Porodična stambena zgrada, površine 88 m² i  67m², u ul. Živke Mićić u Kruševcu

Porodična stambena zgrada, površine 88 m² i 67m², u ul. Živke Mićić u Kruševcu

Porodična stambena zgrada, prizemene spratnosti, površine u osnovi 88 m² i Porodična stambena zgrada, spratnosti Po+Pr+1, površine u osnovi 67m², u ul. Živke Mićić u Kruševcu, obe sagrađene na kat. parceli br. 389/8, upisani u LN 1375 KO Kruševac. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 79.000,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, prizemene spratnosti, površine u osnovi 88 m² i Porodična stambena zgrada, spratnosti Po+Pr+1, površine u osnovi 67m², u ul. Živke Mićić u Kruševcu, obe sagrađene na kat. parceli br. 389/8, upisani u LN 1375 KO Kruševac. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 79.000,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

 

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se dana 17.05.2018.godine, sa početkom u 12 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Poslovni centar Niš, ul. Episkopska br.32. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti gore navedene nepokretnosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 16.05.2018. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje do kada treba da se završi registracija prijavljenih učesnika kojom prilikom će isti biti upoznati sa pravilima za učestvovanje na aukcijskoj prodaji. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgarda površine u gabaritu 85m2, u ul. Jugoslovenska br. 36,  Ćuprija

Porodična stambena zgarda površine u gabaritu 85m2, u ul. Jugoslovenska br. 36, Ćuprija

Porodična stambena zgarda br. 4, površine u gabaritu 85m2, u ul. Jugoslovenska br. 36, sagrađena na kat. parc. 3871, sve upisano u LN 1656 K.O. Ćuprija. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 34.630,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgarda br. 4, površine u gabaritu 85m2, u ul. Jugoslovenska br. 36, sagrađena na kat. parc. 3871, sve upisano u LN 1656 K.O. Ćuprija. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 34.630,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

 

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se dana 17.05.2018.godine, sa početkom u 13 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br.14. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti gore navedene nepokretnosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 16.05.2018. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje do kada treba da se završi registracija prijavljenih učesnika kojom prilikom će isti biti upoznati sa pravilima za učestvovanje na aukcijskoj prodaji. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Subotica, porodična stamena zgrada, u ulici Stevana Tikvickog 32

Subotica, porodična stamena zgrada, u ulici Stevana Tikvickog 32

Subotica, upisanih u list nepokretnosti br.16355 KO Donji Grad, i to:

parcela broj 32243/4 - zemljište pod zgradom- objektom, površine 4a17m2, na kome je sagrađena porodična stamena zgrada, u ulici Stevana Tikvickog 32; zemljište uz zgradu 1a76m2, u ulici Stevana Tikvickog;

Detaljnije >>

Javni izvršitelj Damir Šite, u izvršnom predmetu izvršnog poverioca Komercijalna Banka ad Beograd, Beograd, Svetog Save br. 14, protiv izvršnog dužnika Živojin Đorđević, na osnovu čl. 172, i čl. 173, Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS” br. 106/2015), dana 11.01.2018. godine donosi sledeći

ZAKLjUČAK

Određuje se prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja.

Drugo javno nadmetanje određuje se za dan 23.02.2018. godine, sa početkom u 12:30 časova, koje će se održati u kancelariji javnog izvršitelja Damir Šite iz Subotice, Ulica Maksima Gorkog 9-11, prvi sprat.

Na drugom javnom nadmetanju prodaje se pravo svojine 1/1 udela nepokretnosti izvršnog dužnika Živojin Đorđević, Subotica, upisanih u list nepokretnosti br.16355 KO Donji Grad, i to:

parcela broj 32243/4 - zemljište pod zgradom- objektom, površine 4a17m2, na kome je sagrađena porodična stamena zgrada, u ulici Stevana Tikvickog 32; zemljište uz zgradu 1a76m2, u ulici Stevana Tikvickog;

parcela broj 32243/24 – građevinska parcela, površine 5a94m2, u ulici Stevana Tikvickog 31;

Nakon prodaje naznačene nepokretnosti neće biti opterećene pravima trećih lica, stvarnim ili ličnim službenostima ili drugim teretima.

Tržišna vrednost nepokretnosti iz prethodnog stava utvrđena je zaključkom javnog izvršitelja br. I.I.(2) 53/16, od dana 07.02.2017. godine, na iznos od 40.000.000,00 RSD.

Na drugom javnom nadmetanju početna cena predmetnih nepokretnosti je 50% od utvrđene tršišne vrednosti, odnosno 20.000.000,00 RSD .

Razgledanje nepokretnosti iz stava 3 ovog zaključka se određuje za dane 23.01.2018. godine i 12.02.2018. godine u periodu od 12:00 do 14:30 časova.

Nalaže se izvršnom dužniku da u navedenim terminima obezbedi pristup predmetnim

nepokretnostima. Nalaže se licima zainteresovanim za razgledanje nepokretnosti da o tome obaveste javnog izvršitelja u roku ne kraćem od 3 radna dana koji prethode danima određenim za razgledanje nepokretnosti.

Lica zainteresovana za učešće na javnom nadmetanju su dužna da pre početka nadmetanja uplate jemstvo u visini 10% utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti, odnosno 4.000.000,00 RSD koje se uračunava u postignutu prodajnu cenu, na račun javnog izvršitelja br. 220-125549-96 kod Prokredit banke AD Beograd, sa pozivom na broj: I.I.(2) 53/16 te da na javnom nadmetanju polože dokaz o uplaćenom jemstvu.

Lica koja imaju pravo preče kupovine predmetnih nepokretnosti imaju pravo prvenstva nad najpovoljnijim ponudiocem, ako odmah po zaključenju javnog nadmetanja izjave da predmetne nepokretnosti kupuju pod istim uslovima.

Troškovi prenosa prava svojine i drugih prava na nepokretnostima snose kupci i isti se ne uračunavaju u prodajnu cenu.

Porodična stambena zgrada, korisne površine 125m2, Vranje

Porodična stambena zgrada, korisne površine 125m2, Vranje

Porodična stambena zgrada, korisne površine 125m2, koja se nalazi u ulici Itino br. 96, Vranje, na kat. parceli broj 730/2, upisana u LN 284 KO Suvi dol. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 63.000,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, korisne površine 125m2, koja se nalazi u ulici Itino br. 96, Vranje, na kat. parceli broj 730/2, upisana u LN 284 KO Suvi dol. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 63.000,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

 

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se dana 20.12.2017.godine, sa početkom u 13 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br.14. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti gore navedenih nepokretnosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 19.12.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje do kada treba da se završi registracija prijavljenih učesnika kojom prilikom će isti biti upoznati sa pravilima za učestvovanje na aukcijskoj prodaji. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada u Beškoj, površine 64m2

Porodična stambena zgrada u Beškoj, površine 64m2

Porodična stambena zgrada u Beškoj, broj zgrade 1, ul. Save Kovačevića br. 52, površine 64m2, izgrađena na kat. parceli broj 557, upisana u LN 2049 KO Beška. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 21.760,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada u Beškoj, broj zgrade 1, ul. Save Kovačevića br. 52, površine 64m2, izgrađena na kat. parceli broj 557, upisana u LN 2049 KO Beška. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 21.760,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

 

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se dana 20.12.2017.godine, sa početkom u 13 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br.14. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti gore navedenih nepokretnosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 19.12.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje do kada treba da se završi registracija prijavljenih učesnika kojom prilikom će isti biti upoznati sa pravilima za učestvovanje na aukcijskoj prodaji. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada u Bajmoku

Porodična stambena zgrada u Bajmoku

Porodična stambena zgrada u Bajmoku, ul. Save Kovačevića br. 7, površine 169 m², Pomoćna zgrada br. 2, površine 73 m², obe izgrađene na kat. parceli 633, upisano u List nepokretnosti 6965 KO Bajmok.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada u Bajmoku, ul. Save Kovačevića br. 7, površine 169 m², Pomoćna zgrada br. 2, površine 73 m², obe izgrađene na kat. parceli 633, upisano u List nepokretnosti 6965 KO Bajmok.

Usmena javna prodaja održaće se dana ______. godine u ___ časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd u Subotici, ul. Korzo br.10, sa početnom cenom od 22.000,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do _______. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada, KO Bačka Topola-Grad

Porodična stambena zgrada, KO Bačka Topola-Grad

Porodična stambena zgrada broj 1, Pomoćna zgrada broj 2 i Pomoćna zgrada broj 3, sve izgrađeno na kat.parceli 629, upisano u List nepokretnosti 6344, KO Bačka Topola-Grad.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada broj 1, Pomoćna zgrada broj 2 i Pomoćna zgrada broj 3, sve izgrađeno na kat.parceli 629, upisano u List nepokretnosti 6344, KO Bačka Topola-Grad.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 19.07.2017. godine u 10 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd u Subotici, ul. Korzo br.10, sa početnom cenom od 7.500,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 18.07.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada, i tri pomoćne zgrade, Obrovac

Porodična stambena zgrada, i tri pomoćne zgrade, Obrovac

Porodična stambena zgrada, br.zg 1, spratnost Pr, i tri pomoćne zgrade u ulici Sime Šolaje br.95 u   Obrovcu, izgrađene na kat. parceli br. 1030, upisane u List nepokretnosti 1042 KO Obrovac.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, br.zg 1, spratnost Pr, i tri pomoćne zgrade u ulici Sime Šolaje br.95 u   Obrovcu, izgrađene na kat. parceli br. 1030, upisane u List nepokretnosti 1042 KO Obrovac.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 11.01.2017. godine u 13 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Novi Sad, ul. Novosadskog sajma br.2, sa početnom cenom od 19.095,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 10.01.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 021/480-1023 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada i dve pomoćne zgrade, Obrovac.

Porodična stambena zgrada i dve pomoćne zgrade, Obrovac.

