Stan u potkrovlju u ulici 7. Juli, Niš Bubanj

Stan u potkrovlju u ulici 7. Juli, Niš Bubanj

Stan broj 19, u potkrovlju stambeno poslovne zgrade br.25 u ulici 7. Juli, a koji se sastoji od hodnika sa uloznom prostorijom, dnevne sobe sa lođom, sobe sa lođom, prostorije sa lođom, kuhinje sa trpezarijom, dva kupatila, degažman i perionica, ukupne površine 164.49m², upisano u ZKUL br.12545 na KP 711/1 KO Niš, Opštinskog suda u Nišu, koji stan je u postupku izrade katastra nepokretnosti za KO Niš-Bubanj

Detaljnije >>

Javni izvršitelj Aleksandar Takić iz Niša u postupku izvršenja prema izvršnom – založnom dužniku, privrednom društvu Puting doo Niš, Medijana, ul. Ućitelj Tasina br. 10, m.br. 17214837, radi namirenja novčanog potraživanja Banke prema privrednom društvu RTV 5 doo Niš u stečaju, prema Rešenju o izvršenju Privrednog suda u Nišu II 78/2018 od 20.02.2018. godine, doneo je dana sledeći Zaključak:

 

Određuje se prodaja nepokretnosti neposrednom pogodbom na nepokretnosti:

 

Stana broj 19, u potkrovlju stambeno poslovne zgrade br.25 u ulici 7. Juli, a koji se sastoji od hodnika sa uloznom prostorijom, dnevne sobe sa lođom, sobe sa lođom, prostorije sa lođom, kuhinje sa trpezarijom, dva kupatila, degažman i perionica, ukupne površine 164.49m², upisano u ZKUL br.12545 na KP 711/1 KO Niš, Opštinskog suda u Nišu, koji stan je u postupku izrade katastra nepokretnosti za KO Niš-Bubanj, formiranjem novih brojeva od stare KP  br.711/1 KO Ćele Kula kada je nastala nova KP br.606 KO Niš Bubanj, sada upisan na KP br.606 na objektu 1 u ulazu br. 25A kao poseban deo br.19 površine 164m² u potkrovlju, u privatnoj svojini izvršnog dužnika, privredno društvo Puting doo Niš sa obimom udela 1/1 čije je procenjena tržišna vrednost Rsd 16.777.980,00 koja je utvrđena Zaključkom javnog izvršitelja II 323/2018 od 10.04.2018. godine na osnovu nalaza i mišljenja sudskog veštaka za oblast građevinarstva dipl.ing Dragane Stevanović iz Niša.

 

-      Na nepokretnosti koja je predmet prodaje, prema pismenim ispravama koje su učesnici u postupku predočili javnom izvršitelju do donošenja Zaključaka o utvrđivanju vrednosti i stanja u katastru nepokretnosti ne postoje prava trećih lica koja umanjuju vrednost nepokretnosti i ne prestaju prodajom, niti službenosti i stvarni teretri koje kupac preuzima.

-      Javni izvršitelj određuje prodaju nepokretnosti neposrednom pogodbom po početnoj ceni od Rsd 8.388.990,00 ili 50% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

-      Pismene ponude za zaključenje ugovora o prodaji neposrednom pogodbom između kupca i javnog izvršitelja mogu se uputiti javnom izvršitelju ALEKSANDRU TAKIĆU iz Niša, ul. Ćirila i Metodija br.17 do 25.07.2018. godine do 16 časova.

-      Javni izvršitelj će dostavljene pismene ponude otvarati dana 26.07.2018. godine u 13 časova i sa ponudiocem koji je dao najpovoljniju ponudu zaključiti ugovor o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodom.

-      Javni izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti da se u njegovom prisustvu razgleda predmetna nepokretnost dana 11.07.2018. godine u 14 časova ili 19.07.2018. godine u 14 časova.

-      Kupac je dužan da položi jemstvo od 1/10 procenjene vrednosti nepokretnosti na namenski račun javnog izvršitelja Aleksandra Takića iz Niša br. 340-13004106-42 koji se vodi kod Erste Banka AD Novi Sad neposredno pre zaključenja ugovora o prodaji sa napomenom“jemstvo za zaključenje ugovora o prodaji“ i da o tome dostavi dokaz javnom izvršitelju sa pozivom na broj II -323/2018.

-      Ponuđač kome nepokretnost bude dodeljena dužan je da razliku između uplaćenog jemstva i punog iznosa cene za koju je kupio nepokretnost uplati na pomenuti račun javnog izvršitelja u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti. Ako polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos. Troškove prenosa prava svojine snosi kupac. Ostali troškovi se na uračunavaju u kupovnu cenu.

Stan u ul. Kisačka br. 24D, Novi Sad

Stan u ul. Kisačka br. 24D, Novi Sad

Stan br. 51, u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje, u ul. Kisačka br. 24D, sagrađena na kat. parceli br. 9029, sve upisano u LN 16075 KO Novi Sad I. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 33.800,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

Detaljnije >>

Stan br. 51, u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje, u ul. Kisačka br. 24D, sagrađena na kat. parceli br. 9029, sve upisano u LN 16075 KO Novi Sad I. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 33.800,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

 

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se dana 17.05.2018.godine, sa početkom u 13 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br.14. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti gore navedene nepokretnosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 16.05.2018. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje do kada treba da se završi registracija prijavljenih učesnika kojom prilikom će isti biti upoznati sa pravilima za učestvovanje na aukcijskoj prodaji. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Dvosoban stan br. 25, površine 61m2, Užice

Dvosoban stan br. 25, površine 61m2, Užice

Dvosoban stan br. 25, površine 61m2, na mansardi Stambeno-poslovne zgrade, broj zgrade 1, broj ulaza 46, sagrađene na kat. parceli 9281/1, upisane u LN 8274 KO Užice. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 44.835,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

Detaljnije >>

Dvosoban stan br. 25, površine 61m2, na mansardi Stambeno-poslovne zgrade, broj zgrade 1, broj ulaza 46, sagrađene na kat. parceli 9281/1, upisane u LN 8274 KO Užice. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 44.835,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

 

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se dana 17.05.2018.godine, sa početkom u 13 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br.14. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti gore navedene nepokretnosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 16.05.2018. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje do kada treba da se završi registracija prijavljenih učesnika kojom prilikom će isti biti upoznati sa pravilima za učestvovanje na aukcijskoj prodaji. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan i garaža u ul. Prote Milorada Pavlovića broj 7A, u Beogradu

