.75.03 i njiva 3.klase, površine 00.69.00, kat. parcela br. 5313, Staro Klenje, njiva 3.klase, površine 06.70.09, kat. parcela br. 5314, Staro Klenje, šuma 1.klase, površine 00.10.30, kat. parcela br. 5315, Staro Klenje, voćnjak 3.klase, površine 00.14.76, kat. parcela br. 5316, Staro Klenje, šuma 1.klase, površine 00.31.55, kat. prcela br. 2070, Klenje, ul. Cara Dušana br.22, Stambena zgrada br. 1, površine 71m2, pomoćna zgrada br. 2, površine 32m2 i pomoćna zgrada br. 3, površine 68m2, sve upisano u LN 850 KO Klenje.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja.

 

Usmena javna prodaja održaće se 18.11.2015. godine u 11h, u prostorijama Komercijalne banke AD, Filijala Šabac, ul. Gospodar Jevremova br. 2, po početnoj ceni od 62.680EUR za zemljište i 7.779,00 EUR za zgrade, a koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 17.11.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju moguće je putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd na tel.: 015/361-312 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Njiva površine 1ha 41a 27m², potes Kapet, Surduk

Njiva površine 1ha 41a 27m², potes Kapet, Surduk

Parcela broj 1310 – njiva 4. klase, površine 1ha 41a 27m², potes Kapet. Surduk, upisana u List nepokretnosti broj 903 KO Vilovo. Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja RGZ SKN i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja.
Detaljnije >>

Parcela broj 1310 – njiva 4. klase, površine 1ha 41a 27m², potes Kapet. Surduk, upisana u List nepokretnosti broj 903 KO Vilovo.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja RGZ SKN i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja.

Usmena javna prodaja održaće se dana 15.07.2015. godine u 14h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Novi Sad, ul. Novosadskog sajma br. 2, sa početnom cenom od EUR 9.844,00 u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 14.07.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 011/30-80-282 ili putem e-maila:prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Zemljište -  KO Gornji Stupanj

Zemljište - KO Gornji Stupanj

Zemljište, kat. parcela br. 3143, površine 56,48 ari i objekti: zgrada broj 1 - klanica, spratnosti P, površine u gabaritu 327 m2, zgrada broj 2 - pomoćni objekat, spratnosti P, površine u gabaritu 68 m2, na kat. parceli br. 3143, sve upisano u list nepokretnosti broj 539 KO Gornji Stupanj.
Detaljnije >>

Zemljište, kat. parcela br. 3143, površine 56,48 ari i objekti: zgrada broj 1 - klanica, spratnosti P, površine u gabaritu 327 m2, zgrada broj 2 - pomoćni objekat, spratnosti P, površine u gabaritu 68 m2, na kat. parceli br. 3143, sve upisano u list nepokretnosti broj 539 KO Gornji Stupanj.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja RGZ SKN i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja.

Usmena javna prodaja održaće se dana 15.07.2015. godine u 15h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Kruševac, ul. Trg fontane br. 1, sa početnom cenom od 59.956,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 14.07.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 037/444-109 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Zemljište pod zgradom - Lalić

Zemljište pod zgradom - Lalić

Zemljište pod zgradom - objektom, površine 1 a 51 m2, zemljište uz zgradu – objekat, površine 5 a 00 m2, njiva 1.klase, površine 75 m2, sve na kat. parceli broj 1527, Šuma 1. klase, kat. parcela br. 1528, površine 3 a 91 m2; njiva 1. klase, površine 76 a 95 m2, kat. parcela br. 1529, Ostale zgrade broj 1, površine u gabaritu 151m2, na kat. parceli 1527, sve upisano u List nepokretnosti br. 880 KO Lalić;
Detaljnije >>

 Zemljište pod zgradom - objektom, površine 1 a 51 m2, zemljište uz zgradu – objekat, površine 5 a 00 m2, njiva 1.klase, površine 75 m2, sve na kat. parceli broj 1527, Šuma 1. klase, kat. parcela br. 1528, površine 3 a 91 m2; njiva 1. klase, površine 76 a 95 m2, kat. parcela br. 1529, Ostale zgrade broj 1, površine u gabaritu 151m2, na kat. parceli 1527, sve upisano u List nepokretnosti br. 880 KO Lalić;

Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 3, korisne površine 15 m2, Pomoćna zgrada, površine 399 m2, sagrađena na kat. parceli br. 2117, sve upisano u List nepokretnosti 4045 KO Odžaci.