Porodična stambena zgrada br.zg 1 i dve pomoćne zgrade, u ulici Grobljanska br.1 u Obrovcu, izgrađene na kat. parceli br. 951, upisane u List nepokretnosti 177 KO Obrovac.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada br.zg 1 i dve pomoćne zgrade, u ulici Grobljanska br.1 u Obrovcu, izgrađene na kat. parceli br. 951, upisane u List nepokretnosti 177 KO Obrovac.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 11.01.2017. godine u 12 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Novi Sad, ul. Novosadskog sajma br.2, sa početnom cenom od 25.500,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 10.01.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 021/480-1023 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada, površine 57m2, Sedlari

Porodična stambena zgrada, površine 57m2, Sedlari

Porodična stambena zgrada, površine u gabaritu 57m2, korisne površine 79m2, građevinske površine 98m2, na kat. parceli 158/5, sve upisano u List nepokretnosti 328 KO Sedlari.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, površine u gabaritu 57m2, korisne površine 79m2, građevinske površine 98m2, na kat. parceli 158/5, sve upisano u List nepokretnosti 328 KO Sedlari.

Usmena javna prodaja održaće se dana 19.07.2017. godine u 11 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Valjevo, ul. Gradski trg bb, sa početnom cenom od 14.994,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 18.07.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada, 101m2 KO Inđija 1

Porodična stambena zgrada, 101m2 KO Inđija 1

Porodična stambena zgrada br. 1, površine u gabaritu 101m2, u ul. Sonje Marinković br. 97 u Inđiji i Porodična stambena zgrada broj 2, površine u gabaritu 49m2, obe izgrađene na kat.parceli 3756/36, upisana u List nepokretnosti br. 4994, KO Inđija 1 – deo 4.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada br. 1, površine u gabaritu 101m2, u ul. Sonje Marinković br. 97 u Inđiji i Porodična stambena zgrada broj 2, površine u gabaritu 49m2, obe izgrađene na kat.parceli 3756/36, upisana u List nepokretnosti br. 4994, KO Inđija 1 – deo 4.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 11.01.2017. godine u 11 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br.14, sa početnom cenom od 51.950,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 10.01.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada u Babušnici

Porodična stambena zgrada u Babušnici

Porodična stambena zgrada u Babušnici, u ulici Ratka Pavlovića br.64, površine 117m2, izgrađena na kat. parceli 1226, upisana u LN 1231 KO Babušnica.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada u Babušnici, u ulici Ratka Pavlovića br.64, površine 117m2, izgrađena na kat. parceli 1226, upisana u LN 1231 KO Babušnica.

Usmena javna prodaja održaće se 07.12.2016. godine u 12h, u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, Filijala Niš, ul. Episkopska br. 32, po početnoj ceni od 35.100,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 06.12.2016. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 018/519-240 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, u Batajnici

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, u Batajnici

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, u Batajnici, ul. Pukovnika Milenka Pavlovića 39, izgrađenoj na kat. parceli 1416, upisana u LN 9221 KO Batajnica.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, u Batajnici, ul. Pukovnika Milenka Pavlovića 39, izgrađenoj na kat. parceli 1416, upisana u LN 9221 KO Batajnica.

 

Usmena javna prodaja održaće se 19.07.2017. godine u 10h, u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, ul. Svetog Save br. 14, po početnoj ceni od 36.885,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 18.07.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

 

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada broj 1, Mali Požarevac.

Porodična stambena zgrada broj 1, Mali Požarevac.

Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 96m2, u ul. Ljubivoja Gajića br. 10, Mali Požarevac, izgrađena na kat.parceli 1597, sa pripadajućim zemljištem površine 24a 48m2, sve upisano u List nepokretnosti 388 KO Mali Požarevac.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 96m2, u ul. Ljubivoja Gajića br. 10, Mali Požarevac, izgrađena na kat.parceli 1597, sa pripadajućim zemljištem površine 24a 48m2, sve upisano u List nepokretnosti 388 KO Mali Požarevac.

 

Usmena javna prodaja održaće se 05.05.2017. godine u 13 časova, u zgradi Komercijalne banke AD Beograd, ul. Svetog Save br. 14, po početnoj ceni od 15.978,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 04.05.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada površine 84m2, Milorci.

Porodična stambena zgrada površine 84m2, Milorci.

Porodična stambena zgrada – PRIZEMNI STAMBENI OBJEKAT, broj zgrade 1, građevinske površine 84m2, sagrađena na kat. parceli 112, upisana u List nepokretnosti 101 KO Milorci.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada – PRIZEMNI STAMBENI OBJEKAT, broj zgrade 1, građevinske površine 84m2, sagrađena na kat. parceli 112, upisana u List nepokretnosti 101 KO Milorci.

 

Usmena javna prodaja održaće se 25.10.2016. godine u 13h, u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, ul. Svetog Save br. 14, po početnoj ceni od 7.560,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 24.10.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada, površine 100 m², u Čoki

Porodična stambena zgrada, površine 100 m², u Čoki

Porodična stambena zgrada, površine 100 m², u Čoki, ul. Bratstva jedinstva br. 29, sagrađena na kat. parceli 778/1, upisana u  LN 1157 Ko Čoka.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, površine 100 m², u Čoki, ul. Bratstva jedinstva br. 29, sagrađena na kat. parceli 778/1, upisana u  LN 1157 Ko Čoka.

 

Usmena javna prodaja održaće se 25.10.2016. godine u 13h u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od EUR 13.500,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 24.10.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 024/602-370 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada, površine 60m2, u Golubincima

Porodična stambena zgrada, površine 60m2, u Golubincima

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, građevinske površine 60m2, u Golubincima, ul. Boračka 16, sagrađena na kat. parceli 888/1, površine 5a 00m2, sve upisano u LN 5575 KO Golubinci.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, građevinske površine 60m2, u Golubincima, ul. Boračka 16, sagrađena na kat. parceli 888/1, površine 5a 00m2, sve upisano u LN 5575 KO Golubinci.

 

Usmena javna prodaja održaće se 07.12.2016. godine u 13h, u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, ul. Svetog Save br. 14, po početnoj ceni od 30.215,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 06.12.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada u Vrbasu, ul. Prvomajska br. 15

Porodična stambena zgrada u Vrbasu, ul. Prvomajska br. 15

Porodična stambena zgrada u Vrbasu, ul. Prvomajska br. 15, izgrađena na kat. parceli 9804, upisana u List nepokretnosti 508 KO Vrbas-Grad.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada u Vrbasu, ul. Prvomajska br. 15, izgrađena na kat. parceli 9804, upisana u List nepokretnosti 508 KO Vrbas-Grad.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 31.05.2016. godine u 14 h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Sombor, ul. Staparski put br. 14, sa početnom cenom od EUR 30.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 30.05.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 025/421-412 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada u Kuli, ul. Maršala Tita br. 276

Porodična stambena zgrada u Kuli, ul. Maršala Tita br. 276

Porodična stambena zgrada u Kuli, ul. Maršala Tita br. 276,  izgrađena na  kat. parceli 1516, upisana u List nepokretnosti 5580 KO Kula.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada u Kuli, ul. Maršala Tita br. 276,  izgrađena na  kat. parceli 1516, upisana u List nepokretnosti 5580 KO Kula.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 31.05.2016. godine u 13 h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Sombor, ul. Staparski put br. 14, sa početnom cenom od EUR 54.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 30.05.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 025/421-412 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada, Bajmok

Porodična stambena zgrada, Bajmok

Porodična stambena zgrada, broj zgarde 1, pomoćna zgrada, broj zgrade 2 i pomoćna zgrada, broj zgrade 3, u ul. Kralja Tomislava br. 9, u Bajmoku, nalazeće na kat. parceli 3353/1, upisane u List nepokretnosti br. 7155 KO Bajmok.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, broj zgarde 1, pomoćna zgrada, broj zgrade 2 i pomoćna zgrada, broj zgrade 3, u ul. Kralja Tomislava br. 9, u Bajmoku, nalazeće na kat. parceli 3353/1, upisane u List nepokretnosti br. 7155 KO Bajmok.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 25.05.2016. godine u 14 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, filijala Subotica, ul. Korzo br.10, sa početnom cenom od 9.200,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 24.05.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. (+381 24) 602-370 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična prizemna stambena zgrada, površine 59 m2, Vrbovac

Porodična prizemna stambena zgrada, površine 59 m2, Vrbovac

Porodična prizemna stambena zgrada br. 52, površine u osnovi 59 m2,  na kat. parceli br. 2000 ukupne površine 3a 21 m2, sve  upisano u LN 141 KO Vrbovac.

Detaljnije >>

Porodična prizemna stambena zgrada br. 52, površine u osnovi 59 m2,  na kat. parceli br. 2000 ukupne površine 3a 21 m2, sve  upisano u LN 141 KO Vrbovac.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 25.05.2016. godine u 14 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, filijala Smederevo, ul. Karađorđeva br.30, sa početnom cenom od 20.457,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 24.05.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/30-80-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada površine 68 m2, Milatovac

Porodična stambena zgrada površine 68 m2, Milatovac

Porodična stambena zgrada broj 1, površine 68 m2, pomoćna zgrada broj 2, površine 49m2, potes Svračkovci, izgrađene na kat. parceli br. 4024, poljoprivredno i šumsko zemljište, sve upisano u List nepokretnosti 628 KO Milatovac, kat. parcela br. 4540, njiva 4. klase površine 10,97 ari i kat. parcela br. 4541, njiva 4. Klase, površine 23,93 ara, upisano u List nepokretnosti broj 359 KO Milatovac.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada broj 1, površine 68 m2, pomoćna zgrada broj 2, površine 49m2, potes Svračkovci, izgrađene na kat. parceli br. 4024, poljoprivredno i šumsko zemljište, sve upisano u List nepokretnosti 628 KO Milatovac, kat. parcela br. 4540, njiva 4. klase površine 10,97 ari i kat. parcela br. 4541, njiva 4. Klase, površine 23,93 ara, upisano u List nepokretnosti broj 359 KO Milatovac.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 25.05.2016. godine u 14 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, filijala Požarevac, ul. Moše Pijade br.2, sa početnom cenom od 13.761,30 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, za nepokretnosti upisane u List nepokretnosti 628 KO Milatovac i 523,50 EUR u dinasrkoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, za nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 359 KO Milatovac, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 24.05.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. (+381 12) 525-365 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada, Senta

Porodična stambena zgrada, Senta

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, ul. Novatorska br. 8 u Senti, pomoćna zgrada, broj zgrade 2 i pomoćna zgrada, broj zgrade 3, na kat. parceli 4744, sve upisano u List nepokretnosti 16850 KO Senta.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, ul. Novatorska br. 8 u Senti, pomoćna zgrada, broj zgrade 2 i pomoćna zgrada, broj zgrade 3, na kat. parceli 4744, sve upisano u List nepokretnosti 16850 KO Senta.