Stan i garaža u ul. Prote Milorada Pavlovića broj 7A, u Beogradu

Stan i garaža, u okviru porodične stambene zgrade u ul. Prote Milorada Pavlovića broj 7A, u Beogradu, sagrađenoj na kat.parceli 1541, upisana u LN 3002 KO Čukarica. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 139.222,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

Detaljnije >>

Stan i garaža, u okviru porodične stambene zgrade u ul. Prote Milorada Pavlovića broj 7A, u Beogradu, sagrađenoj na kat.parceli 1541, upisana u LN 3002 KO Čukarica. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 139.222,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

 

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se dana 17.05.2018.godine, sa početkom u 13 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br.14. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti gore navedene nepokretnosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 16.05.2018. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje do kada treba da se završi registracija prijavljenih učesnika kojom prilikom će isti biti upoznati sa pravilima za učestvovanje na aukcijskoj prodaji. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan površine 78m2 u ul. Milana Tepića u Odžacima

Stan površine 78m2 u ul. Milana Tepića u Odžacima

Stan broj 21, korisne površine 78m2, na drugom spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje, u ul. Milana Tepića u Odžacima, sagrađenoj na kat.parceli 807/2, upisana u LN 4882 KO Odžaci. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 24.000,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

Detaljnije >>

Stan broj 21, korisne površine 78m2, na drugom spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje, u ul. Milana Tepića u Odžacima, sagrađenoj na kat.parceli 807/2, upisana u LN 4882 KO Odžaci. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 24.000,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

 

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se dana 17.05.2018.godine, sa početkom u 13 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br.14. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti gore navedene nepokretnosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 16.05.2018. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje do kada treba da se završi registracija prijavljenih učesnika kojom prilikom će isti biti upoznati sa pravilima za učestvovanje na aukcijskoj prodaji. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan površine 57,00 m² u Kruševcu, ul. Alekse Šantića br. 6

Stan površine 57,00 m² u Kruševcu, ul. Alekse Šantića br. 6

Stan br. 2, korisne površine 57,00 m², u prizmelju zgrade za kolektivno stanovanje u Kruševcu, ul. Alekse Šantića br. 6,  sagrađenoj na kat. parceli br. 2610/31, upisan u LN 9030 KO Kruševac. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 29.070,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

Detaljnije >>

Stan br. 2, korisne površine 57,00 m², u prizmelju zgrade za kolektivno stanovanje u Kruševcu, ul. Alekse Šantića br. 6,  sagrađenoj na kat. parceli br. 2610/31, upisan u LN 9030 KO Kruševac. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 29.070,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

 

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se dana 17.05.2018.godine, sa početkom u 13 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br.14. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti gore navedene nepokretnosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 16.05.2018. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje do kada treba da se završi registracija prijavljenih učesnika kojom prilikom će isti biti upoznati sa pravilima za učestvovanje na aukcijskoj prodaji. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan površine 44,29m2, u Mirijevu

Stan površine 44,29m2, u Mirijevu

Stan broj 11, površine 44,29m2, u prizemlju stambenog objekta u izgradnji, u ul. Šejkina br.60B, sagrađena na kat. parceli broj 436/1 i 3549/10, upisana u LN 1296 i 2275 KO Mirijevo. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 46.505,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

Detaljnije >>

Stan broj 11, površine 44,29m2, u prizemlju stambenog objekta u izgradnji, u ul. Šejkina br.60B, sagrađena na kat. parceli broj 436/1 i 3549/10, upisana u LN 1296 i 2275 KO Mirijevo. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 46.505,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

 

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se dana 20.12.2017.godine, sa početkom u 13 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br.14. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti gore navedenih nepokretnosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 19.12.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje do kada treba da se završi registracija prijavljenih učesnika kojom prilikom će isti biti upoznati sa pravilima za učestvovanje na aukcijskoj prodaji. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan korisne površine 74m2, u Valjevu

Stan korisne površine 74m2, u Valjevu

Stan broj 2, korisne površine 74m2, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje, u naselju „Oslobodioci Valjeva“ broj 16, u Valjevu, sagrađenoj na kat.parceli broj 7011/26, upisana u LN 16454 KO Valjevo. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 45.922,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

Detaljnije >>

Stan broj 2, korisne površine 74m2, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje, u naselju „Oslobodioci Valjeva“ broj 16, u Valjevu, sagrađenoj na kat.parceli broj 7011/26, upisana u LN 16454 KO Valjevo. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 45.922,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

 

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se dana 20.12.2017.godine, sa početkom u 13 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br.14. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti gore navedenih nepokretnosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 19.12.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje do kada treba da se završi registracija prijavljenih učesnika kojom prilikom će isti biti upoznati sa pravilima za učestvovanje na aukcijskoj prodaji. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan korisne površine 82m2, u Banovcima

Stan korisne površine 82m2, u Banovcima

Stan broj 17, korisne površine 82m2, na mansardi stambene zgrade za kolektivno stanovanje, broj zgrade 1, u ul. Branka Radičevića br. 10, u Banovcima, sagrađenoj na kat.parceli broj 3502, upisana u LN 1826 KO Novi Banovci 01.Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 55.560,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

Detaljnije >>

Stan broj 17, korisne površine 82m2, na mansardi stambene zgrade za kolektivno stanovanje, broj zgrade 1, u ul. Branka Radičevića br. 10, u Banovcima, sagrađenoj na kat.parceli broj 3502, upisana u LN 1826 KO Novi Banovci 01.Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 55.560,00 eur, a licitacioni korak 5% od početne cene.

 

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se dana 20.12.2017.godine, sa početkom u 13 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br.14. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti gore navedenih nepokretnosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 19.12.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje do kada treba da se završi registracija prijavljenih učesnika kojom prilikom će isti biti upoznati sa pravilima za učestvovanje na aukcijskoj prodaji. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Jednosoban stan, Čukarica

Jednosoban stan, Čukarica

Jednosoban stan broj 3, u prizemlju stambene zgarde za kolektivno stanovanje u ul. Arčibalda Rajsa br. 29, izgrađene na kat. parceli 1934/1, upisan u List nepokretnosti 5768 KO Čukarica.

Detaljnije >>

Jednosoban stan broj 3, u prizemlju stambene zgarde za kolektivno stanovanje u ul. Arčibalda Rajsa br. 29, izgrađene na kat. parceli 1934/1, upisan u List nepokretnosti 5768 KO Čukarica.