Usmena javna prodaja održaće se dana 17.04.2015. godine u 12h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od 47.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate za zemljište i 27.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate za objekte, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ovih cena se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 16.04.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon (+381 24) 602-370 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Njive Novo Selo

Njive Novo Selo

Poljoprivredno zemljište: kat.parcela br. 1952/2, potes Malo polje, po kulturi njiva 4. klase, površine 4256 m2 i kat.parcela br. 1956, potes Malo polje, po kulturi voćnjak 3. Klase, površine 2987 m2, sve upisano u List nepokretnosti broj 117 KO Novo Selo.
Detaljnije >>

Poljoprivredno zemljište: kat.parcela br. 1952/2, potes Malo polje, po kulturi njiva 4. klase, površine 4256 m2 i kat.parcela br. 1956, potes Malo polje, po kulturi voćnjak 3. Klase, površine 2987 m2, sve upisano u List nepokretnosti broj 117 KO Novo Selo.

Usmena javna prodaja održaće se dana 17.04.2015. godine u 11h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Kraljevo, ul. Trg srpskih ratnika bb, sa početnom cenom od 19.939,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate za parcelu 1952/2 i 11.246,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate za parcelu 1956, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 16.04.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon (+381 36) 318-520 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Zemljište, KO Čitluk

Zemljište, KO Čitluk

Zgrada poljoprivrede na kat. parceli 4689/1 na potesu "Selo" površine 254 m2, kat. parcela 155, kat. parcela 1051, kat. parcela 1057, kat. parcela 1172, kat. parcela 1273, kat. parcela 1307, kat. parcela 1315 - njiva 6. klase ...
Detaljnije >>

Zgrada poljoprivrede na kat. parceli 4689/1 na potesu "Selo" površine 254 m2, kat. parcela 155, kat. parcela 1051, kat. parcela 1057, kat. parcela 1172, kat. parcela 1273, kat. parcela 1307, kat. parcela 1315 - njiva 6. klase, kat. parcela 1315 - njiva 4. klase, kat. parcela 1323 - livada 4. klase, kat. parcela 1323 - zemljište pod zgradom-objektom, kat. parcela - zemljište pod zgradom-objektom, kat. parcela 1520, kat. parcela 2104/1, kp 2104/2, kat. parcela 2555 - njiva 7. klase, kat. parcela 2555 - njiva 6. klase, kat. parcela 3252, kat. parcela 3569, kat. parcela 3570, kat. parcela 3575, kat. parcela 3589, kat. parcela 3706, kat. parcela 4047, kat. parcela 4460, kat. parcela 4462, kat. parcela 4619, kat. parcela 4689/1 - voćnjak 4. klase, kat. parcela 4689/1- zemljište pod zgradom-objektom, kat. parcela 4718, kat. parcela 7843, kat. parcela 10849, kat. parcela 10851, kat. parcela 12439, kat. parcela 13859 - pašnjak 8.klase, kat. parcela 13859 - zemljište pod zgradom objektom, pašnjak 7. klase na kat. parcela 14018 na potesu "Tovarež" površine 32a 42 m2, sve upisano u List nepokretnosti 795 KO Čitluk.

 

Usmena javna prodaja održaće se 13.03.2015. godine u 12h u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, Filijala Niš, ul. Episkopska br. 32, sa početnom cenom od 1.783.865,00 rsd koja odgovara 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 12.03.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 018/519-240 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Zemljište - LN broj 503 KO Lukovo.