Usmena javna prodaja održaće se dana 14.09.2016. godine u 13 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, filijala Subotica, ul. Korzo br.10, sa početnom cenom od 11.000,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 13.09.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. (+381 24) 602-370 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stambena zgrada u Vraniću, površine 81m2

Stambena zgrada u Vraniću, površine 81m2

Porodična stambena zgrada u Vraniću, površine u gabaritu 81m2, u ul. Bratstva i Jedinstva, sagrađena na kat.parceli 4452/2, upisano u List nepokretnosti br. 1873, KO Vranić.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada u Vraniću, površine u gabaritu 81m2, u ul. Bratstva i Jedinstva, sagrađena na kat.parceli 4452/2, upisano u List nepokretnosti br. 1873, KO Vranić.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 25.05.2016. godine u 12 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd u ul. Svetog Save br. 14, po početnoj ceni od 49.312,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 24.05.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/30-80-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada 129m2, u Crvenki

Porodična stambena zgrada 129m2, u Crvenki

Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 129m2, u Crvenki, ul. Lole Ribara 202, izgrađena na kat. parceli 1736, upisana u List nepokretnosti 4889 KO Crvenka.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 129m2, u Crvenki, ul. Lole Ribara 202, izgrađena na kat. parceli 1736, upisana u List nepokretnosti 4889 KO Crvenka.

Usmena javna prodaja održaće se dana 11.01.2017. godine u 11 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, filijala Sombor, ul. Staparski put br.14, sa početnom cenom od 20.540,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 10.01.2017. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. (+381 11) 3080-282  ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada na Paliću, ul. Marka Oreškovića 43

Porodična stambena zgrada na Paliću, ul. Marka Oreškovića 43

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 5, na Paliću, ul. Marka Oreškovića 43, izgrađena na kat. parceli 244, upisana u List nepokretnosti 3170 KO Palić.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 5, na Paliću, ul. Marka Oreškovića 43, izgrađena na kat. parceli 244, upisana u List nepokretnosti 3170 KO Palić.

Usmena javna prodaja održaće se dana 11.01.2017. godine u 12h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od 50.000,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 10.01.2017. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. (+381 24) 602-370  ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada Senta

Porodična stambena zgrada Senta

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, ul. Novatorska br. 8 u Senti, pomoćna zgrada, broj zgrade 2 i pomoćna zgrada, broj zgrade 3, na kat. parceli 4744, sve upisano u List nepokretnosti 16850 KO Senta.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, ul. Novatorska br. 8 u Senti, pomoćna zgrada, broj zgrade 2 i pomoćna zgrada, broj zgrade 3, na kat. parceli 4744, sve upisano u List nepokretnosti 16850 KO Senta.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 03.03.2016. godine u 13 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od 11.000,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 02.03.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. (+381 24) 602-370  ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada i zemljište, KO Stari Grad

Porodična stambena zgrada i zemljište, KO Stari Grad

Porodična stambena zgrada, površine 23m2, Zemljište pod zgradom objektom, površine 23m2, Njiva 4.klase, površine 208m2, na kat. parceli 22135/6, Zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 73m2, Porodična stambena zgrada, površine 73m2, zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 16m2, Pomoćna zgrada, površine 16m2 i zemljište uz zgradu i drugi objekat, površine 131m2, na kat. parceli 22134, sve upisano u List nepokretnosti 14818 KO Stari Grad;

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, površine 23m2, Zemljište pod zgradom objektom, površine 23m2, Njiva 4.klase, površine 208m2, na kat. parceli 22135/6, Zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 73m2, Porodična stambena zgrada, površine 73m2, zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 16m2, Pomoćna zgrada, površine 16m2 i zemljište uz zgradu i drugi objekat, površine 131m2, na kat. parceli 22134, sve upisano u List nepokretnosti 14818 KO Stari Grad;

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 03.03.2016. godine u 11 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od 12.500,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ovih cena se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 02.03.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. (+381 24) 602-370  ili putem e-mailaprodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada u Senti-Gornji breg

Porodična stambena zgrada u Senti-Gornji breg

Porodična stambena zgrada br.1, spratnosti Pr, pomoćne zgrade 2 i 3, spratnosti Pr, sagrađene na kat. parceli br.8674/10 u Senti-Gornji breg, ul. Tančić Mihalj 8/d, upisane u LN 18087 KO Senta.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada br.1, spratnosti Pr, pomoćne zgrade 2 i 3, spratnosti Pr, sagrađene na kat. parceli br.8674/10 u Senti-Gornji breg, ul. Tančić Mihalj 8/d, upisane u LN 18087 KO Senta.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 22.12.2015. godine u 12h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od 25.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ovih cena se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 21.12.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. (+381 24) 602-370  ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada u ul. Nova 10 br.11, Loznica

Porodična stambena zgrada u ul. Nova 10 br.11, Loznica

Porodična stambena zgrada u ul. Nova 10 br.11, površine u gabaritu 63m2, upisana kao objekat br. 1 i pomoćna zgrada u ul. Nova 10 br.13, površine u gabaritu 68m2, upisana kao objekat br. 2,  obe na kat. parceli br. 10650, upisane u LN 9811 K.O. Loznica.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada u ul. Nova 10 br.11, površine u gabaritu 63m2, upisana kao objekat br. 1 i pomoćna zgrada u ul. Nova 10 br.13, površine u gabaritu 68m2, upisana kao objekat br. 2,  obe na kat. parceli br. 10650, upisane u LN 9811 K.O. Loznica.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 25.05.2016. godine u 12 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Loznica, ul. Gimnazijska br. 1, po početnoj ceni od 58.880,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati.Korak za licitaciju je po 10% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 24.05.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/30-80-225 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stambena zgrada, površine 71m2, Kula

Stambena zgrada, površine 71m2, Kula

Porodična stambena zgrada, površine 71m2, izgrađena na kat. parceli 3990/36, upisana u LN 4670 KO Kula.
Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, površine 71m2, izgrađena na kat. parceli 3990/36, upisana u LN 4670 KO Kula.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja.

 

Usmena javna prodaja održaće se 18.11.2015. godine u 10h, u prostorijama Komercijalne banke AD, Filijala Sombor, ul. Staparski put br. 14, po početnoj ceni od 28.000,00 EUR koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 17.11.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju moguće je putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd na tel.: 011-3080-282 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Objekat  u gabaritu od 515 m² Aleksinac Van Varoši

Objekat u gabaritu od 515 m² Aleksinac Van Varoši

Objekat - zgrada broj 1, površine u gabaritu od 515 m², spratnosti Pr + Sp sa zemljištem površine 81,10 ari, kat. parcela br. 5247, sve upisano u List nepokretnosti broj 768 KO Aleksinac Van Varoši.
Detaljnije >>

Objekat - zgrada broj 1, površine u gabaritu od 515 m², spratnosti Pr + Sp sa zemljištem površine 81,10 ari, kat. parcela br. 5247, sve upisano u List nepokretnosti broj 768 KO Aleksinac Van Varoši.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 15.10.2015. godine u 14h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Kruševac, ul. Trg fontana br. 1, po početnoj ceni od 61.560,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 75% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 14.10.2015. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Razgledanje nepokretnosti moguće je uz prethodnu najavu kontakt osobi. Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju moguće je putem najave Komercijalnoj banci a.d. na tel.: 037/444-109 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Barič, površine 101m2, ul. Rada Tadića br. 25

Barič, površine 101m2, ul. Rada Tadića br. 25

Porodična stambena zgrada u Bariču, površine 101m2, ul. Rada Tadića br. 25, nalazeća na kat. parceli 430/18, upisana u List nepokretnosti 977 KO Barič.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada u Bariču, površine 101m2, ul. Rada Tadića br. 25, nalazeća na kat. parceli 430/18, upisana u List nepokretnosti 977 KO Barič.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 05.04.2016. godine u 11 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br. 14, sa početnom cenom od 25.000,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 04.04.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora, drugih eventualnih troškova i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 011/3080-282 ili putem e-maila:prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada, 57m2, Subotica

Porodična stambena zgrada, 57m2, Subotica

Porodična stambena zgrada, površine 57m2, u ul. Metohijska br. 54 u Subotici, sagrađena na kat. parceli 20492/1, upisana u List nepokretnosti 13905 KO Stari Grad.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, površine 57m2, u ul. Metohijska br. 54 u Subotici, sagrađena na kat. parceli 20492/1, upisana u List nepokretnosti 13905 KO Stari Grad.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 05.04.2016. godine u 14h u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od 18.000,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 04.04.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora, drugih eventualnih troškova i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 024/602-370 ili putem e-maila:prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada, površine 60m2 I zemljište površine 490m2

Porodična stambena zgrada, površine 60m2 I zemljište površine 490m2

Porodična stambena zgrada br. 1, površine u gabaritu 60m2, zemljište pod zgradom – objektom, površine 60m2 I zemljište uz zgradu – objekat, površine 490m2, sve na kat. parceli 20967/1, upisano u List nepokretnosti 7247 KO Stari Grad.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada br. 1, površine u gabaritu 60m2, zemljište pod zgradom – objektom, površine 60m2 I zemljište uz zgradu – objekat, površine 490m2, sve na kat. parceli 20967/1, upisano u List nepokretnosti 7247 KO Stari Grad.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 22.12.2015. godine u 11h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od 38.500,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ovih cena se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 21.12.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 011/3080-282 ili putem e-maila:prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada, površine u gabaritu 124m2,  Kljajićevo.