Usmena javna prodaja održaće se dana 19.07.2017. godine u 12 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br.14, sa početnom cenom od 48.229,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 18.07.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan površine 66m2, Požarevac

Stan površine 66m2, Požarevac

Stan br. 14, korisne površine 66m2, koji se nalazi na petom spratu zgrade broj 1, ulaz broj 1, izgrađene na kat.parceli 1540, upisana u List nepokretnosti 6645, KO Požarevac 01.

Detaljnije >>

Stan br. 14, korisne površine 66m2, koji se nalazi na petom spratu zgrade broj 1, ulaz broj 1, izgrađene na kat.parceli 1540, upisana u List nepokretnosti 6645, KO Požarevac 01.

Usmena javna prodaja održaće se dana 19.07.2017. godine u 11 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br.14, sa početnom cenom od 42.000,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 18.07.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan na prvom spratu, Vranje

Stan na prvom spratu, Vranje

Stan br. 6, na prvom spratu stambeno-poslovne zgrade, broj zgrade 1, broj ulaza 13, u Vranju, ul. Filipa Višnjića 13, sagrađena na kat.parceli 2600, upisan u List nepokretnosti 8805 KO Vranje (1.)

Detaljnije >>

Stan br. 6, na prvom spratu stambeno-poslovne zgrade, broj zgrade 1, broj ulaza 13, u Vranju, ul. Filipa Višnjića 13, sagrađena na kat.parceli 2600, upisan u List nepokretnosti 8805 KO Vranje (1.)

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 05.05.2017. godine u 11 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd u Vranju, ul. Kralja Stefana Prvovenčanog br.58, sa početnom cenom od 62.010,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 04.05.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Dvosoban stan površine 47m2, KO Novi Grad

Dvosoban stan površine 47m2, KO Novi Grad

Dvosoban stan br. 8, korisne površine 47m2, na prvom spratu stambene zgarde za kolektivno stanovanje u ul. Geze Čat br. 11, izgrađene na kat. parceli 2229/20, upisan u List nepokretnosti 8267 KO Novi Grad.

Detaljnije >>

Dvosoban stan br. 8, korisne površine 47m2, na prvom spratu stambene zgarde za kolektivno stanovanje u ul. Geze Čat br. 11, izgrađene na kat. parceli 2229/20, upisan u List nepokretnosti 8267 KO Novi Grad.

Usmena javna prodaja održaće se dana 19.07.2017. godine u 12 časova, u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd u Subotici, ul. Korzo br.10, sa početnom cenom od 22.000,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 18.07.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Dvosoban stan, korisne površine 50m2, Novi Sad

Dvosoban stan, korisne površine 50m2, Novi Sad

Dvosoban stan broj 83, korisne površine 50m2, na trinaestom spratu stambene zgarde za kolektivno stanovanje u ul. Bulevar oslobođenja br. 1, izgrađene na kat. parceli 4694/2, upisan u List nepokretnosti 11048 KO Novi Sad I.

Detaljnije >>

Dvosoban stan broj 83, korisne površine 50m2, na trinaestom spratu stambene zgarde za kolektivno stanovanje u ul. Bulevar oslobođenja br. 1, izgrađene na kat. parceli 4694/2, upisan u List nepokretnosti 11048 KO Novi Sad I.

Usmena javna prodaja održaće se dana 19.07.2017. godine u 11 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Novi Sad, ul. Novosadskog sajma br.2, sa početnom cenom od 40.000,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd u iznosu od 5% procenjene vrednosti  na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 18.07.2017. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Dvosoban stan broj 20, površine 49m2, Požega

Dvosoban stan broj 20, površine 49m2, Požega

Dvosoban stan broj 20, površine 49m2, koji se nalazi u potkrovlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje, broj zgrade 1, broj ulaza 2, u ul. Vuka Karadžića br. 5 u Požegi, izgrađene na kat. parceli 519/12, upisan u LN 1466 KO Požega.

Detaljnije >>

Dvosoban stan broj 20, površine 49m2, koji se nalazi u potkrovlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje, broj zgrade 1, broj ulaza 2, u ul. Vuka Karadžića br. 5 u Požegi, izgrađene na kat. parceli 519/12, upisan u LN 1466 KO Požega.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 25.10.2016. godine u 10 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, filijala Užice, ul. Petra Ćelovića br. 4, sa početnom cenom od 25.970,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 24.10.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Trosoban stan, površine 73m2, Valjevo

Trosoban stan, broj posebnog dela 1, površine 73m2, u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje, broj zgrade 1, broj ulaza 1, u Valjevu, Naselje „Oslobodioci Valjeva“ 73, nalazeće na kat. parceli 7017/15, upisana u LN 16367 KO Valjevo.

Detaljnije >>

Trosoban stan, broj posebnog dela 1, površine 73m2, u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje, broj zgrade 1, broj ulaza 1, u Valjevu, Naselje „Oslobodioci Valjeva“ 73, nalazeće na kat. parceli 7017/15, upisana u LN 16367 KO Valjevo.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 25.10.2016. godine u 13 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, filijala Valjevo, ul. Gradski trg bb, sa početnom cenom od 41.610,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 24.10.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 011/3080-282 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan površine 51m2, Novi Sad

Stan površine 51m2, Novi Sad

Stan broj 2, korisne površine 51m2, koji je upisan kao poseban deo zgrade broj 1, ulaz 4, izgrađene na kat. parceli 4074, upisan u List nepokretnosti 4694 KO Novi Sad II.

Detaljnije >>

Stan broj 2, korisne površine 51m2, koji je upisan kao poseban deo zgrade broj 1, ulaz 4, izgrađene na kat. parceli 4074, upisan u List nepokretnosti 4694 KO Novi Sad II.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 14.09.2016. godine u 13 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, filijala Novi Sad, ul. Novosadskog sajma br.2, sa početnom cenom od 46.569,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 13.09.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. (+381 11) 3080-282 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Dvosoban stan u Somboru, ul. Cara Dušana br. 2d

Dvosoban stan u Somboru, ul. Cara Dušana br. 2d

Dvosoban stan br. 15, površine 59 m2, na trećem spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje br. 2, izgrađena na kat. parceli 8002/7 u Somboru, ul. Cara Dušana br. 2d, upisana u List nepokretnosti 9016 KO Sombor-1.