Zemljište - LN broj 503 KO Lukovo.

Kat. parcela 8303, površine 537m², pašnjak 4. klase, kat. parcela 8310, površine 761 m², šuma 4. klase, kat.parcela 8321, površine 3854m², pašnjak 4.klase, kat. parcela 8328, površine 1663 m², njiva 7. klase ...
Detaljnije >>

Kat. parcela 8303, površine 537m², pašnjak 4. klase, kat. parcela 8310, površine 761 m², šuma 4. klase, kat.parcela 8321, površine 3854m², pašnjak 4.klase, kat. parcela 8328, površine 1663 m², njiva 7. klase, kat. parcela 8395, površine 2133 m², šuma 3. klase, kat. parcela 8396, površine 1581 m², pašnjak 3.klase, kat. parcela 8399, površine 3981m², pašnjak 4. klase, kat. parcela 8414, površine 2413m², njiva 5.klase, kat. parcela 8839, površine 7027m², njiva 6. klase, kat. parcela 8840, površine 1264 m², njiva 5. klase, kat. parcela 8843, površine 1304 m², pašnjak 2. klase, kat. parcela 8870, površine 5146 m², livada 4.klase, kat. parcela 8841, površine 2034m², šuma 3. klase, kat. parcela 8842, površine 6967m², njiva 4. klase, kat. parcela 8842, površine 421m², livada 2.klase, kat. parcela 8844, površine 824m², livada 3.klase, kat. parcela 8743, površine 402m², njiva 6.klase, kat. parcela 8743, površine 2568m², šuma 2. klase, sve upisano u List nepokretnosti broj 503 KO Lukovo.

 

Usmena javna prodaja održaće se 13.03.2015. godine u 11h u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, Filijala Niš, ul. Episkopska br. 32, sa početnom cenom od 1.369.241,00 rsd koja odgovara 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 12.03.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 018/519-240 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Njiva I klase, površine 7858m2, Toponica

Njiva I klase, površine 7858m2, Toponica

Kat. parcela br. 1331, Njiva I klase, površine 7858m2, sve upisano u List nepokretnosti 367 KO Toponica.
Detaljnije >>

Kat. parcela br. 1331, Njiva I klase, površine 7858m2, sve upisano u List nepokretnosti 367 KO Toponica.

 

Usmena javna prodaja održaće se 13.03.2015. godine u 10h u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, Filijala Niš, ul. Episkopska br. 32, sa početnom cenom od 40.008,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate koja odgovara 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 12.03.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 018/519-240 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Šimanovci - njiva

Šimanovci - njiva

Kat. parcela br. 1, površine 52465m2, Njiva 4.klase, upisano u LN 1780 KO Šimanovci po početnoj ceni od 1.300.000,00 EUR koja odgovara 100% procenjene vrednosti
Detaljnije >>

a) Kat. parcela br. 1, površine 52465m2, Njiva 4.klase, upisano u LN 1780 KO Šimanovci po početnoj ceni od 1.300.000,00 EUR koja odgovara 100% procenjene vrednosti

 

b) Kat. parcela br. 2/3, zemljište pod zgradom – objektom površine 546m2, zemljište pod zgradom – objektom površine 838m2, zemljište uz zgradu – objekat, površine 11546m2, Zgrada poljoprivrede broj 1, površine u gabaritu 546m2, Zgrada poljoprivrede broj 2, površine u gabaritu 838m2, sve upisano u LN 1780 KO Šimanovci po početnoj ceni od 445.000,00 EUR koja odgovara 100% procenjene vrednosti nepokretnosti

 

c) Kat. parcela br. 2/4, zemljište pod zgradom – objektom, površine 12m2, zemljište uz zgradu – objekat, površine 7388m2, Zgrada poljoprivrede broj 1, površine u gabaritu 12m2, sve upisano u LN 1780 KO Šimanovci po početnoj ceni od 185.000,00 EUR koja odgovara 100% procenjene vrednosti nepokretnosti