Porodična stambena zgrada, površine u gabaritu 124m2, Kljajićevo.

Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 124m2, ul. Lenjinova br. 27, izgrađena na kat. parceli br. 2347, upisana u LN br. 182 KO Kljajićevo.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 124m2, ul. Lenjinova br. 27, izgrađena na kat. parceli br. 2347, upisana u LN br. 182 KO Kljajićevo.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 22.12.2015. godine u 12h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Sombor, ul. Staparski br. 14, sa početnom cenom od 7.310,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 21.12.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 011/3080-282 ili putem e-maila:prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada, građevinske površine 90m2

Porodična stambena zgrada, građevinske površine 90m2

Porodična stambena zgrada – broj zgrade 1, građevinske površine 90m2 (stvarne površine 197,91m2), spratnosti Po+Pr+Pk i pomoćna zgrada – pomoćni objekat (broj zgrade 2), građevinske površine 295m2, spratnosti Pr, na lokaciji Ivanovići, sagrađene na kat.parceli 617/1, upisane u List nepokretnosti br. 47, KO Brajkovići.
Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada – broj zgrade 1, građevinske površine 90m2 (stvarne površine 197,91m2), spratnosti Po+Pr+Pk i pomoćna zgrada – pomoćni objekat (broj zgrade 2), građevinske površine 295m2, spratnosti Pr, na lokaciji Ivanovići, sagrađene na kat.parceli 617/1, upisane u List nepokretnosti br. 47, KO Brajkovići.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 30.08.2015. godine u 11h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Užice, ul. Petra Ćelovića br. 4, sa početnom cenom od 44.530,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 28.08.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 011/3080-282 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada u Kikindi površine 123m2

Porodična stambena zgrada u Kikindi površine 123m2

Nepokretnost – Porodična stambena zgrada u Kikindi, ul. Jugovićeva br. 32, površine u gabaritu 123m2, na kat. parcelama br. 1288 i 1289, upisana u List nepokretnosti br. 8353 KO Kikinda. Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja RGZ SKN i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja
Detaljnije >>

Nepokretnost – Porodična stambena zgrada u Kikindi, ul. Jugovićeva br. 32, površine u gabaritu 123m2, na kat. parcelama br. 1288 i 1289, upisana u List nepokretnosti br. 8353 KO Kikinda.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja RGZ SKN i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja.

Usmena javna prodaja održaće se dana 15.07.2015. godine u 14h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Kikinda, ul. Braće Tatić br. 7, sa početnom cenom od EUR 15.750,00 u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 75% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 14.07.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 0230/435-301, 065/956-3105 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stambeno-poslovna zgrada KO Ćirikovac

Stambeno-poslovna zgrada KO Ćirikovac

Zemljište pod zgradom – objektom, površine 0.02.49 ha i stambeno–poslovna zgrada-stambeno-poslovni i poslovno-proizvodni objekat P+Pk, broj zgrade 1, površine 249m2, na kat. parceli broj 3044, sve upisano u List nepokretnosti 1063 KO Ćirikovac.

Detaljnije >>

Zemljište pod zgradom – objektom, površine 0.02.49 ha i stambeno–poslovna zgrada-stambeno-poslovni i poslovno-proizvodni objekat P+Pk, broj zgrade 1, površine 249m2, na kat. parceli broj 3044, sve upisano u List nepokretnosti 1063 KO Ćirikovac.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 22.12.2015. godine u 12h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Požarevac, ul. Moše Pijade br. 2, sa početnom cenom od 88.700,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 21.12.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.
 
Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon: (+381 12) 525-365 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada, površine 80m2 u Kragujevcu

Porodična stambena zgrada, površine 80m2 u Kragujevcu

Porodična stambena zgrada (broj zgrade 7), površine u gabaritu 80m2, koja se nalazi u Kragujevcu, u ul. Radoja Domanovića br. 10, sagrađenoj na kat.parceli 922/1, upisana u List nepokretnosti br. 10406, KO Kragujevac 3.
Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada (broj zgrade 7), površine u gabaritu 80m2, koja se nalazi u Kragujevcu, u ul. Radoja Domanovića br. 10, sagrađenoj na kat.parceli 922/1, upisana u List nepokretnosti br. 10406, KO Kragujevac 3.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Rešenja Službe za katastar nepokretnosti Kragujevac i Odluke OZNP br. 48/14-12 od 27.08.2014.godine.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 10.06.2015. godine u 12 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Kragujevac, ul. S.Kovačevića br. 1, sa početnom cenom od EUR 74.449,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 09.06.2015. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa.Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponudilac koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od deset dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora kod javnog beležnika i plaćanja poreza na promet nepokretnosti.

 

Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju moguće je putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd na tel.: 011/3080-282 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank. com

Porodična stambena zgrada, površine 89m2, Lovćenac

Porodična stambena zgrada, površine 89m2, Lovćenac

Porodična stambena zgrada broj 1, površine 89m2 i pomoćna zgrada broj 2, površine 70m2, izgrađene na kat. parceli 381, upisane u LN 2226 KO Lovćenac. Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Rešenja Službe za katastar nepokretnosti Bačka Topola i Odluke OZNP br. 64/13-11 od 11.12.2013.godine.
Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada broj 1, površine 89m2 i pomoćna zgrada broj 2, površine 70m2, izgrađene na kat. parceli 381, upisane u LN 2226 KO Lovćenac.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Rešenja Službe za katastar nepokretnosti Bačka Topola i Odluke OZNP br. 64/13-11 od 11.12.2013.godine.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 15.10.2015. godine u 14h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od 12.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ovih cena se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 14.10.2015. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa.Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponudilac koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od deset dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora kod javnog beležnika i plaćanja poreza na promet nepokretnosti.

 

Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju moguće je putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd na tel.: 011/3080-282 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Više objekata u Bogojevu

Više objekata u Bogojevu

Porodična stambena zgrada br.1, spratnosti Pr, zemljište pod zgradom objektom, površine 189 m²; pomoćna zgrada br.2, spratnosti Pr, zemljište pod zgradom objektom, površine 47 m², pomoćna zgrada br.3, spratnosti Pr, zemljište pod zgradom objektom, površine 28 m², pomoćna zgrada br.4, spratnosti Pr, zemljište pod zgradom objektom, površine 16 m², Pomoćna zgrada br.5, spratnosti Pr, zemljištu pod zgradom objektom, površine 13 m², zemljištu uz zgradu - objekat površine 500 m² i njiva 2. klase površine 2.044 m², sve na kat. parceli br.258, upisano u list nepokretnosti br. 361 KO Bogojevo.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada br.1, spratnosti Pr, zemljište pod zgradom objektom, površine 189 m²; pomoćna zgrada br.2, spratnosti Pr, zemljište pod zgradom objektom, površine 47 m², pomoćna zgrada br.3, spratnosti Pr, zemljište pod zgradom objektom, površine 28 m², pomoćna zgrada br.4, spratnosti Pr, zemljište pod zgradom objektom, površine 16 m², Pomoćna zgrada br.5, spratnosti Pr, zemljištu pod zgradom objektom, površine 13 m², zemljištu uz zgradu - objekat površine 500 m² i njiva 2. klase površine 2.044 m², sve na kat. parceli br.258, upisano u list nepokretnosti br. 361 KO Bogojevo.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 03.03.2016. godine u 15 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Sombor, ul. Staparski br. 14, sa početnom cenom od 17.200,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 02.03.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa.Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon (+381 25) 421-412 ili putem e-maila:prodaja.nepokretnosti@kombank.com

67 m2, selo Mačvanski Pričinović

67 m2, selo Mačvanski Pričinović

Porodična stambena zgrada, površine u osnovi 67 m2, selo Mačvanski Pričinović, ul. Kralja Petra I br. 3/44, sagrađena na kat. parceli 631, upisana u List nepokretnosti 810 KO Mačvanski Pričinović.
Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, površine u osnovi 67 m2, selo Mačvanski Pričinović, ul. Kralja Petra I br. 3/44, sagrađena na kat. parceli 631, upisana u List nepokretnosti 810 KO Mačvanski Pričinović.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 17.04.2015. godine u 12h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Šabac, ul. Gospodar Jevremova br. 2, sa početnom cenom od 9.622,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 16.04.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon (+381 15) 361-312 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stambena zgrada površine u gabaritu 198m2, Ćićevac Grad

Stambena zgrada površine u gabaritu 198m2, Ćićevac Grad

Porodična stambena zgrada i kat. parcela br. 17/1, površine 5a 00m2, površine u gabaritu 198m2, upisano u List nepokretnosti 1910 KO Ćićevac Grad
Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada i kat. parcela br. 17/1, površine 5a 00m2, površine u gabaritu 198m2, upisano u List nepokretnosti 1910 KO Ćićevac Grad.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 13.03.2015. godine u 10 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, Filijala Kruševac, ul. Trg fontana br. 1, sa početnom cenom od 44.220,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 12.03.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 035/8843-186 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada površine 172,05m2

Porodična stambena zgrada površine 172,05m2

Porodična stambena zgrada, površine 172,05m2 sa pripadajućim zemljištem površine 72,89a, izgrađenoj na kat. parceli 4291, upisana u LN 2032 KO Kovačevac.
Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, površine 172,05m2 sa pripadajućim zemljištem površine 72,89a, izgrađenoj na kat. parceli 4291, upisana u LN 2032 KO Kovačevac.

Usmena javna prodaja održaće se 12.05.2014. godine u 10h u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, ul. Svetog Save br. 14, sa početnom cenom od od EUR 50.810,00 koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 09.05.2014. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju mogući su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel: 011/30-80-282, 065/956-1011 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Porodična stambena zgrada površine 121m2

Porodična stambena zgrada površine 121m2

Porodična stambena zgrada u Vrbasu, korisne površine 121m2, sagrađena na kat. parceli br. 9804, upisana u List nepokretnosti 508 KO Vrbas – grad.
Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada u Vrbasu, korisne površine 121m2, sagrađena na kat. parceli br. 9804, upisana u List nepokretnosti 508 KO Vrbas – grad.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), rešenja RGZ SKN Vrbas br.952-02-1790/11 od 17.01.2012.godine i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja.