Detaljnije >>

Dvosoban stan br. 15, površine 59 m2, na trećem spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje br. 2, izgrađena na kat. parceli 8002/7 u Somboru, ul. Cara Dušana br. 2d, upisana u List nepokretnosti 9016 KO Sombor-1.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 31.05.2016. godine u 15 h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Sombor, ul. Staparski put br. 14, sa početnom cenom od EUR 26.500,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 30.05.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. 025/421-412 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan površine 74m2 i stan površine 29m2, Sombor

Stan površine 74m2 i stan površine 29m2, Sombor

Stan broj 25, površine 74m2 na petom spratu i stan broj 27, površine 29m2 u potkrovlju stambeno-poslovne zgrade broj 1, u Somboru, ul. Vojvođanska 1, izgrađenoj na kat. parceli 3778, upisana u LN 6231 KO Sombor-1.

Detaljnije >>

Stan broj 25, površine 74m2 na petom spratu i stan broj 27, površine 29m2 u potkrovlju stambeno-poslovne zgrade broj 1, u Somboru, ul. Vojvođanska 1, izgrađenoj na kat. parceli 3778, upisana u LN 6231 KO Sombor-1.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 25.05.2016. godine u 13 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, Filijala Sombor, ul. Staparski put br. 14, sa početnom cenom od 42.000,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 24.05.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. (+381 25) 421-412 ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan br. 2 površine 62m² Čoka

Stan br. 2 površine 62m² Čoka

Stan br. 2, korisne površine 62m², koji se nalazi na na prvom spratu zgrade br.1, ulaz 1, u Čoki, ul. Braće Vujića 5, izgrađene na kat.parceli 529/3, upisane u List nepokretnosti br. 3157 KO Čoka.

Detaljnije >>

Stan br. 2, korisne površine 62m², koji se nalazi na na prvom spratu zgrade br.1, ulaz 1, u Čoki, ul. Braće Vujića 5, izgrađene na kat.parceli 529/3, upisane u List nepokretnosti br. 3157 KO Čoka.

Usmena javna prodaja održaće se dana 11.01.2017. godine u 13h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od 19.000,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 10.01.2017. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. (+381 24) 602-370  ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Subotica, ul. Matije Gupca br. 95

Subotica, ul. Matije Gupca br. 95

Sve napred navedeno nalazi se u Subotici, ul. Matije Gupca br. 95, na kat. parceli br. 8411/1 upisanoj u list nepokretnosti br. 20827, K.O. Donji grad - Subotica.

Detaljnije >>

1. Trosoban stan br. 63A (Međusprat IVe.-V e.) površine 195 m2 po ceni od 73.125 EUR,

2. Poslovni prostor br. 2 površine 45 m2                        po ceni od 22.500 EUR,

3. Poslovni prostor br. 3 površine 39 m2                        po ceni od 19.500 EUR,

4. Poslovni prostor br. 4 površine 24 m2                        po ceni od 10.800 EUR,

5. Poslovni prostor br. 5 površine 42 m2                        po ceni od 21.000 EUR,

6. Poslovni prostor br  6 površine 93 m2 (44 + 49m2 u podrumu) po ceni od 31.620 EUR,

7. Garaža br. 1 površine 27 m2                                        po ceni od 2.700 EUR,

8. Garaža br. 1B površine 18 m2                                     po ceni od 1.800 EUR,

9, Garaža br. 2 površine 30 m2                                        po ceni od 3.000 EUR,

10. Garaža br. 2A površine 27 m2                                   po ceni od 2.700 EUR,

11. 13 parking mesta, od r. br. 2 do r. br. 12 i od r. br. 14 do r. br. 15 u suterenu, površine 11 m2 po ceni od 1.500 EUR po parking mestu,

12. 26 parking mesta, od r. br. 16 do r. br. 41 iznad garaža, površine 11 m2, po ceni od 750 EUR po parking mestu

                                                                  

Sve napred navedeno nalazi se u Subotici, ul. Matije Gupca br. 95, na kat. parceli br. 8411/1 upisanoj u list nepokretnosti br. 20827, K.O. Donji grad - Subotica.

 

13. Poslovni prostor br. II na prizemlju, površine 55 m2, sa galerijom od 33 m2, po ceni od 41.250 EUR, koji se nalazi u Subotici, ul. Nikole Kujundžića br. 2 – 4 na katastarskoj parceli br. 4171/1 upisan u listu nepokretnosti br. 20455, K.O. Stari grad – Subotica,

 

14. Poslovni prostor br. III - Međusprat, površine 82 m2, po ceni od 45.100 EUR, koji se nalazi u Subotici, ul. Nikole Kujundžića br. 6 i 6A, na katastarskoj parceli br. 4173/1, upisan u list nepokretnosti br. 8438, K.O. Stari grad – Subotica, i

 

15. Građevinsko zemljište na Paliću ukupne površine 45a 64m2 po ceni od 137.000 EUR (kat. parcela br. 1390/1, Vinograd III klase, površine 40 a 68 m2, kat. parcela br. 1390/2, Vinograd III klase, površine 04 a 96 m2), obe parcele upisane u list nepokretnosti br. 12172 K.O. Palić

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 10.03.2016. godine u 10 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnim cenama koje su gore navedene za svaku pojedinačnu nepokretnost i ispod tih cena se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene svake pojedinačne nepokretnosti.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% procenjene vrednosti svake pojedinačne gore navedene nepokretnosti, na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 09.03.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 024/602 370 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Dvosoban stan, 55m2, Senta

Dvosoban stan, 55m2, Senta

Stan broj 1, po strukturi dvosoban, površine 55m2, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje, u ul. Topartska br. 30, u Senti, sagrađena na kat. parceli 1469, upisana u List nepokretnosti 18249 KO Senta.

Detaljnije >>

Stan broj 1, po strukturi dvosoban, površine 55m2, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje, u ul. Topartska br. 30, u Senti, sagrađena na kat. parceli 1469, upisana u List nepokretnosti 18249 KO Senta.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 03.03.2016. godine u 12 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od 12.500,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ovih cena se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 02.03.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, tel. (+381 24) 602-370  ili putem e-maila prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Jednosoban stan u Nišu, površine 36m2

Jednosoban stan u Nišu, površine 36m2

Jednosoban stan br.3, u Nišu, ul. Mokranjčeva br.96A, korisne površine 36m2, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade izgrađene na kat. parceli br. 16673/1, sve upisano u LN br. 5807 KO Niš - Ćele kula.

Detaljnije >>

Jednosoban stan br.3, u Nišu, ul. Mokranjčeva br.96A, korisne površine 36m2, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade izgrađene na kat. parceli br. 16673/1, sve upisano u LN br. 5807 KO Niš - Ćele kula.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja.