 

d) Kat. parcela 1961/21, Njiva 4.klase, površine 32596m2, Njiva 5.klase, površine 8505m2, Zemljište pod zgradom – objektom, površine 3200m2, Zemljište pod zgradom – objektom, površine 2997m2, Zemljište pod zgradom – objektom, površine 646m2, Zemljište pod zgradom – objektom, površine 641m2, Objekat poljoprivrede broj 1, površine u gabaritu 3200m2, građevinske površine 3200m2, izgrađen na kat. pareceli br. 1961/21, po početnoj ceni od 1.850.000,00 EUR koja odgovara 100% procenjene vrednosti, sve upisano u LN 1780 KO Šimanovci.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 15.10.2014. godine u 13 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd u ul. Svetog Save br. 14, po početnoj ceni od 3.780.000,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti svih navedenih nepokretnosti s tim da je moguća pojedinačna prodaja i to: za nepokretnost pod a) po početnoj ceni od 1.300.000,00 EUR koja odgovara 100% procenjene vrednosti, za nepokretnosti pod b) po početnoj ceni od 445.000,00 EUR koja odgovara 100% procenjene vrednosti nepokretnosti, za nepokretnost pod c) po početnoj ceni od 185.000,00 EUR koja odgovara 100% procenjene vrednosti nepokretnosti i za nepokretnosti pod d) po početnoj ceni 1.850.000,00 EUR koja odgovara 100% procenjene vrednosti nepokretnosti i ispod ovih cena se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 14.10.2014. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel: 011/30-80-282, 065/956-1011 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Zemljište u Gornjim Banjanima

Zemljište u Gornjim Banjanima

Zemljište u Gornjim Banjanima, koje se sastoji od katastraskih parcela broj 262/1, 263, 594/1, 594/2, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 602 i deo 601 na kojoj su izgrađeni objekti, ukupne površine 5.54.31 ha, sve upisano u List nepokretnosti br. 139 KO Gornji Banjani.
Detaljnije >>

Zemljište u Gornjim Banjanima, koje se sastoji od katastraskih parcela broj 262/1, 263, 594/1, 594/2, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 602 i deo 601 na kojoj su izgrađeni objekti, ukupne površine 5.54.31 ha, sve upisano u List nepokretnosti br. 139 KO Gornji Banjani.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) Rešenja Službe za katastar nepokretnosti Gornji Milanovac 952-02-1148/2013 i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača.

Usmena javna prodaja održaće se dana, u zgradi Komercijalne banke ad, Beograd, Filijala Čačak, ul. Gradsko šetalište 10-14, po početnoj ceni od EUR 18.982,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.: 065/956-1011 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Grocka, njive i voćnjak

Grocka, njive i voćnjak

Njiva 3. klase, površine 7381m2, kat. parcela 2149/2, upisana u List nepokretnosti 350 KO Begaljica, Voćnjak 2. klase, površine 5130m2, kat. parcela 3278/5, upisan u List nepokretnosti 350 KO Begaljica i Njiva 5. klase, površine 9237m2, kat. parcela 3149/1, upisana u List nepokretnosti 1224 KO Grocka...
Detaljnije >>

Njiva 3. klase, površine 7381m2, kat. parcela 2149/2, upisana u List nepokretnosti 350 KO Begaljica, Voćnjak 2. klase, površine 5130m2, kat. parcela 3278/5, upisan u List nepokretnosti 350 KO Begaljica i Njiva 5. klase, površine 9237m2, kat. parcela 3149/1, upisana u List nepokretnosti 1224 KO Grocka.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Rešenja Drugog opštinskog suda u Beogradu, Dn.br. 14428/07 od 10.07.2007. godine i inovirane procene od 03.04.2013. godine.