Usmena javna prodaja održaće se dana 15.07.2015. godine u 14h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Sombor, ul. Staparski br. 14, sa početnom cenom od 31.843,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 14.07.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova overe ugovora kod nadležnog javnog beležnika i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 025/421-412 ili putem e-maila:prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stambeno – poslovna zgrada površine 94m2

Stambeno – poslovna zgrada površine 94m2

Stambeno – poslovna zgrada spratnosti P+1+Pk, bruto površine osnove zgrade 94m2, i ukupne bruto površine 282m2, koja se nalazi na kat. parceli br. 348/3, upisana u List nepokretnosti 8217 KO Kraljevo. Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača od 23.04.2013. godine
Detaljnije >>

Stambeno – poslovna zgrada spratnosti P+1+Pk, bruto površine osnove zgrade 94m2, i ukupne bruto površine 282m2, koja se nalazi na kat. parceli br. 348/3, upisana u List nepokretnosti 8217 KO Kraljevo. Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača od 23.04.2013. godine.

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se u prostorijama Komercijalne banke AD, Filijala Kraljevo, ul. Trg srpskih ratnika bb, sa početnom cenom od 294.301,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.: 036/318-520, 065/956-0078 ili putem e – maila:   prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Porodična stambena zgrada površine 237,60m2

Porodična stambena zgrada površine 237,60m2

Porodična stambena zgrada, površine 237,60m2, koja se nalazi na kat. parceli br. 53/19, upisana u List nepokretnosti 1264 KO Baćevac...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM


Porodična stambena zgrada, površine 237,60m2, koja se nalazi na kat. parceli br. 53/19, upisana u List nepokretnosti 1264 KO Baćevac.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja SKN Barajevo, br. 952-02-713/11 od 27.10.2011. godine i Odluke OZNP br. 14/13-7 od 27.03.2013.godine.

Usmena javna prodaja održaće se dana 16.09.2013. godine u 15h u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br. 14, sa početnom cenom od EUR 85.650,00 u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% početne cene, na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 15.09.2013. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije.

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.: 011-3080-282 i 065-956-1011 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada površine 154m2, Palić

Porodična stambena zgrada površine 154m2, Palić

Porodična stambena zgrada, površine u gabaritu 154m2 u ul. Banatska br. 20, upisana u LN br. 10490 KO Palić ...

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, površine u gabaritu 154m2, u ul. Banatska br. 20, upisana u LN 10490 KO Palić.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 25.10.2016. godine u 11h u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od 65.000,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 24.10.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Razgledanje nepokretnosti moguće je uz prethodnu najavu kontakt osobi. Sve dopunske informacije moguće je dobiti putem najave Komercijalnoj banci a.d. na tel.: 024-602-370 i 065-956-1864 ili putem e – maila:   prodaja.nepokretnosti@kombank

Vikend kuća površine 59m2

Vikend kuća površine 59m2

Vikend kuća, površine 59m2 i vinograd, sve upisano u LN br. 10958 KO Stari Grad, Subotica ...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM
Vikend kuća, površine 59m2 i vinograd, površine 0.15.14ha, na kat. parceli br. 27287/1, sve upisano u LN br. 10958 KO Stari Grad, Subotica.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35 Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja SKN Subotica i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog  procenitelja od 11.06.2012. godine.

 

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se u prostorijama Komercijalne banke ad u Beogradu, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od EUR 8.000,00, što čini 100% procenjene vrednosti nepokretnosti, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan održavanje aukcijske prodaje i ispod ove cene se ne može licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Razgledanje nepokretnosti moguće je  uz prethodnu najavu kontakt osobi. Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju  moguće je putem najave  Komercijalnoj banci a.d. na tel.: 024-602-370 i 065-956-1864 ili putem e – maila:   prodaja.nepokretnosti@kombank.com
 

Porodična stambena zgrada površine 141m

Porodična stambena zgrada površine 141m

Porodična stambena zgrada, površine 141m2, vrt i dvorište u ul. Svetog save br. 131, sve upisano u LN br. 3771 KO Vojka, Stara Pazova...
Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, površine 141m2, vrt i dvorište u ul. Svetog Save br. 131, sve upisano u LN br. 3771 KO Vojka, Stara Pazova.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Rešenja SKN Stara Pazova, br. 952-02-529/11 od 04.08.2011. godine i Odluke OZNP br. 09/13-8 od 27.02.2013.godine.

 

Usmena javna prodaja održaće se 20.11.2014. godine u 11h u zgradi Komercijalne banke AD Beograd, ul. Svetog Save br. 14, po početnoj ceni od EUR 26.350,00 u dinarskoj protivvrednosi po srednjem kursu Banke na dan uplate (što čini 100% procenjene tržišne vrednosti) i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 19.11.2014. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave  Komercijalnoj banci a.d.  Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel.011/3080-282, 065-956-1011 ili putem e-mailaprodaja.nepokretnosti@kombank.com

Mladenovac, objekat u izgradnji

Mladenovac, objekat u izgradnji

Mladenovac, objekat u izgradnji, upisan kao objekta br. 2 u ul. Kneza lazara br. 2a, površine 201m2+100m2 u podrumu, upisan u LN br. 3690 KO Mladenovac...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM 
Stambena zgrada (u izgradnji), u ul. Kneza Lazara br. 2a, u Mladenovcu, površine 201m2+100m2 u podrumu, na kat. parceli broj 1722, upisana u List nepokretnosti 3690 KO Mladenovac.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35 Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja RGZ SKN Beograd  br. 952-02-1678/11 i procene vrednosti nepokretnosti procenjivača iz oktobra 2012. godine.

Usmena javna prodaja nepokretnosti održaće se dana 22.10.2013. godine u 13 časova u prostorijama Komercijalne banke ad u Beogradu, ul. Svetog Save br. 14, sa početnom cenom od EUR 60.050,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan održavanje aukcijske prodaje, što čini 100% procenjene vrednosti nepokretnosti, i ispod ove cene se ne može licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 21.10.2013. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju moguće je putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd na tel.: 011-3080-282 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com   

Porodična stambena zgrada, površine 141m2 Kanjiža

Porodična stambena zgrada, površine 141m2 Kanjiža

Kanjiža, porodična stambena zgrada, površine 141m2 i zemljište u ul. Subotički put br. 76. sve upisano u LN br. 19 KO Kanjiža i porodična stambena zgrada, površine 68m2 sa pomoćnim objektom površine 68m2 i zemljištem na k.p. 4756, upisano u LN br. 342 KO Kanjiža.
Detaljnije >>

Kanjiža, porodična stambena zgrada, površine 141m2 i zemljište u ul. Subotički put br. 76. sve upisano u LN br. 19 KO Kanjiža i porodična stambena zgrada, površine 68m2 sa pomoćnim objektom površine 68m2 i zemljištem na k.p. 4756, upisano u LN br. 342 KO Kanjiža.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35 Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja SKN Kanjiža br. 952-02-729/08 od 25.08.2008. godine i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog  procenitelja od 23.10.2012. godine.

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se 15.10.2015. godine u 12h, u prostorijama Komercijalne banke ad u Beogradu, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa ukupnom početnom cenom za sve nepokretnosti od EUR 48.000,00, što čini 100% procenjene vrednosti nepokretnosti, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan održavanje aukcijske prodaje i ispod ove cene se ne može licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 14.10.2015. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Razgledanje nepokretnosti moguće je uz prethodnu najavu kontakt osobi. Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju moguće je putem najave Komercijalnoj banci a.d. na tel.: 024-602-370 i 065-956-1864 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada površine 75,50m2, Kula

Porodična stambena zgrada površine 75,50m2, Kula

Porodična stambena zgrada br. 1, površine 75,50m2 u ul. Vinogradska br. 21, upisano u LN. br. 2144 KO Kula ...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOMPorodična stambena zgrada br. 1, površine 75,50m2 u ul. Vinogradska br. 21, upisano u LN. br. 2144 KO Kula.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja SKN Kula br. 952-02-313/12 od 28.02.2012. godine i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača od 24.11.2012. godine.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 10.06.2015. godine u 12 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Sombor, ul. Staparski put br. 14, po početnoj ceni od 12.200,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% početne cene, na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 09.06.2014. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora kod javnog beležnika i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.:025-421-412, 065-956-1881 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@ kombank.com

Porodična stambena zgrada površine 136m2

Porodična stambena zgrada površine 136m2

Porodična stambena zgrada br. 1, površine 136m2 i zemljište, u ul. Stanka Lužajića br. 63, na kat. parceli br. 240/277, sve upisano u LN. br. 7191 KO Sremska Mitrovica 2...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM
Porodična stambena zgrada br. 1, površine 136m2  i zemljište, u ul. Stanka Lužajića br. 63, na kat. parceli br. 240/277, sve upisano u LN. br. 7191 KO Sremska Mitrovica 2.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i RGZ SKN Sremska Mitrovica i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača.

Usmena javna prodaja održaće se u zgradi Komercijalne banke ad, Filijala Sremska Mitrovica, ul. Kralja Petra I br. 5-7,  po početnoj ceni od EUR 36.000,00  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5 % više od početne cene. Moguća je pojedinačna prodaja nepokretnosti.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od  5% peocenjene vrednosti na račun   broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.


Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.


Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu  Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.: 011-30-80-296 i 065 -9562-065 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Porodicna stambena zgrada površine 58m2

Porodicna stambena zgrada površine 58m2

Porodicna stambena zgrada br. 1, u gabaritu 58m2, u ul. Slobodana Penezica Krcuna br. 6, izgradena na k.p. 7171/2, upisano u LN br. 13405 KO Knjaževac...
Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada br. 1, u gabaritu 58m2, u ul. Slobodana Penezića Krcuna br. 6, izgrađena na k.p. 7171/2, upisano u LN br. 13405 KO Knjaževac.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu clana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i Rešenja SKN Knjaževac br. 952-02-899/08 od 28.07.2008. godine i procene vrednosti nepokretnosti ovlašcenog procenjivača od 15.08.2012. godine.