 

Usmena javna prodaja održaće se 18.11.2015. godine u 11h, u prostorijama Komercijalne banke AD, Filijala Niš, ul. Episkopska br. 32, po početnoj ceni od 27.000,00 EUR koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 17.11.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju moguće je putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd na tel.: 018/519-240 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan površine 157m2 u Petrovaradinu

Stan površine 157m2 u Petrovaradinu

Stan broj 3, površine 157m2, na prvom spratu porodično stambene zgrade (br. zg. 1), u ul. Beogradska br. 7, u Petrovaradinu, sagrađene na parceli broj 960, upisan u LN broj 6321 K.O. Petrovaradin.
Detaljnije >>

Stan broj 3, površine 157m2, na prvom spratu porodično stambene zgrade (br. zg. 1), u ul. Beogradska br. 7, u Petrovaradinu, sagrađene na parceli broj 960, upisan u LN broj 6321 K.O. Petrovaradin.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja.

 

Usmena javna prodaja održaće se 18.11.2015. godine u 10h, u prostorijama Komercijalne banke AD, Filijala Novi Sad, ul. Novosadskog sajma br. 2, po početnoj ceni od 136.100,00 EUR koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 17.11.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju moguće je putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd na tel.: 021/480-1013 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan površine 47m2,  Aleksinac Varoš.

Stan površine 47m2, Aleksinac Varoš.

Stan br. 23, korisne površine 47m2, koji se nalazi na trećem spratu stambene zgrade izgrađene na kat. parceli 2507/1, u ul. Vojske Jugoslavije br. 40/3 u Aleksincu, upisan u List nepokretnosti 957 KO Aleksinac Varoš.

Detaljnije >>

Stan br. 23, korisne površine 47m2, koji se nalazi na trećem spratu stambene zgrade izgrađene na kat. parceli 2507/1, u ul. Vojske Jugoslavije br. 40/3 u Aleksincu, upisan u List nepokretnosti 957 KO Aleksinac Varoš.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 03.03.2016. godine u 10 časova u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br. 14, sa početnom cenom od 23.500,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 02.03.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 011/3080-282 ili putem e-maila:prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Trosoban stan korisne površine 70m2, u Vranju

Trosoban stan korisne površine 70m2, u Vranju

Trosoban stan broj 2/2, korisne površine 70m2, na prvom spratu stambeno – poslovne zgrade u Vranju, ul. Partizanski put br. 124, sagrađenoj na kat. parceli 9416/2 i upisanoj u List nepokretnosti br. 13208 KO Vranje 1.
Detaljnije >>

 

Trosoban stan broj 2/2, korisne površine 70m2, na prvom spratu stambeno – poslovne zgrade u Vranju, ul. Partizanski put br. 124, sagrađenoj na kat. parceli 9416/2 i upisanoj u List nepokretnosti br. 13208 KO Vranje 1.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 30.08.2015. godine u 11h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Vranje, ul. Stefana Prvovenčanog br. 58, sa početnom cenom od 42.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ovih cena se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 28.08.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 011/3080-282 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Jednosoban stan br. 13/A, površine 30m2, u ul. Vuka Karadžića broj 7

Jednosoban stan br. 13/A, površine 30m2, u ul. Vuka Karadžića broj 7

Jednosoban stan br. 13/A, površine 30m2, u potkrovlju stambeno poslovne zgrade, broj zgrade 1, u ul. Vuka Karadžića broj 7, sagrađena na kat.parceli 570, upisana u List nepokretnosti br. 5312 KO Užice.

Detaljnije >>

Jednosoban stan br. 13/A, površine 30m2, u potkrovlju stambeno poslovne zgrade, broj zgrade 1, u ul. Vuka Karadžića broj 7, sagrađena na kat.parceli 570, upisana u List nepokretnosti br. 5312 KO Užice.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 22.12.2015. godine u 10h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Užice, ul. Petra Ćelovića br. 4, sa početnom cenom od 22.500,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 21.12.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 011/3080-282 ili putem e-maila:prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Četvorosoban stan površine 101m2, u ulici Koste Nađa

Četvorosoban stan površine 101m2, u ulici Koste Nađa

Četvorosoban stan broj 5, površine 101m2, na drugom spratu zgrade u ulici Koste Nađa br. 34/A, ulaz br. 2, u Beogradu, izgrađene na kat. parceli 1959/1, upisan u List nepokretnosti 2377 KO Mirijevo.

Detaljnije >>

Četvorosoban stan broj 5, površine 101m2, na drugom spratu zgrade u ulici Koste Nađa br. 34/A, ulaz br. 2, u Beogradu, izgrađene na kat. parceli 1959/1, upisan u List nepokretnosti 2377 KO Mirijevo.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 22.12.2015. godine u 11h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br. 14, sa početnom cenom od 134.546,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 21.12.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 011/3080-282 ili putem e-maila:prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan površine 50m2, ul. Otona Župančića

Stan površine 50m2, ul. Otona Župančića

Stan broj 2, korisne površine 50m2, koji je upisan kao poseban deo zgrade broj 2, u prizemlju, ul. Otona Župančića br. 51, izgrađene na kat. parceli 193, upisan u List nepokretnosti 1844 KO Novi Beograd.

Detaljnije >>

Stan broj 2, korisne površine 50m2, koji je upisan kao poseban deo zgrade broj 2, u prizemlju, ul. Otona Župančića br. 51, izgrađene na kat. parceli 193, upisan u List nepokretnosti 1844 KO Novi Beograd.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 22.12.2015. godine u 10h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br. 14, sa početnom cenom od 67.755,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 21.12.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 011/3080-282 ili putem e-maila:prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Dvosoban stan na Paliću

Dvosoban stan na Paliću

Dvosoban stan broj 2, koji se nalazi u prizemlju porodično stambene zgrade na Paliću, ul. Lovačka br. 49, sagrađenoj na kat. parceli 3689, upisana u List nepokretnosti 12297 KO Palić.
Detaljnije >>

 Dvosoban stan broj 2, koji se nalazi u prizemlju porodično stambene zgrade na Paliću, ul. Lovačka br. 49, sagrađenoj na kat. parceli 3689, upisana u List nepokretnosti 12297 KO Palić.

Usmena javna prodaja održaće se dana 17.04.2015. godine u 11h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od 10.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 16.04.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon (+381 24) 602-370 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Troiposoban stan površine 84m2, Čukarica

Troiposoban stan površine 84m2, Čukarica

Troiposoban stan, broj posebnog dela 1/BB, površine 84m2, u prizemlju porodično stambene zgarde u ul. Steve Todorovića 8A na parceli 10595/15, upisan u List nepokretnosti 324 KO Čukarica.