 

Usmena javna prodaja održaće se u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd u ul. Svetog Save br. 14, po početnoj ceni od 19.758,76 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od  10% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od 2 dana od dana održavanja aukcijske prodaje.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel: 011/3080-282, 065-956-1011 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Mirosaljci, Lazarevac, poljoprivredno zemljište

Mirosaljci, Lazarevac, poljoprivredno zemljište

Objekat br. 1, površine 35m2, na kat. parceli br. 1595, ukupne površine 0.32.12ha, polj. zemljište na kat. parceli br. 1599, površine 0.17.02ha i na kat. parceli br. 1600, površine 0.18.02ha, sve upisano u LN br. 410 KO Mirosaljci, Lazarevac...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKLOM  PRODAJOMObjekat br. 1, površine 35m2, na kat. parceli br. 1595, ukupne površine 0.32.12ha, polj. zemljište na kat. parceli br. 1599, površine 0.17.02ha i na kat. parceli br. 1600, površine 0.18.02ha, sve upisano u LN br. 410 KO Mirosaljci, Lazarevac.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Rešenja RGZ SKN Lazarevac, br. 952-02-1878/12 i 952-02-2091/12 od 14.09.2012. dine i Odluke OZN br. 6/13-17od 13.02.13.godine.

Usmena javna prodaja održaće se 17.07.2013. godine u 11h u zgradi Komercijalne banke AD Beograd, ul. Svetog Save br. 14, soba br. 315, po početnoj ceni od EUR 8.500,00 u dinarskoj protivvrednosi po srednjem kursu Banke na dan uplate (što čini 100% procenjene tržišne vrednosti) i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 15.07.2013. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave  Komercijalnoj banci a.d.  Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel.011/3080-282, 065-956-1011 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com  

Njiva površine 0.81.10ha i objekat

Njiva površine 0.81.10ha i objekat

Njiva površine 0.81.10ha i objekat br. 1 površina u gabaritu 515m2, sve upisano u LN br. 768 KO Aleksinac van varoši...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM 
Njiva površine 0.81.10ha i objekat br. 1 površina u gabaritu 515m2, sve upisano u LN br. 768 KO Aleksinac van varoši.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35 Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja RGZ SKN Aleksinac i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog  procenitelja od 10.08.2012. godine.

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se u prostorijama Komercijalne banke ad u Beogradu, Filijala Kruševac, Trg fonrana br. 1, sa početnom cenom od EUR 82.080,00, što čini 100% procenjene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se ne može licitirati. Korak za licitaciju je po 5 % više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od  10% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Razgledanje nepokretnosti moguće je  uz prethodnu najavu kontakt osobi. Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju  moguće je putem najave  Komercijalnoj banci a.d. na tel.: 037-421-402, 065-956-1201 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com   

Njive površine 17.18.17ha

Njive površine 17.18.17ha

Njive ukupne površine 17.18.17ha, sve upisano u LN. br. 314, LN 310 i LN 66 KO Brdarica, Koceljevo...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM
Poljoprivredno zemljište: 

-       njive ukupne površine 08.49.76ha, upisane u Ln br. 314 KO Brdarica 

-       njive ukupne površine 04.11.02ha, upisane u Ln br. 310 KO Brdarica 

-       njive ukupne površine 04.57.39ha, upisane u Ln br. 66 KO Brdarica, Koceljeva. 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35 Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja RGZ SKN Koceljeva 952-02-256/12, 952-02-284/12 i 952-02-285/12 od 28.06.2012. godine i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog  procenitelja od 19. i 20.10.2012. godine. 

Usmena javna prodaja održaće se u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Šabac, ul. Gospodar Jevremova br. 2, sa početnom cenom od 23.293,63 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 10% više od početne cene. Moguća je pojedinačna prodaja.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od  10% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji. 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Razgledanje nepokretnosti moguće je  uz prethodnu najavu kontakt osobi. Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju  moguće je putem najave Komercijalnoj banci a.d. na tel.: 021-6728-974, 065-956-1537 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Poljoprivredno zemljište površine 04.99.60ha

Poljoprivredno zemljište površine 04.99.60ha

Poljoprivredno zemljište, ukupne površine 04.99.60ha, sve upisano u LN. br. 888 KO Horgoš...
Detaljnije >>

Poljoprivredno zemljište, ukupne površine 04.99.60ha, sve upisano u LN. br. 888 KO Horgoš.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) rešenja RGZ SKN Kanjiža i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača od 21.10.2011.godine.