Usmena javna prodaja održaće se 10.06.2015. godine u 14 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, filijala Zaječar, ul. Nikole Pašića br. 25, po početnoj ceni od 14.330,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na ucešce imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% početne cene, na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 09.06.2015. godine i o tome obaveste ovlašcena lica za kontakt iz ovog oglasa.Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije.Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašcenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora kod javnog beležnika i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašcenog lica za kontakt na tel. 019-730-006 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@ kombank.com

Porodična stambena zgrada površine 144m2

Porodična stambena zgrada površine 144m2

Porodična stambena zgrada br. 1, površine 144m2 u ul. Zlatarska br. 15, upisano u LN. br. 616 KO Mramorak ...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOMPorodična stambena zgrada br. 1, površine 144m2 u ul. Zlatarska br. 15, upisano u LN. br. 616 KO Mramorak.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i Rešenja SKN Kovin br. 952-02-643/07c od 26.03.2007. godine i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača od 10.10.2012. godine.

Usmena javna prodaja održaće se 30.05.2013. godine u zgradi Komercijalne banke AD, Beograd, ul. Svetog Save br. 14, sa početnom cenom od EUR 19.250,00  u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem  kursu NBS na dan uplate, što čini 75% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5 % više od početne cene. 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% početne cene, na račun   broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije.

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu  Banci preko ovlašćenog lica za kontakt

na tel. 011-3080-282, 065-956-1011 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com  

Porodična stambena zgrada površine 80m2

Porodična stambena zgrada površine 80m2

Porodična stambena zgrada br. 1, površine 80m2 u ul. Novaka Pejčića br. 213, upisano u LN. br. 5272 KO Kula. Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja Osnovnog suda u Kuli, Dn. br. 758/08 od 15.01.2009. godine i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja od 19.07.2012. godine.
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOMPorodična stambena zgrada br. 1, površine 80m2 u ul. Novaka Pejčića br. 213, upisano u LN. br. 5272 KO Kula.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja Osnovnog suda u Kuli, Dn. br. 758/08 od 15.01.2009. godine i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja od 19.07.2012. godine.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 10.06.2015. godine u 12 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Sombor, ul. Staparski put br. 14, sa početnom cenom od EUR 12.134,00 u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% početne cene, na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 09.06.2015. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora kod javnog beležnika i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontak na tel.:025-421-412, 065-956-1881 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank. com

Porodična stambena zgrada površine 103m2

Porodična stambena zgrada površine 103m2

Porodična stambena zgrada br. 1, površine 103m2 i pomoćni objekti br. 2, 3 i 4 u ul. Invalidska br. 58, na kat. parceli 589, sve upisano u List nepokretnosti 4319 KO Mol...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i RGZ SKN Ada br. 952-02-17/09 i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača od 22.06.2012. godine.

Usmena javna prodaja održaće se 08.07.2014. godine u 14 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, filijala Novi Sad, ul. Novosadskog sajma br. 2, po početnoj ceni od 7.015,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% početne cene, na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 07.07.2014. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije uz obavezu snošenja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.:021-480-1023, 065-956-1687 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Objekat površine 157m2

Objekat površine 157m2

Objekat br. 1, površine 157m2 u ul. Heroja Pinkija br. 14, upisan u LN. br.10257 KO Vrbas - grad...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOMObjekat br. 1, površine 157m2 u ul. Heroja Pinkija br. 14, upisan u LN. br.1069 KO Vrbas - grad

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i Zapisnika SKN Vrbas br. 951/08 od 12.11.2010. godine i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača od 24.09.2012. godine.

Usmena javna prodaja održaće se u zgradi Banke, Novi Sad, ul. Novosadskog sajma br. 2, sa početnom cenom od EUR 53.280,00  u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem  kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5 % više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% početne cene, na račun   broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.


Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije.

 Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu  Banci preko ovlašćenog lica za kontakt
na tel.:021-480-1023, 065-956-1687 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Ugostiteljski objekat i pomoćni objekti

Ugostiteljski objekat i pomoćni objekti

Ugostiteljski objekat i pomoćni objekti, sve na kat.parceli br.1545/1, upisano u LN br. 311 KO Polumir kod Kraljeva...
Detaljnije >>

KOMERCIJALNA BANKA
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM

  

Objekat br. 1, površine 260m2 i dva pomoćna objekta, sve na kat.parceli br.1545/1, upisano u LN br.  311 KO Polumir.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35 Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja RGZ SKN Kraljevo br. 952-02-334-c/11 od 05.02.2011. godine  i procene vrednosti nepokretnosti procenjivača Zarije Zečevića iz Avgusta 2011. godine.


Usmena javna prodaja održađe se u prostorijama Komercijalne banke a.d. Filijala Kraljevo, Trg Srpskih ratnika br. 14, po početnoj ceni od EUR 64.733,19 po srednjem kursu NBS na dan uplate i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 5% početne prodajne cene na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

Zainteresovani se mogu radi dopunskih informacija ili radi uvida u dokumentaciju javiti Komercijalnoj banci a.d., Beograd, Svetog Save 14 na telefone br. 065-9560078, 063-871-29886, ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

 

kuce

 

 kuca

 

kuce

Porodična stambena zgrada površine 133m2, Leštane

Porodična stambena zgrada površine 133m2, Leštane

Porodična stambena zgrada, ukupne površine 133m2, u Beogradu – Leštane, ul. Karađorđeva br. 6, nalazeća na kat. parceli 4/34, upisana u List nepokretnosti 1073 KO Leštane. Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Zakona o hipoteci i Odluke OZN br. 42/12-8 od 08.08.2012.godine.
Detaljnije >>

KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKLOM  PRODAJOM

  

Porodična stambena zgrada, ukupne površine 133m2, u Beogradu – Leštane, ul. Karađorđeva br. 6, nalazeća na kat. parceli 4/34, upisana u List nepokretnosti 1073 KO Leštane.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Zakona o hipoteci i Odluke OZN br. 42/12-8 od 08.08.2012.godine.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 10.06.2015. godine u 12 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd u ul. Svetog Save br. 14, po početnoj ceni od 68.950,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od RSD 10% procenjene vrednosti na račun   broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 09.06.2015. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora kod javnog beležnika i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel.011/3080-282, ili putem e-maila  prodaja. nepokretnosti@kombank.com

 

kuce

Stambena zgrada, površine 110m2

Stambena zgrada, površine 110m2

Lovćenac, stambena zgrada, površine 110m2, pomoćni objekti i dvorište u ul. Blagote Mićunovića br. 4...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOMStambena zgrada br. 1, površine 110m2, pomoćni objekti i dvorište u ul. Blagote Mićunovića br. 4, sve upisano u LN br. 1645 KO Lovćenac, Subotica.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35 Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja SKN Subotica i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog  procenitelja.

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se  u prostorijama Komercijalne banke ad u Beogradu, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od EUR 18.000,00, što čini 100% procenjene vrednosti nepokretnosti, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan održavanje aukcijske prodaje i ispod ove cene se ne može licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od  5% procenjene vrednosti na račun   908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Razgledanje nepokretnosti moguće je  uz prethodnu najavu kontakt osobi. Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju  moguće je putem najave  Komercijalnoj banci a.d. na tel.: 024-602-370 i 065-956-1864 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Kula, stambena zgrada i dvorište površine 61m2

Kula, stambena zgrada i dvorište površine 61m2

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 61m2, u ul. 8. Marta br. 32, sagrađena na kat. parceli 1221, upisana u List nepokretnosti br. 3690 KO Kula. Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja Osnovnog suda u Kuli i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja.
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOMPorodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 61m2, u ul. 8. Marta br. 32, sagrađena na kat. parceli 1221, upisana u List nepokretnosti br. 3690 KO Kula.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja Osnovnog suda u Kuli i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog  procenitelja.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 10.06.2015. godine u 11 časova, u prostorijama Komercijalne banke ad u Beogradu, Filijala Sombor, ul. Staparski put br. 14, sa početnom cenom od EUR 10.291,00, što čini 85% procenjene vrednosti nepokretnosti, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan održavanja aukcijske prodaje i ispod ove cene se ne može licitirati.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 09.06.2015. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora kod javnog beležnika i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.:025-421-412 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank. com

Porodična stambena zgrada površine 173 m2

Porodična stambena zgrada površine 173 m2

Porodična stambena zgrada u ul. Sutjeska br. 38, ukupne površine 173m2 i dvorište na kat. parceli br. 958, upisano u Zkul. br. 599 KO Čoka...
Detaljnije >>

KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKLOM  PRODAJOM

  

Porodična stambena zgrada u ul. Sutjeska br. 38, ukupne površine 173m2 i dvorište na kat. parceli br. 958, upisano u Zkul. br. 599 KO Čoka

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Rešenja DN br. 1336/10 od 06.12.2010. godine, OS Kikinda SJ Novi Kneževac i procene sudskog veštaka Paovica Miomira od 19.01.2012. godine.

Usmena javna prodaja održaće se u zgradi Komercijalne banke AD Beograd, Filijala Subotica, Korzo br. 10, po početnoj ceni od EUR 12.000,00  u dinarskoj protivvrednosi po srednjem kursu Banke,  na dan uplate i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od RSD 10% procenjene vrednosti  na račun   broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109  i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

 
Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave  Komercijalnoj banci a.d.  Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel.024-602-370, 065-956-1864 i putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com  

 

kuce

Valjevo, stambena zgrada

Valjevo, stambena zgrada

Valjevo, stambena zgrada i dvorište u ul. I.G. Kovačića br. 10, koja se sastoji od stana površine 115m2...
Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, koja se sastoji od trosobnog stana u prizemlju, u Valjevu, ul. Ivana Gorana Kovačića br. 10, nalazeća na kat. parceli 9363, upisana u List nepokretnosti 3202 KO Valjevo.