Detaljnije >>

Troiposoban stan, broj posebnog dela 1/BB, površine 84m2, u prizemlju porodično stambene zgarde u ul. Steve Todorovića 8A na parceli 10595/15, upisan u List nepokretnosti 324 KO Čukarica.

Usmena javna prodaja održaće se 07.12.2016. godine u 12h, u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, ul. Svetog Save br. 14, po početnoj ceni od 115.847,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 06.12.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 011/3080-282 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Trosoban stan br. 10, površine 93m2, Novi Beograd

Trosoban stan br. 10, površine 93m2, Novi Beograd

Trosoban stan br. 10, površine 93m2, na trećem spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje‚ broj zgrade 1 u ul.Pante Tutundžića br. 5 (ulaz iz Partizanske avijacije 41), na kat. parceli 1546, upisan u List nepokretnosti 4615 KO Novi Beograd.
Detaljnije >>

Trosoban stan br. 10, površine 93m2, na trećem spratu stambene  zgrade za  kolektivno stanovanje‚ broj zgrade 1 u ul.Pante Tutundžića br. 5 (ulaz iz Partizanske avijacije 41), na kat. parceli 1546, upisan u List nepokretnosti 4615 KO Novi Beograd.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 13.03.2015. godine u 11h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br. 14, sa početnom cenom od 109.062,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 12.03.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 011/3080-282 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan površine 24m2, Kneževac

Stan površine 24m2, Kneževac

Stan br. 7, visoko prizemlje, površine 24m2, u porodičnoj stambenoj zgradi u ul. Prvoboraca br. 22/G, na kat. parceli br. 739/3, upisan u LN br. 1974 KO Kneževac.
Detaljnije >>

Stan br. 7, visoko prizemlje, površine 24m2, u porodičnoj stambenoj zgradi u ul. Prvoboraca br. 22/G, na kat. parceli br. 739/3, upisan u LN br. 1974 KO Kneževac.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Rešenja Službe za katastar nepokretnosti Beograd i Odluke OZNP br. 36/14-9 od 25.06.2014.godine.

Usmena javna prodaja održaće se dana 29.01.2015. godine u 9h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br. 14, sa početnom cenom od 25.194,00 EUR u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 28.01.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije ili uvid u dokumentaciju mogući su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel: 011/3080-282 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan 80m2 u Kragujevcu

Stan 80m2 u Kragujevcu

Porodična stambena zgrada (broj zgrade 7), površine u gabaritu 80m2, koja se nalazi u Kragujevcu, u ul. Radoja Domanovića br. 10, sagrađenoj na kat.parceli 922/1, upisana u List nepokretnosti br. 10406, KO Kragujevac 3.
Detaljnije >>

Porodična stambena zgrada (broj zgrade 7), površine u gabaritu 80m2, koja se nalazi u Kragujevcu, u ul. Radoja Domanovića br. 10, sagrađenoj na kat.parceli 922/1, upisana u List nepokretnosti br. 10406, KO Kragujevac 3.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Rešenja Službe za katastar nepokretnosti Kragujevac i Odluke OZNP br. 48/14-12 od 27.08.2014.godine.

Usmena javna prodaja održaće se dana 29.01.2015. godine u 12 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Kragujevac, ul. S.Kovačevića br. 1, sa početnom cenom od EUR 74.449,00 u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 28.01.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije ili uvid u dokumentaciju mogući su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel: 011/3080-282 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Jednosoban stan, površine 34m2

Jednosoban stan, površine 34m2

Jednosoban stan br. 6, površine 34m2, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ul. Dr. Dragiše Mišovića br.2, na kat. parceli br. 1829/1, upisan u LN br. 4176 KO Čačak.
Detaljnije >>

Jednosoban stan br. 6, površine 34m2, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ul. Dr. Dragiše Mišovića br.2, na kat. parceli br. 1829/1, upisan u LN br. 4176 KO Čačak.

 

Usmena javna prodaja održaće se 20.11.2014. godine u 10h u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, Filijala Čačak, ul. Gradsko šetalište br. 10-14, sa početnom cenom od 20.400,00 EUR koja odgovara 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 19.11.2014. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel: 032/303-107 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan, površine 70m2

Stan, površine 70m2

Stan br. 15, površine 70m2, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ul. Vizantijski bulevar br. 130, na kat. parceli br. 428/80, upisan u LN br. 8317 KO Niš - Ćele Kula.
Detaljnije >>

Stan br. 15, površine 70m2, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ul. Vizantijski bulevar br. 130, na kat. parceli br. 428/80, upisan u LN br. 8317 KO Niš - Ćele Kula.

Usmena javna prodaja održaće se 29.01.2015. godine u 10h u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, Filijala Niš, ul. Episkopska br. 32, sa početnom cenom od 50.400,00 EUR koja odgovara 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 28.01.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel: 018/519-240 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Troiposoban stan, površine 91m2

Troiposoban stan, površine 91m2

Troiposoban stan br. 14, površine 91m2, na trećem spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje u ul. Tomasa Edisona br. 10 u Beogradu, na kat. parceli br. 2881/7, upisan u LN br. 4768 KO Sremčica.
Detaljnije >>

Troiposoban stan br. 14, površine 91m2, na trećem spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje u ul. Tomasa Edisona br. 10 u Beogradu, na kat. parceli br. 2881/7, upisan u LN br. 4768 KO Sremčica.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), Rešenja Službe za katastar nepokretnosti Beograd 2 br. 952-02-020-852/2013 od 05.04.2013. godine i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača.

Usmena javna prodaja održaće se dana 04.02.2014. godine u 11h u zgradi Komercijalne Banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br. 14, sa početnom cenom od EUR 65.487,00 u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 03.02.2014. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.: 011-30-80-282 ili putem e – maila:   prodaja.nepokretnosti@kombank.com 

Stan, površine 57m2

Stan, površine 57m2

Stan br. 19, površine 57m2, koji se nalazi u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ul. Lenjinova br. 18, na kat. parceli broj 2840/4, upisan u List nepokretnosti br. 9529 KO Kula.
Detaljnije >>

Stan br. 19, površine 57m2, koji se nalazi u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ul. Lenjinova br. 18, na kat. parceli broj 2840/4, upisan u List nepokretnosti br. 9529 KO Kula.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.), rešenja RGZ SKN Kula 952-02-3585/2012 i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača od 13.04.2013. godine.