Usmena javna prodaja održaće se 29.01.2015. godine u 12h u zgradi Komercijalne banke ad, Filijala Subotica,  ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom  od EUR 14.052,92 u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem  kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5 % više od početne cene. Moguća je pojedinačna prodaja.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% početne cene, na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 28.01.2015. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije uz obavezu snošenja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu  Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel. 024-602-370, 065-956-1864 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Njiva površine 03.30.59 ha

Njiva površine 03.30.59 ha

Njiva ukupne površine 03.30.59 ha na kat. parceli br. 1635, upisana u LN br. 1354 KO Deč ( Pećinci)...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOMNjiva ukupne površine 03.30.59 ha na kat. parceli br. 1635, upisana u LN br. 1354 KO Deč, po ceni od EUR 14.220,00.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i RGZ SKN Pećinci i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača od 10.10.2012.godine.

Usmena javna prodaja održaće se u zgradi Komercijalne banke ad, Beograd, ul. Svetog Save br. 14, sa početnom cenom  od EUR 14.220,00 u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem  kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5 % više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% početne cene, na račun   broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije.

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu  Banci preko ovlašćenog lica za kontakt
na tel. 011-30-80-296, 065-956-0093 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Njive površine 02.74.47ha

Njive površine 02.74.47ha

Njive 6. Klase, Mrtvaja, na kat.parc.br. 272 i 275, ukupne površine 02.74.47ha, (ribnjak) upisane u List nepokretnosti br. 1068 KO Mala Krsna...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM


Njive 6. Klase, Mrtvaja, na kat.parc.br. 272 i 275, ukupne površine 02.74.47ha, (ribnjak) upisane u List nepokretnosti br. 1068 KO Mala Krsna.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i Rešenja Dn. br. 732/11 od 07.11.2011. godine i procene vrednosti nepokretnosti veštaka Zdenke Bogataj, od 28.03.2013. godine.

Usmena javna prodaja održaće se dana 18.12.2013. godine u 14h u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, Filijala Smederevo, ul. Karađorđeva br. 37, sa početnom cenom od 74.097,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% peocenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 17.12.2013. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa.Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu  Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.: 011-3080-282 ili putem e – maila:   prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Mladenovac, Jagnjilo - njive

Mladenovac, Jagnjilo - njive

Mladenovac, Jagnjilo - njiva „Beljevac“, površine 01.12.40 ha, njiva „Blato“, površine 01.17.08 ha...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOMNjiva „Beljevac“,  površine 01.12.40 ha, na kat.parceli br. 2725/4 i njiva „Blato“, površine 01.17.08 ha, na kat. parceli br. 4802/6, sve upisano u LN br. 1397 KO Jagnjilo...

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i RGZ SKN Mladenovac i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača.

Usmena javna prodaja održaće se u zgradi Komercijalne banke ad, Beograd, ul. Svetog Save br. 14, soba 315,   po ukupnoj početnoj ceni od EUR 6.050,00  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 75% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5 % više od početne cene. Moguća je pojedinačna prodaja nepokretnosti.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od  10% peocenjene vrednosti na račun   broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije.

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu  Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.: 011-3080-296 i 065-956-0093 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Njive površine 0.96.65ha

Njive površine 0.96.65ha

Njive ukupne površine 0.96.65ha, sve upisano u LN. br. 2548 KO Veliki Šiljegovac kod Kruševca...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM 
Poljoprivredno zemljište:

-       njiva na k.p. 7978, površine 0.45.45ha,

-      njiva na k.p. 8011/2, površine 0.20.38ha i

-      njiva na k.p. 8011/6, površine 0.30.82ha,

sve upisano u LN br. 2548 KO Veliki Šiljegovac, Kruševac.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35 Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja RGZ SKN Kruševac i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog  procenitelja.