Usmena javna prodaja održaće se dana 15.10.2015. godine u 10 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, Filijala Valjevo, ul. Gradski trg bb, sa početnom cenom od 40.670,80 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 1000 eur više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 14.10.2015. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Razgledanje nepokretnosti moguće je  uz prethodnu najavu kontakt osobi. Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju  moguće je putem najave Komercijalnoj banci a.d. na tel.: 065-956-1728 ili putem e – maila:   prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Lovćenac, Subotica, porodična stambena zgrada

Lovćenac, Subotica, porodična stambena zgrada

Lovćenac, Subotica, porodična stambena zgrada, površine 95m2 u ul. Borisa Kidriča br. 19 i dvorište...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKLOM  PRODAJOM


 
Nepokretnost upisana u LN br. 1097 KO Lovćenac, na parceli broj 677/5, porodična stambena zgrada u ul. Borisa Kidriča br. 19, ukupne površine 95m2 i dvorište.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Zapisnika SKN Bačka Topola br. 952-02-889/07c od 30.11.2007. godine i procene sudskog veštaka Paovica Miomira od 23.02.2011. godine.

Usmena javna prodaja održaće se u zgradi Komercijalne banke AD Beograd, Filijala Subotica, Korzo br. 10, po početnoj ceni od EUR 15.300,00  u dinarskoj protivvrednosi po srednjem kursu Banke,  na dan uplate, što čini 85% procenjene tržišne vrednosi i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od RSD 10% procenjene vrednosti  na račun   broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .
 
Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave  Komercijalnoj banci a.d.  Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel.024-602-370, 065-956-1864 i putem e-mailaprodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Poljoprivredni objekti i zemljište

Poljoprivredni objekti i zemljište

Objekti poljoprivrede br. 1, 2 i 3, ukupne površine 1.318 m2 i poljoprivredno zemljište površine ukupne površine 01.86.41ha, sve upisano u LN br. 1414 KO Vrbas...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM


 
Objekti poljoprivrede br. 1, 2 i 3, ukupne površine 1.318m2 i njiva površine 0.55.05ha, sve na kat.parceli br. 1767/5 i njiva površine 01.26.36ha na kat.parceli br. 1767/6, sve upisana u Ln br. 1414 KO Vrbas.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i Rešenja SKN Vrbas i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od RSD 10% peocenjene vrednosti na račun   broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.
Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.
Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Usmena javna prodaja održaće se u zgradi Banke, Filijala Sombor, ul. Staparski put br. 14,  po početnoj ceni od EUR 161.620,00  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5 % više od početne cene.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .


Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu  Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.: 025-421-412, 065-956-1881  ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Porodična stambena zgrada površine 232 m2

Porodična stambena zgrada površine 232 m2

Porodična stambena zgrada u Crvenki, ul. Maršala Tita br. 188, spratnosti P+1+Pk, na kat. parceli 2220, upisana u List nepokretnosti 1024 KO Crvenka. Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i Rešenja SKN Kula i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača.
Detaljnije >>

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM

  

Porodična stambena zgrada u Crvenki, ul. Maršala Tita br. 188, spratnosti P+1+Pk, na kat. parceli 2220, upisana u List nepokretnosti 1024 KO Crvenka.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i Rešenja SKN Kula i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača.

Usmena javna prodaja održaće se dana 15.07.2015. godine u 13h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Sombor, ul. Staparski br. 14, sa početnom cenom od 53.213,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od RSD 10% procenjene vrednosti na račun  broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 14.07.2015. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.


Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora kod nadležnog javnog beležnika i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu  Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.: 025-421-412 ili putem maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com

 

kuce

Porodična stambena zgrada površine 143 m2

Porodična stambena zgrada površine 143 m2

Porodična stambena zgrada br. 1, površine 143m2 u selu Veseniće, Tutin, sazidana na kat. parc. br. 1007/1, upisana u Ln br. 359 KO Veseniće..
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM


 
Porodična stambena zgrada br. 1, površine 143m2 u selu Veseniće, Tutin, sazidana na kat. parc. br. 1007/1, upisana u Ln br. 359 KO Veseniće.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i Rešenja SKN Tutin i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od RSD 10% peocenjene vrednosti na račun   broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.
Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.
Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Usmena javna prodaja održaće se u zgradi Banke, Filijala Novi Pazar, ul. Njegoševa br. 1,  po početnoj ceni od EUR 145.393,00  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5 % više od početne cene.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .


Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu  Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.: 020-332-385, 065-956-1808  ili putem e – maila:   prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stara Moravica, porodična stambena zgrada

Stara Moravica, porodična stambena zgrada

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 88m2 i pomoćne zgrade broj 2, 3 i 4, koji se nalaze u Staroj Moravici, ul. Beogradska br. 2, na kat. parceli 2226, upisane u List nepokretnosti broj 4385 KO Stara Moravica.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 88m2 i pomoćne zgrade broj 2, 3 i 4, koji se nalaze u Staroj Moravici, ul. Beogradska br. 2, na kat. parceli 2226, upisane u List nepokretnosti broj 4385 KO Stara Moravica.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 05.04.2016. godine u 12h u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od 8.500,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% od procenjene vrednosti nepokretnosti, na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 04.04.2016. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora kod nadležnog javnog beležnika i svih poreza i drugih troškova koji terete nepokretnost.

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d.  Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, 024-602-370 ili putem e-maila  prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada, solarna

Porodična stambena zgrada, solarna

Porodična stambena zgrada, solarna, u Jagodini, Su +Pr, površine 224+70m2...
Detaljnije >>

KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKLOM  PRODAJOM

  

Porodična stambena zgrada (solarna), spratnosti Su+Pr, ukupne površine 272m2, koja se nalazi u Ribaru (grad Jagodina), sagrađena na kat. parceli 872/2, upisana u List nepokretnosti br. 1410 KO Ribare.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Rešenja SKN Jagodina, br. 952-02-3242/11, Odluke OZNP br. 65/12-7 od 12.12.2012. godine i procene ovlašćenog procenitelja.

Usmena javna prodaja održaće se dana 22.10.2013. godine u 11 časova u zgradi Komercijalne banke AD Beograd, Filijala Jagodina, Knjeginje Milice br. 10,  po početnoj ceni od EUR 133.350,00 u dinarskoj protivvrednosi po srednjem kursu Banke na dan uplate, što čini 75% procenjene tržišne vrednosti i ispod ove cene se neće licitirati.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od RSD 50.000,00 na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 21.10.2013. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d.  Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel.065-956-2641, 035-224-632 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com   

 

kuce

 

kuce

Loznica, porodična stambena zgrada

Loznica, porodična stambena zgrada

Porodična stambena zgrada br. 1, površine 235m2 u ul. Banjska bb, u Loznici, sazidana na kat. parc. br. 9057, upisana u Ln br. 7697 KO Loznica 07...
Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada br. 1, površine 235m2 u ul. Banjska bb, u Loznici, sazidana na kat. parc. br. 9057, upisana u LN br. 7697 KO Loznica 07.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 15.10.2015. godine u 13h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Loznica, ul. Gimnazijska br. 1, po početnoj ceni od 52.650,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 75% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 10% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od RSD 10% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 14.10.2015. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije i uvid u dokumentaciju moguće je obaviti putem najave Komercijalnoj banci a.d., Beograd, ulica Svetog Save 14;  kontakt na tel. 011/3080-282  ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada, površine 116m2, Novo Orahovo

Porodična stambena zgrada, površine 116m2, Novo Orahovo

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 159m2, pomoćna zgrada, broj zgrade 2, površine 96m2, pomoćna zgrada, broj zgrade 3, površine 28m2, pomoćna zgrada, broj zgrade 4, površine 12m2, pomoćna zgrada, broj zgrade 5, površine 15m2, koje se nalaze u ul. Bratstva jedinstva br.36 u Novom Orahovu, sagrađene na kat.parceli br.912, upisane u LN br. 421 KO Novo Orahovo.

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 159m2, pomoćna zgrada, broj zgrade 2, površine 96m2, pomoćna zgrada, broj zgrade 3, površine 28m2, pomoćna zgrada, broj zgrade 4, površine 12m2, pomoćna zgrada, broj zgrade 5, površine 15m2, koje se nalaze u ul. Bratstva jedinstva br.36 u Novom Orahovu, sagrađene na kat.parceli br.912, upisane u LN br. 421 KO Novo Orahovo.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 14.09.2016. godine u 14h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od 18.200,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ovih cena se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene..

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 13.09.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV). Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel.024/602-370 ili putem emaila:prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Čačak, Bresnica, dve stambene zgrade

Čačak, Bresnica, dve stambene zgrade

Čačak, Bresnica, dve stambene zgrade, površine 53m2 i 37me, dvorište i pomoćni objekti...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKLOM  PRODAJOM 
Nepokretnosti upisane u LN br. 613 KO Bresnica, stambeni objekti 4 i 5, pomoćni objekat br. 6 i dvorište, sve na kat. parceli broj 3222/2.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Rešenja SKN Čačak, br. 952-02-1260/11 od 26.04.2011. godine i Odluke OZN br. 45/11-5 od 19.07.11.godine.

Usmena javna prodaja održaće se u zgradi Komercijalne banke AD Beograd, Filijala Čačak, Gradsko šetalište 10-14,  po početnoj ceni od EUR 32.454,00 u dinarskoj protivvrednosi po srednjem kursu NBS  na dan uplate ( što čini 75% procenjene vrednosti) i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od RSD 10% procenjene rednosti , za koju se prijavljuje učešće na aukciji  na račun   broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.
 
Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave  Komercijalnoj banci a.d.  Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel.032/303-100, 065-956-2320 ili putem e-mailaprodaja.nepokretnosti@kombank.com  

Velika Plana, porodična stambena zgrada

Velika Plana, porodična stambena zgrada

Porodična stambena zgrada, površine 154m2, u ul. Kralja Aleksandra I, na kat. parceli 3713/1, upisana u List nepokretnosti 6073 KO Velika Plana I. Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja.
Detaljnije >>

Prodaja nepokretnosti

  

Porodična stambena zgrada, površine 154m2, u ul. Kralja Aleksandra I, na kat. parceli 3713/1, upisana u List nepokretnosti 6073 KO Velika Plana I.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja.