Usmena javna prodaja održaće se dana 29.01.2015. godine u 11 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Sombor, ul. Staparski put br. 14, po početnoj ceni od 21.320,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 28.01.2015. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Sve dopunske informacije možete dobiti na telefon 025/421-412 ili putem e-maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan,  ul. Petra Šeguljeva br. 12 Vrbas

Stan, ul. Petra Šeguljeva br. 12 Vrbas

Stan br. 4, neadaptirana učionica, u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje (broj zgrade 1), koja se nalazi u Vrbasu, ul. Petra Šeguljeva br. 12, izgrađena na kat. parceli br. 9134, upisana u List nepokretnosti 5645 KO Vrbas – grad.

Detaljnije >>

Stan br. 4, neadaptirana učionica, u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje (broj zgrade 1), koja se nalazi u Vrbasu, ul. Petra Šeguljeva br. 12, izgrađena na kat. parceli br. 9134, upisana u List nepokretnosti 5645 KO Vrbas – grad.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 03.03.2016. godine u 10 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, Filijala Novi Sad, ul. Novosadskog sajma br. 2, po početnoj ceni od 18.400,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% početne cene, na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 02.03.2016. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu  Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel. 021-480-1023 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan, površine 35m2

Stan, površine 35m2

Stan broj 14, površine 34,84m2, u Beogradu, u objektu u ul. Mome Stanojlovića br. 7, nalazećeg na kat. parceli broj 372, 373, 374 i 384/16, upisan u List nepokretnosti 118 KO Kneževac.
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOMStan broj 14, površine 34,84m2, u Beogradu, u objektu u ul. Mome Stanojlovića br. 7, nalazećeg na kat. parceli broj 372, 373, 374 i 384/16, upisan u List nepokretnosti 118 KO Kneževac.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) rešenja RGZ SKN Beograd 2 i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja.

 

Usmena javna prodaja održaće se dana 15.10.2014. godine u 10h u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd, ul. Svetog Save br. 14, sa početnom cenom od EUR 33.800,00 u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 14.10.2014. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.: 011-30-80-282 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan, površine 69m2, Subotica

Stan, površine 69m2, Subotica

Stan br. 10 površine 69m2, u ul. Puškinov trg br. 5 u Subotici ...

Detaljnije >>

Stan br. 10, površine 69m2, ulaz II, koji se nalazi u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje, u ul. Puškinov trg br. 5, sagrađenoj na kat. parceli 6124/4, upisano u LN br. 17070 KO Donji grad – Subotica

 

Usmena javna prodaja održaće se 25.10.2016. godine u 12h u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, filijala Subotica, ul. Korzo br. 10, sa početnom cenom od EUR 32.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% početne cene, na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 24.10.2016. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.

 

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće putem najave Komercijalnoj banci a.d.  Beograd, preko ovlašćenih lica za kontakt, 024-602-370 ili putem e-mailaprodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stan, površine 33m2

Stan, površine 33m2

Stan broj 11, površine 33m2, u objektu br. 1 u ulici Siva stena br. 22, na kat. parceli br. 6786, upisan u List nepokretnosti 5742 KO Voždovac....

Detaljnije >>

Stan broj 11, površine 33m2, u objektu br. 1 u ulici Siva stena br. 22, na kat. parceli br. 6786, upisan u List nepokretnosti 5742 KO Voždovac


Usmena javna prodaja održaće se dana 05.04.2016. godine u 12 časova u zgradi Komercijalne banke a.d. Beograd u ul. Svetog Save br. 14, po početnoj ceni od 35.092,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5% procenjene vrednosti na racun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 04.04.2016. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa.Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 5% od procenjene vrednosti iste.

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije.Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci.Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašcenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Učesnik koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora kod javnog beležnika, drugih eventualnih troškova i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašcenog lica za kontakt na tel.: 011-30-80-282 ili putem e – maila:prodaja.nepokretnosti@ kombank.com

Dva stana, površine 31m2 i 29m2

Dva stana, površine 31m2 i 29m2

Dva stana, površine 31m2 i 29m2 u Šapcu u ul. Kneza Lazara br.2b ...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM


 
Stan br. 7, površine 31m2 i stan br. 8, površine 29m2 u ul. Kneza Lazara br. 2/b, sve upisano u LN. br.12846 KO Šabac.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i rešenja RGZ SKN Šabac i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača.

Usmena javna prodaja održaće se u prostorijama Komercijalne banke, Filijala Šabac, ul. Gospodar Jevremova br. 2,  po početnoj ceni od EUR 34.650,00  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 75% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5 % više od početne cene.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od  10% peocenjene vrednosti na račun   broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu i predstavlja iznos od 10% od procenjene vrednosti iste. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu  Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.: 015-347-137 i 065-956-2043 ili putem e – maila:      prodaja.nepokretnosti@kombank.com    

 Stan sa nusprostorijama, površine 57m2, Sremska Mitrovica

Stan sa nusprostorijama, površine 57m2, Sremska Mitrovica

Stan br. 2 sa nusprostorijama, površine 57m2 u prizemlju objekta br. 1 u ul. Severni bedem br. 16, na kat. parceli br. 1453/83, sve upisano u LN. br.20893 KO Sremska Mitrovica.
Detaljnije >>

Stan br. 2 sa nusprostorijama, površine 57m2 u prizemlju objekta br. 1 u ul. Severni bedem br. 16, na kat. parceli br. 1453/83, sve upisano u LN. br.20893 KO Sremska Mitrovica.

 

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, Rešenja RGZ SKN Sremska Mitrovica i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenitelja.

 

Usmena javna prodaja održaće se 31.08.2015. godine u 12h u zgradi Banke, Filijala Sremska Mitrovica, ul. Kralja Petra I br. 5-7,  po početnoj ceni od EUR 34.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, što čini 100% procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% peocenjene vrednosti na račun broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 najkasnije do 28.08.2015. godine i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

 

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV) .

 

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju  ili razgledanje nepokretnosti moguće su uz prethodnu najavu Banci preko ovlašćenog lica za kontakt na tel.: 022-626-120, 022-618-241 i 062-618-241 ili putem e – maila:   prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Sombor, jednosoban i dvosoban stan

Sombor, jednosoban i dvosoban stan

Sombor, – jednosoban stan br. 3, površine 53m2 i dvosoban stan br. 4, površine 57m2 u ul. Slaviše Vajnera Čiče br. 5...
Detaljnije >>

KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKOM PRODAJOM

  

Nepokretnosti:

a)     jednosoban stan br. 3, površine 53m2

b)     dvosoban stan br. 4, površine 57m2

oba u ul. Slaviše Vajnera Čiče br. 5, upisani u LN br. 9191 KO Sombor 1.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu člana 35 Zakona o hipoteci (Sl.glasnik RS br. 115/2005 od 27.12.2005.) i Rešenja SKN Sombor br. 952-02-946/08-c i 952-02-5079/06-c i procene vrednosti nepokretnosti procenjivača Milinka Mašića od 12.11.2011. godine.