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se u prostorijama Komercijalne banke ad u Beogradu, Filijala Kruševac, Trg fontena br. 1, sa početnom cenom od RSD 1.129.360,00, što čini 100% procenjene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se ne može licitirati.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od  10% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.


Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od 2 dana od dana održavanja aukcijske prodaje.

Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Ponudilac koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od deset dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja poreza na promet nepokretnosti.

Razgledanje nepokretnosti moguće je  uz prethodnu najavu kontakt osobi. Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju  moguće je putem najave  Komercijalnoj banci a.d. na tel.: 037-421-402, 065-956-1201 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Njiva površine 0.53.52ha

Njiva površine 0.53.52ha

Njiva površine 0.53.52ha, upisana u LN br. 746 KO Mrmoš kod Kruševca...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM


 
Poljoprivredno zemljište,  njiva na k.p. 2647/1, površine 0.53.52ha, upisana u LN br. 746 KO Mrmoš.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35 Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja RGZ SKN Kruševac i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog  procenitelja.

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se u prostorijama Komercijalne banke ad u Beogradu, Filijala Kruševac, Trg fonrana br. 1, sa početnom cenom od RSD 1.070.400,00, što čini 100% procenjene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se ne može licitirati.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od  10% procenjene vrednosti na račun   908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od 2 dana od dana održavanja aukcijske prodaje.

Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Ponudilac koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od deset dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja poreza na promet nepokretnosti.

Razgledanje nepokretnosti moguće je  uz prethodnu najavu kontakt osobi. Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju  moguće je putem najave  Komercijalnoj banci a.d. na tel.: 037-421-402, 065-956-1201 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com  

Sopot – njive, livada, šuma i vinograd

Sopot – njive, livada, šuma i vinograd

Sopot, Nemenikuće –njive, livada, šuma i vinograd - zemljište u građevinskom području...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA
objavljuje
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOMProdaju se  nepokretnosti upisane u  list nepokretnosti br. 948 KO Nemenikuće: njiva 3 klase Donja šuma na k.p. 3203/2 – zemljište u građevinskom području površine 6652 m2,  šuma  4 klase Vukovac na k.p. 3605/1– zemljište u građevinskom području površine 2653 m2, njiva 4 klase Vukovac na k.p. 3966/3 površine 7647 m2, njiva 5 klase Brljočevac na k.p. 3990/2 površine 4834 m2 i k.p. 3991 površine 12117 m2  i  u listu  nepokretnosti br. 2502 KO Nemenikuće: livada 3 klase Lug na k.p. 24/1– zemljište u građevinskom području površine 4048 m2, 24/4 – zemljište u građevinskom području površine 949 m2, šuma i vinograd na k.p. 3869/2 površine 2506 m2, njiva 3 klase na k.p. 1982/2  površine 2159 m2 putem aukcijske prodaje.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Rešenja o prodaji nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Sopot broj 952-02-1411/2009 od 07.12. 2009. godine i Odluke OZN br. 18/11-10 od 06.04.11.godine.

Usmena javna prodaja održaće se u zgradi Komercijalne banke AD Beograd, Ekspozitura Sopot, ul. Milosava Vlajića br. 1,  po početnoj ceni od EUR 27.300,00 po srednjem  kursu NBS na dan uplate, što čini 75% procenjene tržišne vrednosti svih nepokretnosti.

Moguća je prodaja pojedinačnih nepokretnosti.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od RSD 50.000,00, za koju se prijavljuje učešće na aukciji na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave  Komercijalnoj banci a.d.  Beograd, kontakt preko tel.011/30-80-296, ili putem e-maila  prodaja.nepokretnosti@kombank.com