Usmena javna prodaja održaće se dana 15.07.2015. godine u 10 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, Filijala Jagodina, ul. Knjeginje Milice br. 10, sa početnom cenom od 44.640,70 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 14.07.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova overe ugovora kod nadležnog javnog beležnika i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju moguće je putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko kontakt osobe na tel.: 035/8843-186 ili putem e – maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

 

kuce

Porodična stambena zgrada u Međulužju

Porodična stambena zgrada u Međulužju

Porodična stambena zgrada u Međulužju, ul. Vojislava Ilića br. 22, i kat. parcela 4559, sve upisano u List nepokretnosti 2607 KO Međulužje. Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Zapisnika SKN Mladenovac, Komisije za izlaganje za KO Međulužje, br. 951-6606/09 od 13.10.2010. godine i Odluke OZN br. 48/11-4 od 09.08.2011.godine.
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKLOM  PRODAJOM

 

Porodična stambena zgrada u Međulužju, ul. Vojislava Ilića br. 22, i kat. parcela 4559, sve upisano u List nepokretnosti 2607 KO Međulužje.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Zapisnika SKN Mladenovac, Komisije za izlaganje za KO Međulužje, br. 951-6606/09 od 13.10.2010. godine i Odluke OZN br. 48/11-4 od 09.08.2011.godine.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 10.06.2015. godine u 14 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd u ul. Svetog Save br. 14, po početnoj ceni od 52.820,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 60% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od RSD 10% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najksanije do 09.06.2015. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora kod javnog beležnika i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave  Komercijalnoj banci a.d.  Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel.011/3080-296, 065- 956-0093 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank. com

 

Senta, porodična kuća 71,06 m2

Senta, porodična kuća 71,06 m2

Senta - Porodična kuća, ul. Adi Endrea br. 76/a, površine 71,06 m2...

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada u Senti, ul. Adi Endrea br. 76a, nalazeća na kat. parceli 825/2, upisana u List nepokretnosti 1840 KO Senta.

 

Usmena javna prodaja održaće se 14.09.2016. godine u 10h, u prostorijama Komercijalne banke AD, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, po početnoj ceni od 12.500,00 EUR koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u dinarskoj protivvrednosti  u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti nekretnine za koju se prijavljuje učešće na aukciji na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 13.09.2016. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave kontakt osobi, tel: 065-956-1864 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Kuzmin, porodična kuća, dvorište i njive

Kuzmin, porodična kuća, dvorište i njive

Sremska Mitrovica, Kuzmin, porodična kuća, dvorište i njive u površini od 24.30.75 ha...
Detaljnije >>

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM

 

 Nepokretnosti koje se prodaju upisane su u:

Zk.ul.br.1092 KO Kuzmin i to :

-kč.br.4088/1 njiva u Kudeljarama sa 1.15.10 ha-početna cena EUR 6.906,00
-kč.br.4097 njiva u Kudeljarama sa 1.62.32 ha- početna cena EUR 9.739,20
-kč.br.4207 njiva u Kudeljarama sa 0.04.46 ha- početna cena EUR 267,60
-kč.br.4208 njiva u Kudeljarama sa 0.07.16 ha- početna cena EUR 429,60
-kč.br.4209 njiva u Kudeljarama sa 0.12.16 ha- početna cena EUR 729,60
-kč.br.4210/1 njiva u Kudeljarama sa 0.07.66 ha- početna cena EUR 459,60
-kč.br.4210/2 njiva u Kudeljarama sa 0.26.97 ha- početna cena EUR 1.618,20
-kč.br.3004/3 njiva Topolice sa 3.66.79 ha- početna cena EUR 20.173,45
-kč.br.1823 kuća br.74 i dvorište u selu sa 0.16.74 ha- početna cena EUR 64.000,00
-kč.br.1824 njiva u selu sa 0.10.95 ha- početna cena EUR 711,75
-kč.br.4187/2 njiva u Kudeljarama sa 0.86.32 ha- početna cena EUR 5.179,20

Zk.ul.br.2237 KO Kuzmin i to :

kč.br.12194 njiva Budžak sa 14.42.27 ha- početna cena za ½ idealnog dela EUR 36.056,75.

Zk.ul.br.1938 KO Kuzmin i to :

-kč.br.4248/1 njiva u Kudeljarama sa 0.89.63 ha- početna cena EUR 5.825,95
-kč.br.4248/2 njiva u Kudeljarama sa 0.52.15 ha- početna cena EUR 3.389,75
-kč.br.4247/2 njiva u Kudeljarama sa 0.46.81 ha- početna cena EUR 3.042,65

 
Prodaja se sprovodi putem usmenog javnog nadmetanja u zgradi Komercijalne Banke ad Beograd, Filijale Sremska Mitrovica ul.Kralja Petra I br.5-7  po početnim cenama za svaku nekretninu pojedinačno,  po najpovoljnijem  kursu NBS na dan uplate i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5 % više od početne cene.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja Osnovnog Suda u Sremskoj Mitrovici posl.br.DN-1577/10 od 07.09.2010.godine.
Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u dinarskoj protivvrednosti  u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10 % procenjene  vrednosti nekretnine za koju se prijavljuje učešće na aukciji  na račun   broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 , i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu  Banci preko ovlašćenih lica za kontakt Mladen Popović ,tel.022/626-120, ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

 

kuce

Vrbas, dve porodične stambene zgrade

Vrbas, dve porodične stambene zgrade

Dve porodične stambene zgrade, površine 83m2 i 282 m2, koje se nalaze u ul. Banatska br.22 u Vrbasu, sagrađene na kat.parceli br.5819, upisane u LN br. 3624 KO Vrbas.
Detaljnije >>

KOMERCIJALNA BANKA
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM

  

Dve porodične stambene zgrade, površine 83m2 i 282m2, koje se nalaze u ul. Banatska br.22 u Vrbasu, sagrađene na kat.parceli br.5819, upisane u LN br. 3624 KO Vrbas.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja.

Usmena javna prodaja održaće se 18.11.2015. godine u 11h, u prostorijama Komercijalne banke AD, Filijala Sombor, ul. Staparski put br. 14, po početnoj ceni od 85.000,00 EUR koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 17.11.2015. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije.Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora kod javnog beležnika i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju moguće je putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko kontakt osobe na tel.:011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

 

 

kuce

Putnici, porodična stambena zgrada

Putnici, porodična stambena zgrada

Putnici – porodična stambena zgrada broj 1, u ulici Vase Rajčevića br.80, u Putincima, sagrađena na kat.parceli br.470 list nepokretnosti 1030 KO Putinci...
Detaljnije >>

KOMERCIJALNA BANKA
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM

  

Nepokretnost – porodična stambena zgrada broj 1, u ulici Vase Rajčevića br.80, u Putincima, sagrađena na kat.parceli br.470, upisana u LN br. 1030 KO Putinci.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35 Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja Republičkog geodetskog zavoda Ruma broj 952-02-1007/2009C  od 31.07.2009. godine i procene vrednosti nepokretnosti procenjivača Ratka Trnjakovića od 28.04. 2010. godine.

Pravo na učešće imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 50.000,00 rsd na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 27.03.2013. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Usmena javna prodaja održaće se  u prostorijama Komercijalne banke a.d. Beograd, Svetog Save br. 14, soba br. 315 po početnoj ceni od EUR 11.900,00 po prodajnom kursu NBS na dan uplate i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 1000,00 EURA više od početne cene.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

Zainteresovani se mogu radi dopunskih informacija ili radi uvida u dokumentaciju javiti Komercijalnoj banci a.d., Beograd, Svetog Save 14 na telefone br. 011-3080-296, ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com  

 

kuce

Porodična stambena zgrada 55m2

Porodična stambena zgrada 55m2

Porodična stambena zgrada, površine 55m2, u Užicu, ul. Nemanjina br. 165, nalazeća na kat. parceli 3106/1, upisana u List nepokretnosti 10307 KO Užice...

Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada, površine 55m2, u Užicu, ul. Nemanjina br. 165, nalazeća na kat. parceli 3106/1, upisana u List nepokretnosti 10307 KO Užice.

Usmena javna prodaja održaće se 05.04.2016. godine u 14 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, filijala Užice, ul. Petra Ćelovića br. 4, po početnoj ceni od 53.034,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Pravo na učešće imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 50.000,00 rsd na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 04.04.2016. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora, drugih eventualnih troškova i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci putem e – maila: 
prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Porodična stambena zgrada površine 504 m2

Porodična stambena zgrada površine 504 m2

Smederevska palanka, selo Bašin - porodična stambena zgrada i tri pomoćne zgrade spratnosti P+1+Pk površine 504 m2...
Detaljnije >>

KOMERCIJALNA BANKA
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM

 

 Porodična stambena zgrada i tri pomoćne zgrade koji se nalaze u mestu Bašin, Selo 14 spratnosti P+1+Pk postojeće na katastarskoj parceli br. 1413 upisan u list nepokretnosti 174 KO Bašin.


Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35 Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i Rešenja Republičkog geodetskog zavoda Smederevska Palanka broj 952-02-587/2008. od 30.09.2008. godine.

Usmena javna prodaja održaće se u prostorijama Komercijalne banke a.d. Beogradu, ul. Svetog save br. 14, soba 315, po početnoj ceni od EUR 44.875,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, što čini 75% procenjene vrednosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po EUR 1000 više od početne cene.

Pravo na učešće imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 10% prodajne cene  na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.


Ponudilac koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od deset dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova overe ugovora i plaćanja poreza na promet nepokretnosti kao i troškova eventualnih neplaćenih računa.

Dopunske informacije ili uvid u dokumentaciju moguće putem najave poveriocu Komercijalnoj banci a.d. Beograd, Sektor pravnih poslova, na kontakt telefon 011-3080-296, e-mail prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

 

kuce