Aukcijska prodaja nepokretnosti održaće se u prostorijama Komercijalne banke ad u Beogradu, Filijala Sombor, Stapanski put br. 14, sa početnom cenom od EUR 31.800,00,   za stan br. 3 i UER 34.200,00 za stan br. 4, što čini 100% procenjene vrednosti nepokretnosti, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan održavanje aukcijske prodaje i ispod ove cene se ne može licitirati.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od  10% procenjene vrednosti na račun   908-20501-70 sa pozivom na broj 438109 i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od 2 dana od dana održavanja aukcijske prodaje.

Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

Ponudilac koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od deset dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja poreza na promet nepokretnosti.

Razgledanje nepokretnosti moguće je  uz prethodnu najavu kontakt osobi. Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju  moguće je putem najave  kontakt osobi na tel.: 065-956-1881 ili putem e – maila: prodaja.nepokretnosti@kombank.com    

 

stanovi

Vračar,  jednosoban stan površine 39m2

Vračar, jednosoban stan površine 39m2

Stan br. 12, površine 39m2, koji se nalazi na međuspratu zgrade u ul. Novopazarska br. 24, izgrađena na kat. parceli br. 2182, upisana u LN 1613 KO Vračar

Detaljnije >>

Stan br. 12, površine 39m2, koji se nalazi na međuspratu zgrade u ul. Novopazarska br. 24, izgrađena na kat. parceli br. 2182, upisana u LN 1613 KO Vračar

 

Usmena javna prodaja održaće se 25.10.2016. godine u 12h, u prostorijama Komercijalne banke AD Beograd, ul. Svetog Save br. 14, po početnoj ceni od 57.073,00 EUR koja odgovara 100% procene vrednosti nepokretnosti i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju je po 5% više od početne cene.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109, najkasnije do 24.10.2016. godine, i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava doneti na aukcijsku prodaju.Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20% iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 

Sve dopunske informacije kao i uvid u dokumentaciju moguće je putem najave Komercijalnoj banci a.d. Beograd na tel.: 011-3080-282 ili putem e – maila:  prodaja.nepokretnosti@kombank.com

Stanovi, poslovni prostori

Stanovi, poslovni prostori

Stanovi, poslovni prostori, različitih struktura i površina, garažna mesta i parking mesta u Subotici u ul. Matije Gupca br. 95 ...
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA

OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI AUKCIJSKLOM  PRODAJOM


 
A)
-           penthaus br. 63A (IV sprat) površine 195 m2 po početnoj ceni od 80.437,50 EUR
-           poslovni prostor br. 2 površine 45,1 m2 po početnoj ceni od 23.677,50 EUR
-           poslovni prostor br. 3 površine 38,8 m2 po početnoj ceni od 20.370,00 EUR
-           poslovni prostor br. 4 površine 24,5 m2 po početnoj ceni od 12.862,50 EUR
-           poslovni prostor br. 5 površine 42 m2 po početnoj ceni od 22.050,00 EUR
-           poslovni prostor br. 6 površine 93 m2 po početnoj ceni od 48.825,00 EUR
-           garažno mesto br. 1 površine 27,36 m2 po početnoj ceni od 4.104,00 EUR
-           garažno mesto br. 1B površine 18 m2 po početnoj ceni od 2.700,00 EUR
-           garažno mesto br. 2 površine 30,40 m2 po početnoj ceni od 4.560,00 EUR
-           garažno mesto br. 2A površine 27,2 m2 po početnoj ceni od 4.080,00 EUR
-           14 parking mesta, od r. br. 1 do 12 i od br. 14 do 15 u suterenu, površine 10,60 m2 po početnoj ceni od 2.625,00 EUR-a po parking mestu,
-           26 parking mesta, od r. br. 16 do r. br. 41 iznad garaža, površine 10,60 m2 po početnoj ceni od 1.200,00 EUR-a po parking mestu
 

koje se nalaze u Subotici,, ul. Matije Gupca br. 95, u zgradi sagrađenoj na kat. parceli br. 8411/1 upisanoj u LN br. 20827 K.O. Donji grad - Subotica.

B)
-           poslovni prostor br. II na prizemlju, površine 87,45 m2, po početnoj ceni od 55.749,38 EUR

koji se nalazi u Subotici, ul. Nikole Kujundžića br. 2 – 4, na katastarskoj parceli br. 4171/1 upisan u LN br. 20455 KO Stari grad – Subotica i


V)
-           poslovni prostor br. III na prizemlju, površine 82,06 m2 po početnoj ceni od 52.313,25 EUR

koji se nalazi u Subotici, ul. Nikole Kujundžića br. 6 i 6A, na katastarskoj parceli br. 4173/1, upisan u LN br. 8438 KO Stari grad – Subotica.

Prodaja nepokretnosti se sprovodi na osnovu Rešenja Dn. br. 3187/11 od 23.06.2011. godine i Odluke OZN br. 69/11-6 od 22.11.2011. godine i procene vrednosti nepokretnosti ovlašćenog procenjivača.

Usmena javna prodaja održaće se u prostorijama Komercijalne banke AD, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 10. Početne cene su izražene u EUR u dinarskoj protivvrednosti  po srednjem kursu NBS na dan uplate i ispod ove cene se neće licitirati.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u ekspoziturama Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 10% procenjene vrednosti na račun   broj 908-20501-70 sa pozivom na broj 438109  i o tome obaveste ovlašćena lica za kontakt iz ovog oglasa. Dokaz o uplati sredstava potrebno je doneti na aukcijsku prodaju. Depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu .

Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.
Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije. Lice koje je uplatilo depozit a izjavilo da neće licitirati gubi pravo na 20 % iznosa uplaćenog depozita na ime naknade štete Banci. Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju sudski overena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.
Ponuđač koji izlicitira najvišu cenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu snošenja troškova procene vrednosti nepokretnosti, overe ugovora i plaćanja svih poreza (porez na prenos apsolutnih prava i/ili PDV).

 Sve dopunske informacije možete dobiti na tel. 065-956-1864, 024-602-370 ili putem e-mailaprodaja.nepokretnosti@kombank.com